Language: NOR | ENG

Camilla Helén Ødegården Aanstad

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Besøksadresse:
Studiested Hamar
Holsetgata 31
2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Ekspertområder

Mitt phd-prosjekt har arbeidstittel, «Tidens virkninger» og undersøker tid teoretisk i filosofi og pedagogikk, samt empirisk i samspill mellom barn og ansatte i en småbarnsavdeling. Augustin av Hippo hevder at tid er allment og familiært, men at det samtidig er utfordrende å forklare tid og forstå de ulike virkningene. Tiden og mennesket har en lang felles historie, og tiden hos mennesket er problematisert gjennom hele den vestlige filosofiske tradisjon uten at det kan argumenteres at det finnes en entydig sannhet om tiden i sammenheng med mennesket. Tiden ser ut til å være flyktig, uhåndgripelig og utfordrende å begrepsliggjøre. Samtidig har de fleste av oss en forståelse for hva tid kan dreie seg om, både på et personlig plan og for samfunnslivet. Pedagogikk er ofte fremtidsrettet og resultatorientert, der subjektiv tid som ikke kan fanges av klokkens målinger sjelden er i fokus. Tid er en mindre synlig, men viktig del av mennesker liv, og studiens utgangspunkt er at fordi tid er tett sammenvevd med det å være menneske, bør også pedagogikken ta tid på alvor. Studien baserer seg på både teoriutvikling via filosofi og empiri innhentet gjennom mikroetnografisk feltarbeid på en småbarnsavdeling. 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin