Arbeidsoppgaver

Master sosialfaglig arbeid med barn og unge, Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Ekspertområder

Barn og unge, Barnevern, sosialt arbeid

Publikasjoner (129)

Utvalgte (129)

 • Kojan, Bente Heggem; Fauske, Halvor (). Arbeiderklassen føler seg mindre hørt og akseptert av barnevernet.
 • Fauske, Halvor; Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S. (). Social Class and Child Welfare: Intertwining Issues of Redistribution and Recognition. 13 s.
 • Alseth, Ann Kristin; Flem, Aina Lian; Fauske, Halvor (). Social work education and the changing welfare state in Norway.
 • Fauske, Halvor; Kvaran, Inge; Lichtwarck, Willy (). Hjelpetiltak i barnevernet: Komplekse problemer og usikre virkninger.
 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Storhaug, Anita S.; Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham (). Social Work, Child Welfare and Social Class.
 • Langsrud, Elizabeth; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy (). Et maktperspektiv på «gode nok foreldre» i barnevernets kontekst.
 • Kojan, Bente Heggem; Hennum, Nicole; Havnen, Karen J Skaale; Fauske, Halvor; Christiansen, Øivin (). Social work, decision-making and complexity.
 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Bennin, Camilla; Buer, Bjørn Arne (). Tverrfaglig samarbeid i barnevernets beslutningsprosess.
 • Fauske, Halvor (). Den diskursive konstruksjonen av barnemishandling.
 • Fauske, Halvor (). Barnevern, samfunn og ulikhet.
 • Seiler, Stephen; Rosenvinge, Jan H; Fauske, Halvor; Lode, Kristin E Ruud; Kojan, Bente Heggem; Solheim, Marit; Otnæss, Mona Kolstø (). Forskerlinje i helse- og sosialfag. 18 s.
 • Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Marthinsen, Edgar (). Minst hjelp til dem som trenger det mest. ISBN 9788273216625. 270 s.
 • Fauske, Halvor (). Om barn og unge i barnevernet Hvem er de, og hva trenger de?.
 • Fauske, Halvor (). Sosial klasse og barnevern i kunnskapssamfunnet.
 • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn; Fauske, Halvor (). Addiction, families and treatment: A critical realist search for theories that can improve practice.
 • Fauske, Halvor (). Minoriteter, marginalisering og inkludering : på utsiden av samfunnet.
 • Thrana, Hilde Marie; Fauske, Halvor (). The emotional encounter with child welfare services: the importance of incorporating the emotional perspective in parents'encounters with child welfare workers.
 • Kaya, Mehmet Siddik; Fauske, Halvor (). Innvandrere på utsiden av samfunnet. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-357-7. 212 s.
 • Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Kojan, Bente Heggem (). Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet?.
 • Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy; Fauske, Halvor; Clifford, Graham (). Hva mener vi med det nye barnevernet?.
 • Fauske, Halvor (). "Unges kompetence og mestring - relationer og gevinster" Hvordan omsætter vi børnene og de unges talenter i en effektiv forebyggelsespolitik.
 • Fauske, Halvor (). Betydningen av gratis fritidstilbud.
 • Fauske, Halvor (). Klasseblikk på det kompenserende barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Child welfare in Scandinavia.
 • Fauske, Halvor (). Jürgen Habermas, dannelse og demokrati.
 • Disch, Per Gunnar; Fauske, Halvor (). Omsorgstjenestens mange mellommenneskelige møter - en kartleggingsstudie i fem regioner om omsorgstjenestens møte med mennesker med innvandrerbakgrunn. 88 s.
 • Fauske, Halvor (). Oppvekst i et samfunn i endring.
 • Kojan, Bente Heggem; Fauske, Halvor (). Et klasseperspektiv på barnevernets familier.
 • Fauske, Halvor (). Evaluerer ungdomspolitikken.
 • Fauske, Halvor (). Barnevernet sliter med omdømmet.
