Language: NOR | ENG

Christopher Le

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for avansert sykepleie
Besøksadresse:
Studiested Elverum
Terningen Arena
Hamarvegen 112
2406 Elverum
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Om Ph.D.-prosjektet med tentativ engelske arbeidstittel: Health Literacy in Young People: A Large-Scale Population-Based Study in Norway

Forskning om barn og unges helsekompetanse er et voksende fagfelt. Det er imidlertid fortsatt begrenset kunnskap, både nasjonalt og internasjonalt, knyttet til konseptbalanserte, valide og reliable måleinstrumenter for måling av helsekompetansen hos barn og unge. Helsekompetanse handler om den enkeltes evne til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon med den hensikt å kunne ta helserelaterte beslutninger i hverdagen, innenfor helsefremmende, sykdomsforebyggende og helsetjenesterelaterte kontekster. En nylig publisert forskningsrapport om befolkningens helsekompetanse indikerer at personer i aldersgruppen 18-24 år kan ha svakere helsekompetanse sammenlignet med øvrige aldersgrupper.

Jeg planlegger å studere dette fenomenet nærmere. Ph.D.-studien tar utgangspunkt i det datamaterialet som ble samlet inn gjennom den norske HLS19-undersøkelsen. HLS19 står for International Health Literacy Population Survey 2019-2021, og er et samarbeidsprosjekt mellom opptil 20 land innen WHO Europa. I Norge gjennomføres denne studien i regi av Helsedirektoratet, OsloMet og Høgskolen i Innlandet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dataene ble samlet inn fra et representativt utvalg av den norske befolkningen (fra fylte 16 år) med fast bopel i Norge (N=6000), herunder ca. 800 personer i aldersgruppen 16-24 år. Datainnsamlingen ble gjort ved hjelp av telefonintervjuer og med bruk av HLS19-måleinstrumenter som ble (videre) utviklet av den norske forskergruppen.

Ph.D.-studien har et gjennomgående kvantitativt design. Studien har som overordnet hensikt å kartlegge helsekompetansen blant personer i aldersgruppen 16-24 år. Overordnet hensikt er operasjonalisert til tre delstudier som har til hensikt å 1) etablere valide måleinstrumenter for å måle helsekompetansen blant ungdom i Norge, 2) beskrive helsekompetansen hos denne aldersgruppen (16-24 år) og beskrive sammenhengen mellom deres helsekompetanse og ulike uavhengige variabler slik som selvrapportert helse, helseadferd og sosial ulikhet, og 3) beskrive ulike mønstre i strukturelle relasjoner mellom helsekompetansens ulike ferdigheter på tvers av målgrupper. Sistnevnte vil ha stor betydning for utformingen av differensierte intervensjoner rettet mot ulike grupper i befolkningen.

Ekspertområder

  • Health Literacy
  • Health Equity and Social Determinants of Health
  • Migration and Minority Health
  • Interpretation in Healthcare Services
  • Management in Health and Public Sector
  • Project Management and Implementation in Health and Public Sector

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin