Publikasjoner (90)

Utvalgte (90)

 • Stenseth, Geir (). Passivitetsvirkninger i tingsretten: - Noen perspektiver med utgangspunkt i Rt. 2015 s. 1157.
 • Stenseth, Geir (). An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (). Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett..
 • Stenseth, Geir (). Mitt hus er min borg, sies det. Men er det rett i ekspropriasjonsretten?: Om gevinstdeling. Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdsøkonomi.
 • Stenseth, Geir (). Eiendomsretten i Norge – høyt og lavt: Fra noen rettshistoriske lærdommer til moderne naturressursforvaltning.
 • Stenseth, Geir (). Gevinstdeling ved «privat ekspropriasjon»? Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdøkonomi.
 • Stenseth, Geir (). Kan Trump tiltales og dømmes – og deretter benåde seg selv?: President Donald Trump åpner for å benåde seg selv, men kan han tiltales og dømmes? Hvordan er egentlig den rettslige stillingen for presidenten personlig?.
 • Stenseth, Geir (). Grunnkonservativ dommer: Neil Gorsuchs dommerfilosofi er at lovfortolking er domstolenes oppgave. Det kan gi konflikter med presidenten..
 • Stenseth, Geir (). "A Man’s House is His Castle“: An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (). Kan Trump tiltales og dømmes - og deretter benåde seg selv?.
 • Stavang, Endre; Stenseth, Geir (). Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205464568. 316 s.
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre (). Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller.
 • Stenseth, Geir (). Jus, politikk og høyesterett.
 • Stenseth, Geir (). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics.
 • Stenseth, Geir (). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics.
 • Stenseth, Geir (). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (). Hvem er mektigst i USA?.
 • Stenseth, Geir (). 17. mai-feiring i USA.
 • Stenseth, Geir (). Nytt gullrush i San Francisco.
 • Stenseth, Geir (). USAs «tough on crime»-politikk får unge, svarte menn til å føle seg utestengt.
 • Stenseth, Geir (). Ytringsfrihet og dommervalg.
 • Stenseth, Geir (). Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova).
 • Stenseth, Geir (). "Lov 21 des 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven)".
 • Stenseth, Geir (). Et stridens eple - både i jubelår og jubileumsår. Tomtefeste og Opplysningsvesenets Fond.
 • Stenseth, Geir (). Odelsrett for fall.
 • Stenseth, Geir (). Sedvaner som grunnlag for rettigheter i fellesbruksområder i utmark - særlig med tanke på de pågående rettighetsavklaringene i Finnmark.
 • Stenseth, Geir (). Noen komparative og historiske ekspropriasjonsrettslige betraktninger.
 • Stenseth, Geir (). Høyesterett avklarer spørsmål om innløsingssum ved frembortfeste.
 • Stenseth, Geir (). Tomtefeste : nye avklaringer fra Høyesterett om regulering av festeavgift.
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre; Stenseth, Geir (). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED".
 • Stenseth, Geir (). Rettslig eiendomsbeskyttelse: Ekspropriasjonsrettslige utviklingstrekk i USA og Skandinavia.
 • Stenseth, Geir (). Om generell tingsrett knyttet til problemstillinger i Finnmarkskommisjonen arbeid.
 • Stenseth, Geir (). Nye perspektiver og internasjonal utvikling i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre; Hauge, Katrine Broch (). Svekkje eigedomsvernet?.
 • Stenseth, Geir (). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten, særlig om besittelsesverdien.
 • Stenseth, Geir (). De viktigste problemstillingene rundt juristutdanningens fremtid.
 • Stenseth, Geir (). Den historiske utviklingen av utmarkssameie og almenning.
 • Stenseth, Geir (). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir (). Særrettigheter til saltvannsfiske : eiendomsrett ller allmenningsrett?.
 • Stenseth, Geir (). The role of customary law and practice in Norwegian property law.
 • Stenseth, Geir (). Argumenter fra filosofi og psykologi brukt i juridiske avhandlinger.
 • Stenseth, Geir (). Særrettigheter til saltvannsfiske – eiendomsrett eller allmenningsrett.
 • Stenseth, Geir (). Noen tilknytningspunkter mellom rettslig eiendomsbeskyttelse og moderne adferdsøkonom.
 • Stenseth, Geir (). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir (). Some international trends in takings law.
 • Stenseth, Geir (). Forholdet mellom Grunnloven § 106 og eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond :.
 • Stenseth, Geir (). Tingsrett. Fikk ikke selveier-setre i statsallmennning.
 • Stenseth, Geir (). Tingsrett. Litteratur. Thor Falkanger: Allmennningsrett. Universitetsforlaget, Oslo 2009, 387 sider.
 • Stenseth, Geir (). Nye utnyttelsesmåter av allmenningsretten.
 • Stenseth, Geir (). Ino Augsberg's comment - a few remarks.
 • Stenseth, Geir (). Om jakt, sameie og "kløyvd eigedomsrett" i Norge.
 • Stenseth, Geir (). Current Empirical Premises to the Disclosure of the Secrets of Property in Law. A Foundation and a Guidline for Future Research.
 • Stenseth, Geir (). Om bygdeallmenningenes rettshistorie og dens møte med fremtidens landbruk.
 • Stenseth, Geir (). En rundbordsdiskusjon om hvilken betydning hjerneforskningen vil kunne få for andre fagområder, for eksempel for filosofi og rettsvitenskap.
 • Stenseth, Geir (). Forvaltning av allmenninger.
 • Stenseth, Geir (). Some empirical premises to the secrets of property: A foundation and a guideline for future research.
 • Stenseth, Geir (). Rapport fra gjesteforskeropphold ved Berkeley.
 • Stenseth, Geir (). Kommentar til lov om bygdeallmenninger. Bygdeallmenningsloven (bgdalml.) 19. juni 1992 nr. 59.
 • Stenseth, Geir (). Kommentar til lov om statsallmenninger. Statsallmenningsloven (statsalml.) 19. juni 1992 nr. 60.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. Lov 19. juni 1992 nr. 61.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane. Fjellova (fjell.) 6. juni 1975 nr. 31.
 • Stenseth, Geir (). Borgar Høgetveit Berg: Hevd. Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005. 549 s.
 • Stenseth, Geir (). De nye reglene om "urbant jordskifte". En presentasjon og vurdering.
 • Stenseth, Geir (). Some elements of a theoretical discussion on the idea of property.
 • Stenseth, Geir (). Noen aspekter ved den historiske rettsutvikling i utmarksforhold, samt noen mulige utviklingstendenser.
 • Stenseth, Geir (). Litt om forholdet mellom tingsrett og rettshistorie.
 • Stenseth, Geir (). Utmarksstrekninger med mange rettighetshavere. Noen linjer mellom historiske forhold og gjeldende rett.
 • Stenseth, Geir (). Bidrag til teoridiskusjon om eiendomsrett og tilstøtende emner. En forstudie.
 • Stenseth, Geir (). De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering.
 • Stenseth, Geir (). Noen aspekter ved den historiske utvikling av eierforhold og eierformer i norsk utmark.
 • Stenseth, Geir (). Presentasjon av doktoravhandlingen "Almenningens janusansikt. En sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark".
 • Stenseth, Geir (). De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering.
 • Stenseth, Geir (). En historie om hvordan Harald Hårfagre gjorde statsalmenninger til statsalmenninger.
 • Stenseth, Geir (). Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameierforhold i norsk utmark. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35595-9. 416 s.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om bygdeallmenninger.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om statsallmenninger.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova).
 • Stenseth, Geir (). Rettshistorie brukt i juridiske doktoravhandlinger.
 • Stenseth, Geir (). Diskusjonen om Harald Hårfagres såkalte odelstilegnelse.
 • Stenseth, Geir (). Om "relevans" og "vekt" - men manglende "holdbarhet" - for juridiske argumenter.
 • Stenseth, Geir (). Rettsinstituttet hevd.
 • Stenseth, Geir (). Historiens betydning for gjeldende allmenningsrett og tilstøtende rettsområder.
 • Stenseth, Geir (). Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett?.
 • Isachsen, Arne Jon; Haavi, Stein Erik; Hansen, Jarle; Stenseth, Geir (). Om rentens terminstruktur.
 • Isachsen, Arne Jon; Stenseth, Geir (). Lån i valuta - muligheter og farer.
 • Stenvik, Are; Stenseth, Geir (). Oljeterminhandel. ISBN 82-90260-32-6. 300 s.
 • Hansen, Jarle; Isachsen, Arne Jon; Sando, Carl Erik; Stenseth, Geir (). Nasjonalbudsjettet for 1989.
 • Isachsen, Arne Jon; Stenseth, Geir (). En analyse av de 6 største realkredittforetakene i Norge.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (25)

 • Stenseth, Geir (). "A Man’s House is His Castle“: An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre (). Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller.
 • Stenseth, Geir (). Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova).
 • Stenseth, Geir (). "Lov 21 des 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven)".
 • Stenseth, Geir (). Noen komparative og historiske ekspropriasjonsrettslige betraktninger.
 • Stenseth, Geir (). Særrettigheter til saltvannsfiske : eiendomsrett ller allmenningsrett?.
 • Stenseth, Geir (). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir (). Forholdet mellom Grunnloven § 106 og eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond :.
 • Stenseth, Geir (). Tingsrett. Fikk ikke selveier-setre i statsallmennning.
 • Stenseth, Geir (). Tingsrett. Litteratur. Thor Falkanger: Allmennningsrett. Universitetsforlaget, Oslo 2009, 387 sider.
 • Stenseth, Geir (). Om jakt, sameie og "kløyvd eigedomsrett" i Norge.
 • Stenseth, Geir (). Current Empirical Premises to the Disclosure of the Secrets of Property in Law. A Foundation and a Guidline for Future Research.
 • Stenseth, Geir (). Kommentar til lov om bygdeallmenninger. Bygdeallmenningsloven (bgdalml.) 19. juni 1992 nr. 59.
 • Stenseth, Geir (). Kommentar til lov om statsallmenninger. Statsallmenningsloven (statsalml.) 19. juni 1992 nr. 60.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. Lov 19. juni 1992 nr. 61.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane. Fjellova (fjell.) 6. juni 1975 nr. 31.
 • Stenseth, Geir (). De nye reglene om "urbant jordskifte". En presentasjon og vurdering.
 • Stenseth, Geir (). Utmarksstrekninger med mange rettighetshavere. Noen linjer mellom historiske forhold og gjeldende rett.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om bygdeallmenninger.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om statsallmenninger.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v.
 • Stenseth, Geir (). Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova).
 • Stenseth, Geir (). Om "relevans" og "vekt" - men manglende "holdbarhet" - for juridiske argumenter.
 • Stenseth, Geir (). Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett?.
 • Isachsen, Arne Jon; Haavi, Stein Erik; Hansen, Jarle; Stenseth, Geir (). Om rentens terminstruktur.

Bøker (6)

 • Stavang, Endre; Stenseth, Geir (). Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205464568. 316 s.
 • Stenseth, Geir (). Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameierforhold i norsk utmark. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35595-9. 416 s.
 • Isachsen, Arne Jon; Stenseth, Geir (). Lån i valuta - muligheter og farer.
 • Stenvik, Are; Stenseth, Geir (). Oljeterminhandel. ISBN 82-90260-32-6. 300 s.
 • Hansen, Jarle; Isachsen, Arne Jon; Sando, Carl Erik; Stenseth, Geir (). Nasjonalbudsjettet for 1989.
 • Isachsen, Arne Jon; Stenseth, Geir (). En analyse av de 6 største realkredittforetakene i Norge.

Vitenskapelige konferansebidrag (34)

 • Stenseth, Geir (). Passivitetsvirkninger i tingsretten: - Noen perspektiver med utgangspunkt i Rt. 2015 s. 1157.
 • Stenseth, Geir (). An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (). Mitt hus er min borg, sies det. Men er det rett i ekspropriasjonsretten?: Om gevinstdeling. Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdsøkonomi.
 • Stenseth, Geir (). Gevinstdeling ved «privat ekspropriasjon»? Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdøkonomi.
 • Stenseth, Geir (). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics.
 • Stenseth, Geir (). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics.
 • Stenseth, Geir (). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (). Sedvaner som grunnlag for rettigheter i fellesbruksområder i utmark - særlig med tanke på de pågående rettighetsavklaringene i Finnmark.
 • Stenseth, Geir (). Rettslig eiendomsbeskyttelse: Ekspropriasjonsrettslige utviklingstrekk i USA og Skandinavia.
 • Stenseth, Geir (). Om generell tingsrett knyttet til problemstillinger i Finnmarkskommisjonen arbeid.
 • Stenseth, Geir (). Nye perspektiver og internasjonal utvikling i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir (). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten, særlig om besittelsesverdien.
 • Stenseth, Geir (). De viktigste problemstillingene rundt juristutdanningens fremtid.
 • Stenseth, Geir (). Den historiske utviklingen av utmarkssameie og almenning.
 • Stenseth, Geir (). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir (). The role of customary law and practice in Norwegian property law.
 • Stenseth, Geir (). Argumenter fra filosofi og psykologi brukt i juridiske avhandlinger.
 • Stenseth, Geir (). Særrettigheter til saltvannsfiske – eiendomsrett eller allmenningsrett.
 • Stenseth, Geir (). Noen tilknytningspunkter mellom rettslig eiendomsbeskyttelse og moderne adferdsøkonom.
 • Stenseth, Geir (). Some international trends in takings law.
 • Stenseth, Geir (). Om bygdeallmenningenes rettshistorie og dens møte med fremtidens landbruk.
 • Stenseth, Geir (). En rundbordsdiskusjon om hvilken betydning hjerneforskningen vil kunne få for andre fagområder, for eksempel for filosofi og rettsvitenskap.
 • Stenseth, Geir (). Forvaltning av allmenninger.
 • Stenseth, Geir (). Some empirical premises to the secrets of property: A foundation and a guideline for future research.
 • Stenseth, Geir (). Some elements of a theoretical discussion on the idea of property.
 • Stenseth, Geir (). Bidrag til teoridiskusjon om eiendomsrett og tilstøtende emner. En forstudie.
 • Stenseth, Geir (). De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering.
 • Stenseth, Geir (). Noen aspekter ved den historiske utvikling av eierforhold og eierformer i norsk utmark.
 • Stenseth, Geir (). Presentasjon av doktoravhandlingen "Almenningens janusansikt. En sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark".
 • Stenseth, Geir (). De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering.
 • Stenseth, Geir (). Rettshistorie brukt i juridiske doktoravhandlinger.
 • Stenseth, Geir (). Diskusjonen om Harald Hårfagres såkalte odelstilegnelse.
 • Stenseth, Geir (). Historiens betydning for gjeldende allmenningsrett og tilstøtende rettsområder.

Annet (25)

 • Stenseth, Geir (). Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett..
 • Stenseth, Geir (). Eiendomsretten i Norge – høyt og lavt: Fra noen rettshistoriske lærdommer til moderne naturressursforvaltning.
 • Stenseth, Geir (). Kan Trump tiltales og dømmes – og deretter benåde seg selv?: President Donald Trump åpner for å benåde seg selv, men kan han tiltales og dømmes? Hvordan er egentlig den rettslige stillingen for presidenten personlig?.
 • Stenseth, Geir (). Grunnkonservativ dommer: Neil Gorsuchs dommerfilosofi er at lovfortolking er domstolenes oppgave. Det kan gi konflikter med presidenten..
 • Stenseth, Geir (). Kan Trump tiltales og dømmes - og deretter benåde seg selv?.
 • Stenseth, Geir (). Jus, politikk og høyesterett.
 • Stenseth, Geir (). Hvem er mektigst i USA?.
 • Stenseth, Geir (). 17. mai-feiring i USA.
 • Stenseth, Geir (). Nytt gullrush i San Francisco.
 • Stenseth, Geir (). USAs «tough on crime»-politikk får unge, svarte menn til å føle seg utestengt.
 • Stenseth, Geir (). Ytringsfrihet og dommervalg.
 • Stenseth, Geir (). Et stridens eple - både i jubelår og jubileumsår. Tomtefeste og Opplysningsvesenets Fond.
 • Stenseth, Geir (). Odelsrett for fall.
 • Stenseth, Geir (). Høyesterett avklarer spørsmål om innløsingssum ved frembortfeste.
 • Stenseth, Geir (). Tomtefeste : nye avklaringer fra Høyesterett om regulering av festeavgift.
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre; Stenseth, Geir (). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED".
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre; Hauge, Katrine Broch (). Svekkje eigedomsvernet?.
 • Stenseth, Geir (). Nye utnyttelsesmåter av allmenningsretten.
 • Stenseth, Geir (). Ino Augsberg's comment - a few remarks.
 • Stenseth, Geir (). Rapport fra gjesteforskeropphold ved Berkeley.
 • Stenseth, Geir (). Borgar Høgetveit Berg: Hevd. Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005. 549 s.
 • Stenseth, Geir (). Noen aspekter ved den historiske rettsutvikling i utmarksforhold, samt noen mulige utviklingstendenser.
 • Stenseth, Geir (). Litt om forholdet mellom tingsrett og rettshistorie.
 • Stenseth, Geir (). En historie om hvordan Harald Hårfagre gjorde statsalmenninger til statsalmenninger.
 • Stenseth, Geir (). Rettsinstituttet hevd.