 • Fauske, Halvor; Nygren, Pær Thomas (). Handlekompetence og ideologi - individ, profession og samfund. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 9788777066368. 296 s.
 • Øia, Tormod; Fauske, Halvor (). Oppvekst i Norge. 2. utg. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-292-1. 356 s.
 • Qureshi, Naushad Ali; Fauske, Halvor (). Barnevernsfaglig arbeid med minoritetsetniske familier.
 • Fauske, Halvor; Qureshi, Naushad Ali (). Empowerment og antiundertrykkende sosialt arbeid.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Barn og unges kompetanser : vår fremtid!.
 • Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy (). Stor tillit til barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Ungdoms fritidsmiljø : Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse Utredning fra ekspertgruppe nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet januar 2008. 126 s.
 • Fauske, Halvor (). Ungdoms fritidsmiljø : Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse.
 • Fauske, Halvor (). Presentasjon av resultater fra prosjektet Det nye barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Oppvekst i risikosamfunnet.
 • Buer, Bjørn Arne; Fauske, Halvor (). Barnemishandling, omsorgssvikt og sosial kapital.
 • Fauske, Halvor (). Kan barnevernet bygge sosial kapital? Sosial kapital som ressurs i barnevernets arbeid.
 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Marthinsen, Edgar; Willumsen, Elisabeth; Clifford, Graham; Kojan, Bente Heggem (). Barnevernet på ny kurs? - sluttrapport fase 1 Det nye barnevernet Det nye barnevernet - et forsknings og utviklingsprosjekt i Barnevernet. ISBN 9788273215826. 120 s.
 • Fauske, Halvor; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär (). Læring i fællesskab : en pædagogisk model i professionsuddannelser. ISBN 9788777065026. 239 s.
 • Fauske, Halvor; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär (). Læring i fællesskab : en pædagogisk model for professionsuddannelser. ISBN 9788777065026. 239 s.
 • Fauske, Halvor; Qureshi, Naushad Ali (). Anti-rasistisk sosialt arbeid.
 • Fauske, Halvor (). Det nye barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Norwegian Youth and Leisure Policy.
 • Fauske, Halvor (). Habermas om rettsliggjøring.
 • Fauske, Halvor (). Digitale medier og sosialt utsatte barn og unges kompetanseutvikling.
 • Fauske, Halvor (). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål.
 • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Kleiven, Jo; Fauske, Halvor; Volden, Frode (). Gender Profiles of Internet and Mobile Phone Use among Norwegian Adolescents.
 • Fauske, Halvor (). Bokanmeldelse av: Ung i Norge : psykososiale utfordringer / Ingela Lundin Kvalem og Lars Wichstrøm (red.). Ung i Norge : skole, fritid og ungdomskultur / Åse Strandbu og Tormod Øia (red.).
 • Fauske, Halvor (). Barn og unge i by og bygd : forskjeller i fritidsmønstre blant barn og unge i byene og distriktene.
 • Fauske, Halvor (). Om ungdomskultur.
 • Fauske, Halvor (). Barn og unges fritid : arenaer for opplevelser og kvalifisering.
 • Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Nygren, Pär (). Læring i fellesskap : en pedagogisk modell i profesjonsutdanninger. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205329751. 196 s.
 • Fauske, Halvor; Nygren, Pär (). Presentasjon av boka Utakter.
 • Fauske, Halvor (). Hva påvirker ungdommens valg av utdanning og yrke?.
 • Fauske, Halvor (). Yrkesforståelse i helse- og sosialfagene.
 • Fauske, Halvor (). Profesjonsforskningens status.
 • Fauske, Halvor (). Kurs i brukerundersøkelser : design og metodikk.
 • Fauske, Halvor (). Moderne ungdom og marginalisering.
 • Fauske, Halvor (). Hvordan opplever ungdom å delta i familieråd? Et bidrag til arbeidet med barnevernets etikk og diskusjonen om barnevernets rolle i samfunnet : Opposisjon ved disputas dr.polit. : Sveinung Horverak.
 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor (). Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 1 sosialfaglig stilling ved HiF.
 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor (). Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 3 sosialfaglige stillinger ved HiF.
 • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn (). Utakter : om helse og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205326304. 238 s.
 • Fauske, Halvor (). Vanlig og uvanlig. Miljøarbeid hjemme med 14-18 åringer : Opposisjon ved disputas dr.polit. : Solveig Sagatun.
 • Fauske, Halvor (). Utdanning i kunnskapssamfunnet.
 • Fauske, Halvor (). Utdanning og kompetansekrav i helse- og sosialfag.
 • Fauske, Halvor (). Ungdom. Overganger til voksenlivet.
 • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn (). Profesjonelle handlingskompetanser - utakter mellom utdanning og yrkespraksis.
 • Fauske, Halvor (). Book reviews: Turning the perspective. New outlooks for education. Consortium of Insititutions for Development and Research in Education in Europe, 2001. SLO Netherlands Institutefor Curriculum Devdelopment. London: Routledghe Falmer.
 • Fauske, Halvor (). Gudmund Hernes. Politiker og ideolog med sosiologien som veiviser.
 • Fauske, Halvor (). Livet etter behandlingskollektivet. ISBN 8271842943. 43 s.
 • Fauske, Halvor (). Anmeldelse Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.) Ungdom, makt og mening. Makt og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Ideologisk beredskap: om etikk og verdier i helse- og sosialfag. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205326282. 307 s.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Kjerneverdier og ideologier i helse- og sosialt arbeid med barn, unge og familier.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav. - Noen foreløpige resultater fra ”Kryssildsprosjektets” analyser av verdienes rolle i konstitueringen av sosialarbeidere som profesjonelle subjekter.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Konstitueringen til profesjonelt subjekt innen helse- og sosialområdet – verdiers og personlige livserfaringers betydning.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Profesjonell handlingskompetanse i arbeid med barn og unge Presentasjon av noen foreløpige resultater fra ”Kryssildsprosjektet”.
 • Fauske, Halvor; Øia, Tormod (). Oppvekst i Norge. Abstrakt forlag. ISBN 8279350950. 332 s.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun (). Handlingskompetanse, person og profesjon - Fire uferdige innspill fra prosjektet ”I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav”.
 • Vaagland, Jorid; Fauske, Halvor (). Barne- og ungdomskulturer. Utviklingstrekk i barn og unges kulturelle deltakelse.
 • Fauske, Halvor; Nygren, Pär (). I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav : foreløpige resultater fra Kryssildprosjektet.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav. Foreløpige resultater fra Kryssildsprosjektet.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Kjerneverdier og ideologi i sosialt arbeid med barn, unge og familier : noen foreløpige resultater fra "Kryssildprosjektets" analyser av konstitueringen av sosialarbeidere som profesjonelle subjekter : paper.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Hva slags kompetanse kreves i dagens helse- og sosialarbeid med barn og unge? : noen ferske resultater fra "Kryssildprosjektet".
 • Fauske, Halvor (). Katrine Fangen: En bok om nynazister.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Om kunnskapsbegrepet i egen forskningspraksis - innspill fra prosjektet " I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav" : framlegg av paper.
 • Fauske, Halvor (). Levekår for sosialehjelpsmottakere og for befolkningen som helhet.
 • Fauske, Halvor (). Risikoatferd og normalitet hos ungdom i et forebyggingsperspektiv.
 • Fauske, Halvor (). Class Divisions, Choice and Constraint.
 • Halvor, Fauske (). Identitet og sosiale fellesskap på Internett.
 • Fauske, Halvor (). Kulturpolitikken og de unge, sosialpolitiske og kulturpolitiske begrunnelser.
 • Fauske, Halvor (). Neofunctionalism.
 • Fauske, Halvor (). Barnevernarbeidernes yrkesrolle.
 • Fauske, Halvor (). Kva bestemmer ungdommen sitt val av utdanning og yrke?.
 • Vaagland, Jorid; Fauske, Halvor; Lidén, Hilde; Puijk, Roel; Riese, Hanne (). Kulturpolitikken og de unge. ISBN 82-7081-084-3. 344 s.
 • Fauske, Halvor (). Risikobarn i barnehage og skole.
 • Fauske, Halvor (). Ungdom på 1990-tallet.
 • Fauske, Halvor (). Ungdom, fritid og forebygging.
 • Fauske, Halvor (). Risikoungdom og risikosamfunn.
 • Fauske, Halvor (). Forming av profesjoner gjennom utdanningssystemet.
 • Fauske, Halvor (). Neofunktionalism.
 • Fauske, Halvor; Andersen, Heine; Kaspersen, Lars Bo (). Funktionalism.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter (). Risikoungdom : hvordan kan skoleverkets forebyggende potensiale realiseres?.
 • Fauske, Halvor; Fauske, Halvor (). Forord.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Jenters og gutters utdanningsvalg : hvordan øke mulighetene for bevisste valg?.
 • Puijk, Roel; Fauske, Halvor (). Ungdommens kulturmønstring og andre tiltak for barn og unge - et kommuneperspektiv. ISBN 82-7081-071-1. 96 s.
 • Fauske, Halvor; Riese, Hanne; Ruset, Stig (). Barnevernet - lokal tilpasning eller nasjonal standard? : en undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland. ISBN 82-7356-417-7. 155 s.
 • Fauske, Halvor (). Barnevernets legitimitet i det senmoderne samfunn. 26 s.
 • Fauske, Halvor (). Nærhet og avstand : organisering av barne- og ungdomspsykiatrien og barneverntjenesten i Hedmark. ISBN 82-7356-409-6. 47 s.
 • Fauske, Halvor; Fürst, Elisabeth L'Orange; Nilsen, Øystein (). Anthony Giddens: identitet som selvrefleksjon.
 • Fauske, Halvor; Fürst, Elisabeth L'Orange; Nilsen, Øystein (). Anthony Giddens: refleksiv modernitet : orden og kaos i det høymoderne samfunn.
 • Fauske, Halvor (). Den risikable overgangen til voksenlivet.
 • Fauske, Halvor (). Riskabel overgang til voksenlivet : ungdom på 1990-tallet.
 • Fauske, Halvor (). Lokal tilpasning eller nasjonal standard? : en sammenligning av barnevernet i Oppland og Hedmark.
 • Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Bevisste utdanningsvalg? : resultater fra en undersøkelse i Oppland. ISBN 82-7356-425-8. 78 s.
 • Puijk, Roel; Fauske, Halvor (). Ungdommens kulturmønstring og andre kulturtiltak for barn og ungdom : et kommuneperspektiv.
 • Feiring, Marte; Fauske, Halvor; Throndsen, Arne (). Rehabilitering i kommunene: en kartleggingsundersøkelse. ISBN 82-7356-375-8.
 • Fauske, Halvor (). Befolkning og sysselsetting i Nord-Gudbrandsdal. 19 s.
 • Fauske, Halvor (). Rehabilitering i kommunene : en kartleggingsundersøkelse. ISBN 82-7356-3758. 80 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid; Fauske, Halvor (). Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal. ISBN 82-7356-3758. 106 s.
 • Fauske, Halvor; Veland, Jarmund; Andersen, Heine; Brante, Thomas (). Barnevernet i Oppland og Hedmark.
 • Fauske, Halvor; Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas (). Handlingstypologi.
 • Fauske, Halvor (). Forståelse, forklaring og konstruksjonen av sosiale problemer.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Fritidas plass i det forebyggende ungdomsarbeidet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor (). Interntionalising the curriculum for vocational education : problems and possibilities.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (32)

 • Fauske, Halvor; Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S. (). Social Class and Child Welfare: Intertwining Issues of Redistribution and Recognition. 13 s.
 • Alseth, Ann Kristin; Flem, Aina Lian; Fauske, Halvor (). Social work education and the changing welfare state in Norway.
 • Fauske, Halvor; Kvaran, Inge; Lichtwarck, Willy (). Hjelpetiltak i barnevernet: Komplekse problemer og usikre virkninger.
 • Langsrud, Elizabeth; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy (). Et maktperspektiv på «gode nok foreldre» i barnevernets kontekst.
 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Bennin, Camilla; Buer, Bjørn Arne (). Tverrfaglig samarbeid i barnevernets beslutningsprosess.
 • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn; Fauske, Halvor (). Addiction, families and treatment: A critical realist search for theories that can improve practice.
 • Fauske, Halvor (). Minoriteter, marginalisering og inkludering : på utsiden av samfunnet.
 • Thrana, Hilde Marie; Fauske, Halvor (). The emotional encounter with child welfare services: the importance of incorporating the emotional perspective in parents'encounters with child welfare workers.
 • Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Kojan, Bente Heggem (). Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet?.
 • Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy; Fauske, Halvor; Clifford, Graham (). Hva mener vi med det nye barnevernet?.
 • Fauske, Halvor (). Jürgen Habermas, dannelse og demokrati.
 • Fauske, Halvor (). Oppvekst i et samfunn i endring.
 • Kojan, Bente Heggem; Fauske, Halvor (). Et klasseperspektiv på barnevernets familier.
 • Fauske, Halvor; Qureshi, Naushad Ali (). Empowerment og antiundertrykkende sosialt arbeid.
 • Buer, Bjørn Arne; Fauske, Halvor (). Barnemishandling, omsorgssvikt og sosial kapital.
 • Fauske, Halvor (). Kan barnevernet bygge sosial kapital? Sosial kapital som ressurs i barnevernets arbeid.
 • Fauske, Halvor (). Digitale medier og sosialt utsatte barn og unges kompetanseutvikling.
 • Fauske, Halvor (). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål.
 • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Kleiven, Jo; Fauske, Halvor; Volden, Frode (). Gender Profiles of Internet and Mobile Phone Use among Norwegian Adolescents.
 • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn (). Profesjonelle handlingskompetanser - utakter mellom utdanning og yrkespraksis.
 • Fauske, Halvor (). Gudmund Hernes. Politiker og ideolog med sosiologien som veiviser.
 • Vaagland, Jorid; Fauske, Halvor (). Barne- og ungdomskulturer. Utviklingstrekk i barn og unges kulturelle deltakelse.
 • Fauske, Halvor (). Neofunctionalism.
 • Fauske, Halvor (). Neofunktionalism.
 • Fauske, Halvor; Andersen, Heine; Kaspersen, Lars Bo (). Funktionalism.
 • Fauske, Halvor; Fauske, Halvor (). Forord.
 • Fauske, Halvor; Fürst, Elisabeth L'Orange; Nilsen, Øystein (). Anthony Giddens: identitet som selvrefleksjon.
 • Fauske, Halvor; Fürst, Elisabeth L'Orange; Nilsen, Øystein (). Anthony Giddens: refleksiv modernitet : orden og kaos i det høymoderne samfunn.
 • Fauske, Halvor; Veland, Jarmund; Andersen, Heine; Brante, Thomas (). Barnevernet i Oppland og Hedmark.
 • Fauske, Halvor; Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas (). Handlingstypologi.
 • Fauske, Halvor (). Forståelse, forklaring og konstruksjonen av sosiale problemer.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Fritidas plass i det forebyggende ungdomsarbeidet.

Bøker (25)

 • Seiler, Stephen; Rosenvinge, Jan H; Fauske, Halvor; Lode, Kristin E Ruud; Kojan, Bente Heggem; Solheim, Marit; Otnæss, Mona Kolstø (). Forskerlinje i helse- og sosialfag. 18 s.
 • Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Marthinsen, Edgar (). Minst hjelp til dem som trenger det mest. ISBN 9788273216625. 270 s.
 • Kaya, Mehmet Siddik; Fauske, Halvor (). Innvandrere på utsiden av samfunnet. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-357-7. 212 s.
 • Disch, Per Gunnar; Fauske, Halvor (). Omsorgstjenestens mange mellommenneskelige møter - en kartleggingsstudie i fem regioner om omsorgstjenestens møte med mennesker med innvandrerbakgrunn. 88 s.
 • Fauske, Halvor; Nygren, Pær Thomas (). Handlekompetence og ideologi - individ, profession og samfund. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 9788777066368. 296 s.
 • Øia, Tormod; Fauske, Halvor (). Oppvekst i Norge. 2. utg. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-292-1. 356 s.
 • Fauske, Halvor (). Ungdoms fritidsmiljø : Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse Utredning fra ekspertgruppe nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet januar 2008. 126 s.
 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Marthinsen, Edgar; Willumsen, Elisabeth; Clifford, Graham; Kojan, Bente Heggem (). Barnevernet på ny kurs? - sluttrapport fase 1 Det nye barnevernet Det nye barnevernet - et forsknings og utviklingsprosjekt i Barnevernet. ISBN 9788273215826. 120 s.
 • Fauske, Halvor; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär (). Læring i fællesskab : en pædagogisk model i professionsuddannelser. ISBN 9788777065026. 239 s.
 • Fauske, Halvor; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär (). Læring i fællesskab : en pædagogisk model for professionsuddannelser. ISBN 9788777065026. 239 s.
 • Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Nygren, Pär (). Læring i fellesskap : en pedagogisk modell i profesjonsutdanninger. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205329751. 196 s.
 • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn (). Utakter : om helse og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205326304. 238 s.
 • Fauske, Halvor (). Livet etter behandlingskollektivet. ISBN 8271842943. 43 s.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Ideologisk beredskap: om etikk og verdier i helse- og sosialfag. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205326282. 307 s.
 • Fauske, Halvor; Øia, Tormod (). Oppvekst i Norge. Abstrakt forlag. ISBN 8279350950. 332 s.
 • Vaagland, Jorid; Fauske, Halvor; Lidén, Hilde; Puijk, Roel; Riese, Hanne (). Kulturpolitikken og de unge. ISBN 82-7081-084-3. 344 s.
 • Puijk, Roel; Fauske, Halvor (). Ungdommens kulturmønstring og andre tiltak for barn og unge - et kommuneperspektiv. ISBN 82-7081-071-1. 96 s.
 • Fauske, Halvor; Riese, Hanne; Ruset, Stig (). Barnevernet - lokal tilpasning eller nasjonal standard? : en undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland. ISBN 82-7356-417-7. 155 s.
 • Fauske, Halvor (). Barnevernets legitimitet i det senmoderne samfunn. 26 s.
 • Fauske, Halvor (). Nærhet og avstand : organisering av barne- og ungdomspsykiatrien og barneverntjenesten i Hedmark. ISBN 82-7356-409-6. 47 s.
 • Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Bevisste utdanningsvalg? : resultater fra en undersøkelse i Oppland. ISBN 82-7356-425-8. 78 s.
 • Feiring, Marte; Fauske, Halvor; Throndsen, Arne (). Rehabilitering i kommunene: en kartleggingsundersøkelse. ISBN 82-7356-375-8.
 • Fauske, Halvor (). Befolkning og sysselsetting i Nord-Gudbrandsdal. 19 s.
 • Fauske, Halvor (). Rehabilitering i kommunene : en kartleggingsundersøkelse. ISBN 82-7356-3758. 80 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid; Fauske, Halvor (). Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal. ISBN 82-7356-3758. 106 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (47)

 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Storhaug, Anita S.; Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham (). Social Work, Child Welfare and Social Class.
 • Kojan, Bente Heggem; Hennum, Nicole; Havnen, Karen J Skaale; Fauske, Halvor; Christiansen, Øivin (). Social work, decision-making and complexity.
 • Fauske, Halvor (). Den diskursive konstruksjonen av barnemishandling.
 • Fauske, Halvor (). Sosial klasse og barnevern i kunnskapssamfunnet.
 • Fauske, Halvor (). Klasseblikk på det kompenserende barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Child welfare in Scandinavia.
 • Fauske, Halvor (). Ungdoms fritidsmiljø : Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse.
 • Fauske, Halvor (). Presentasjon av resultater fra prosjektet Det nye barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Oppvekst i risikosamfunnet.
 • Fauske, Halvor; Qureshi, Naushad Ali (). Anti-rasistisk sosialt arbeid.
 • Fauske, Halvor (). Det nye barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Norwegian Youth and Leisure Policy.
 • Fauske, Halvor (). Habermas om rettsliggjøring.
 • Fauske, Halvor (). Barn og unge i by og bygd : forskjeller i fritidsmønstre blant barn og unge i byene og distriktene.
 • Fauske, Halvor (). Om ungdomskultur.
 • Fauske, Halvor (). Barn og unges fritid : arenaer for opplevelser og kvalifisering.
 • Fauske, Halvor (). Profesjonsforskningens status.
 • Fauske, Halvor (). Kurs i brukerundersøkelser : design og metodikk.
 • Fauske, Halvor (). Moderne ungdom og marginalisering.
 • Fauske, Halvor (). Utdanning i kunnskapssamfunnet.
 • Fauske, Halvor (). Utdanning og kompetansekrav i helse- og sosialfag.
 • Fauske, Halvor (). Ungdom. Overganger til voksenlivet.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Kjerneverdier og ideologier i helse- og sosialt arbeid med barn, unge og familier.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav. - Noen foreløpige resultater fra ”Kryssildsprosjektets” analyser av verdienes rolle i konstitueringen av sosialarbeidere som profesjonelle subjekter.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Konstitueringen til profesjonelt subjekt innen helse- og sosialområdet – verdiers og personlige livserfaringers betydning.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Profesjonell handlingskompetanse i arbeid med barn og unge Presentasjon av noen foreløpige resultater fra ”Kryssildsprosjektet”.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun (). Handlingskompetanse, person og profesjon - Fire uferdige innspill fra prosjektet ”I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav”.
 • Fauske, Halvor; Nygren, Pär (). I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav : foreløpige resultater fra Kryssildprosjektet.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav. Foreløpige resultater fra Kryssildsprosjektet.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Kjerneverdier og ideologi i sosialt arbeid med barn, unge og familier : noen foreløpige resultater fra "Kryssildprosjektets" analyser av konstitueringen av sosialarbeidere som profesjonelle subjekter : paper.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Om kunnskapsbegrepet i egen forskningspraksis - innspill fra prosjektet " I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav" : framlegg av paper.
 • Fauske, Halvor (). Levekår for sosialehjelpsmottakere og for befolkningen som helhet.
 • Fauske, Halvor (). Risikoatferd og normalitet hos ungdom i et forebyggingsperspektiv.
 • Fauske, Halvor (). Class Divisions, Choice and Constraint.
 • Halvor, Fauske (). Identitet og sosiale fellesskap på Internett.
 • Fauske, Halvor (). Kulturpolitikken og de unge, sosialpolitiske og kulturpolitiske begrunnelser.
 • Fauske, Halvor (). Barnevernarbeidernes yrkesrolle.
 • Fauske, Halvor (). Kva bestemmer ungdommen sitt val av utdanning og yrke?.
 • Fauske, Halvor (). Risikobarn i barnehage og skole.
 • Fauske, Halvor (). Ungdom på 1990-tallet.
 • Fauske, Halvor (). Ungdom, fritid og forebygging.
 • Fauske, Halvor (). Risikoungdom og risikosamfunn.
 • Fauske, Halvor (). Forming av profesjoner gjennom utdanningssystemet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Jenters og gutters utdanningsvalg : hvordan øke mulighetene for bevisste valg?.
 • Fauske, Halvor (). Riskabel overgang til voksenlivet : ungdom på 1990-tallet.
 • Fauske, Halvor (). Lokal tilpasning eller nasjonal standard? : en sammenligning av barnevernet i Oppland og Hedmark.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor (). Interntionalising the curriculum for vocational education : problems and possibilities.

Annet (25)

 • Kojan, Bente Heggem; Fauske, Halvor (). Arbeiderklassen føler seg mindre hørt og akseptert av barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Barnevern, samfunn og ulikhet.
 • Fauske, Halvor (). Om barn og unge i barnevernet Hvem er de, og hva trenger de?.
 • Fauske, Halvor (). "Unges kompetence og mestring - relationer og gevinster" Hvordan omsætter vi børnene og de unges talenter i en effektiv forebyggelsespolitik.
 • Fauske, Halvor (). Betydningen av gratis fritidstilbud.
 • Fauske, Halvor (). Evaluerer ungdomspolitikken.
 • Fauske, Halvor (). Barnevernet sliter med omdømmet.
 • Qureshi, Naushad Ali; Fauske, Halvor (). Barnevernsfaglig arbeid med minoritetsetniske familier.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Barn og unges kompetanser : vår fremtid!.
 • Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy (). Stor tillit til barnevernet.
 • Fauske, Halvor (). Bokanmeldelse av: Ung i Norge : psykososiale utfordringer / Ingela Lundin Kvalem og Lars Wichstrøm (red.). Ung i Norge : skole, fritid og ungdomskultur / Åse Strandbu og Tormod Øia (red.).
 • Fauske, Halvor; Nygren, Pär (). Presentasjon av boka Utakter.
 • Fauske, Halvor (). Hva påvirker ungdommens valg av utdanning og yrke?.
 • Fauske, Halvor (). Yrkesforståelse i helse- og sosialfagene.
 • Fauske, Halvor (). Hvordan opplever ungdom å delta i familieråd? Et bidrag til arbeidet med barnevernets etikk og diskusjonen om barnevernets rolle i samfunnet : Opposisjon ved disputas dr.polit. : Sveinung Horverak.
 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor (). Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 1 sosialfaglig stilling ved HiF.
 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor (). Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 3 sosialfaglige stillinger ved HiF.
 • Fauske, Halvor (). Vanlig og uvanlig. Miljøarbeid hjemme med 14-18 åringer : Opposisjon ved disputas dr.polit. : Solveig Sagatun.
 • Fauske, Halvor (). Book reviews: Turning the perspective. New outlooks for education. Consortium of Insititutions for Development and Research in Education in Europe, 2001. SLO Netherlands Institutefor Curriculum Devdelopment. London: Routledghe Falmer.
 • Fauske, Halvor (). Anmeldelse Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.) Ungdom, makt og mening. Makt og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor (). Hva slags kompetanse kreves i dagens helse- og sosialarbeid med barn og unge? : noen ferske resultater fra "Kryssildprosjektet".
 • Fauske, Halvor (). Katrine Fangen: En bok om nynazister.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter (). Risikoungdom : hvordan kan skoleverkets forebyggende potensiale realiseres?.
 • Fauske, Halvor (). Den risikable overgangen til voksenlivet.
 • Puijk, Roel; Fauske, Halvor (). Ungdommens kulturmønstring og andre kulturtiltak for barn og ungdom : et kommuneperspektiv.