Publikasjoner (204)

Utvalgte (204)

 • Ohnstad, Bente Marie (). Rettsdata: Kommentarer til helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente Marie; Holthe, Berit Marion (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente Marie; Hirst, M (). Kurs i helseresslig og arbeidsrettslig emne.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Selvbestemmelse, informasjon og samtykke i helse- og omsorgstjenesten sett i lys av pårørendes stilling og pasientens krav på konfidensialitet.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Taushetsplikt og behandling av pasientopplysninger.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Om juridisk metode og lovgiving som regulerer arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Sykehus - forretning eller forvaltning.
 • Rieper, Olaf; Baldersheim, Harald; Engum, Bjørn Gisle; Krasnik, Allan; Lindgren, Björn; Ohnstad, Bente Marie; Rørtveit, Guri; Sommerset, Inger-Marie (). Evaluering av samhandlingsreformen : Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM). ISBN 978-82-12-03524-9. 79 s.
 • Rieper, Olaf; Baldersheim, Harald; Engum, Bjørn Gisle; Krasnik, Allan; Lindgren, Bjørn; Ohnstad, Bente Marie; Rørtveit, Guri; Sommerset, Inger-Marie (). Evaluering av samhandlingsreformen. Norges forskningsråd. 79 s.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Juss for helsesøstre. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1988-9. 194 s.
 • Ohnstad, Bente (). Leder- og profesjonsansvaret i sykehus.
 • Ohnstad, Bente (). Rettigheter og rettferdighet i helsetjenesten. Pasientrettigheter, muligheter og forventninger..
 • Ohnstad, Bente (). Tilbake til start?.
 • Ohnstad, Bente (). Dokumentasjonsplikt.
 • Halse, Per; Ohnstad, Bente; Gammelsæter, Hallgeir (). Enten eller - eller både og?.
 • Ohnstad, Bente; Gammelsæter, Hallgeir; Halse, Per (). Sentralisering av kunnskap.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (). Anmeldelse av boka "Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten".
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Universitet og skinner.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Derfor bør vi stå sammen.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Et nytt konsept for et fremtidsrettet OL.
 • Ohnstad, Bente (). God undervisning, basert på forskning.
 • Ohnstad, Bente (). Journalskriving og pasientrettigheter.
 • Ohnstad, Bente (). Dokumentasjon i den kommunale helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Alternativ behandling. Bakgrunn og begrunnelse for dagens lovregulering.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Forskning og undervisning.
 • Ohnstad, Bente (). Pasienters medvirkning og pårørendes rolle.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Kvantitet og kvalitet i høgre utdanning.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente Marie (). Helsepersonelloven med kommentarer. Revisjon.
 • Ohnstad, Bente (). Utdatert ordning.
 • Ohnstad, Bente; Stenderup, Thomas (). Fortellingen betyr alt.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Forskningsdagene.
 • Ohnstad, Bente (). Pårørenderollen.
 • Ohnstad, Bente; Holthe, Berit Marion (). Om lovgivinga som regulerer tilsetting i offentlig virksomhet.
 • Ohnstad, Bente (). Politikk i innlandet.
 • Ohnstad, Bente (). Universitets- og sykehuspolitikk i innlandet.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1397-9. 495 s.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Ohnstad, Bente (). Etter PIU - hva skjer?.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion Holte (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven § 26 – Opplysninger til virksomhetens ledelse.
 • Ohnstad, Bente (). Juridisk betenkning om bruk av personopplysninger til kvalitetssikrings- og forskningsformål.
 • Ohnstad, Bente (). Fellesskapet sikrer vår velferd.
 • Ohnstad, Bente (). Velferd, rettssikkerhet og personvern. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1204-0. 154 s.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Høgskolen velger veg.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008128. 524 s.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdagene 2010.
 • Ohnstad, Bente; Stenderup, Thomas (). Bedre filmskole-rammer.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven : med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008128. 524 s.
 • Ohnstad, Bente (). Rettssikkerhet, personvern og taushetsplikt ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven og NAV-loven.
 • Ohnstad, Bente (). Personvernlovgivning: begrensninger og muligheter for samhandling og kunnskapsbasert praksis.
 • Ohnstad, Bente (). Samhandling : muligheter og begrensninger ut fra et personvernperspektiv.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdagene 2009.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (). Helserett. Emne 3, Pasienters rettsstilling. 49 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helse og markedstenkning.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008135. 427 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven : ansvar og profesjonell autonomi.
 • Ohnstad, Bente (). Høgskolen i Lillehammer : framtidsperspektiver.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern : et hinder for tettere samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Hils posisjon i universitetsutviklingen.
 • Ohnstad, Bente; Skurdal, Jostein (). Flere studieplasser til Oppland.
 • Ohnstad, Bente (). Samhandling, helse og marked.
 • Ohnstad, Bente (). Offentlige tjenester-forretning eller forvaltning?.
 • Ohnstad, Bente (). Myndighetsutøvelse og profesjonsutøvelse - likheter og forskjeller i beslutningsprosessen.
 • Ohnstad, Bente (). Profesjonell autonomi - hvilke nyskapninger gav helsepersonelloven?.
 • Ohnstad, Bente (). Helse og markedstenkning.
 • Ohnstad, Bente (). Pasientautonomi vs helsepersonells faglige autonomi.
 • Ohnstad, Bente (). Tilbakeblikk : om helsepersonellnemdas tilblivelse.
 • Ohnstad, Bente (). Om lønnsystemet i Staten - og på HiL.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Wroldsen, Jørn; Ohnstad, Bente (). Innlandet kan tilby Forsvaret det beste.
 • Ohnstad, Bente (). Krav til attester og erklæringer i lys av straffesaken mot en lege og psykolog for utstedelse av falske attester.
 • Ohnstad, Bente (). Forskning og forskningsformidling ved Høgskolen i Lillehammer.
 • Ohnstad, Bente (). Veien mot et universitet.
 • Ohnstad, Bente (). Velferdsretten og det øvrige rettssystemet.
 • Nørstegård, Bjørn; Ohnstad, Bente (). Næringsutvikling på Storhove - endelig.
 • Rasmussen, Ørnulf; Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Kommentarer til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Slutter studentene ved HiL?.
 • Rønningen, Martin; Skurdal, Jostein; Ohnstad, Bente (). Et alternativ til tellekantsystemet.
 • Ohnstad, Bente (). Helse som vare.
 • Ohnstad, Bente (). Jus og etikk for helsepersonell - medbestemmelse og samtykke.
 • Ohnstad, Bente (). Om Helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente (). Legers taushetsplikt og forholdet til pressen.
 • Ohnstad, Bente (). Fra forvaltning til foretak: Er konsernmodellen egnet til forvaltning av velferd?.
 • Ohnstad, Bente (). Jus i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (). Hvilket ansvar har de ulike nivå i helsetjenesten?.
 • Ohnstad, Bente (). Fra forvaltning til foretak : er konsernmodellen egnet til forvaltning av velferd?.
 • Ohnstad, Bente (). Offentlighet og innsyn i forvaltningens virksomhet.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Forskning på HiL.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Forskning på HiL.
 • Ohnstad, Bente (). Brudd på taushetsplikt og oppreisning for krenkelse av privatlivets fred.
 • Ohnstad, Bente (). Valg av løsninger mht forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten : utredning på oppdrag fra KOKOM.
 • Ohnstad, Bente (). Sånn er livet (P2).
 • Ohnstad, Bente (). Her og Nå (P1).
 • Ohnstad, Bente (). Medisinsk forskning og jus.
 • Ohnstad, Bente (). Helsforetak : industri eller tjenesteyting.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepolitikk og industriell logikk.
 • Ohnstad, Bente (). Tjeneste eller industri : Politikere må ta innover seg at velferd ikke kan betraktes som vare.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Rettslige beslutninger og faktiske handlinger i helse- og sosialsektoren. Sondringens betydning for aktørenes rettsposisjon.
 • Ohnstad, Bente (). Helseforetak og kvalitet.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Juss og dokumentasjonsplikt.
 • Ohnstad, Bente (). Helseforetakreformen : visjon og virkelighet.
 • Ohnstad, Bente (). Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og taushetsplikt.
 • Ohnstad, Bente (). Helt - eller stykkevis og delt.
 • Ohnstad, Bente (). Ledelse og fag : legens rolle som leder av sykehusavdeling.
 • Ohnstad, Bente (). Brukermedvirkning.
 • Ohnstad, Bente (). Helseforetakets rett til å bestemme hvem som kan vurdere rett til nødvendig helsehjelp - hvordan tolke lovverket?.
 • Ohnstad, Bente (). Krav til samtykke og taushets- og informasjonsplikt i arbeidet til de kliniske etikk-komiteene.
 • Ohnstad, Bente (). Utvalgte helserettslige emner.
 • Ohnstad, Bente (). Samtykke og samtykkekompetanse ved tildeling og gjennomføring av helse- og sosialhjelp.
 • Ohnstad, Bente (). Legers rettigheter og plikter.
 • Ohnstad, Bente (). Lojalitetsplikt i helse- og sosialtjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Jus eller etikk.
 • Ohnstad, Bente (). Fremmer innlandets sykehusstruktur nasjonale mål?.
 • Ohnstad, Bente (). Ansvar, dokumentasjon og personvern.
 • Ohnstad, Bente (). Brukerrettigheter, informasjon, medvirkning og personvern.
 • Ohnstad, Bente (). Samarbeid i velferdstjenestene.
 • Ohnstad, Bente (). Retten til helsehjelp.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente (). Samtykke-kompetanse.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-309-0. 448 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-308-2. 390 s.
 • Ohnstad, Bente (). Jordmoransvaret. 31 s.
 • Ohnstad, Bente (). Sykehuset innlandet, hva sier loven?.
 • Ohnstad, Bente (). Psykisk helsevern uten døgnopphold - innhold og etiske vurderinger.
 • Ohnstad, Bente (). Interaksjon mellom lege og legemiddelindustri : hva sier loven?.
 • Ohnstad, Bente (). Rettigheter og plikter etter ny helselovgivning.
 • Ohnstad, Bente (). Ansvarsforhold i helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten sett i lys av den rettslige regulering av tjenesteyternes posisjon som henholdsvis myndighets- og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente (). Prosessuell rettssikkerhet, internkontroll og kvalitetssikring i helse- og sosialtjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Lojalitetsplikt.
 • Ohnstad, Bente (). Samtykke og informasjonsbehandling.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343090. 448 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode. Fagbokforlaget. ISBN 8245001805. 365 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343082. 390 s.
 • Ohnstad, Bente; Bennin, Camilla (). Rettighetsfesting og krav til faglig forsvarlighet som styringsverktøy i helse- og sosialsektoren : rapport fra "Helse- og sosialrettsseminaret" Lillehammer 6. og 7. februar 2003. 49 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i psykiatrien. 61 s.
 • Ohnstad, Bente (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere i sosialtjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Personopplysningsloven. 47 s.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205314985. 252 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J.; Ohnstad, Bente (). jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-310-4. 558 s.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J. (). Jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343104. 558 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern og taushetsplikt i PP-tjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Rettigheter og plikter etter ny helselovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276748767. 287 s.
 • Ohnstad, Bente (). Makt og tvang i omsorgen.
 • Ohnstad, Bente (). Forvaltning og metode : helserett : modul 1. 62 s.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti (). Helsepersonelloven : med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 8276747590. 364 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i juridisk tenkning, metode og lovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276747604. 339 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i psykiatrien. 61 s.
 • Ohnstad, Bente (). Hvordan skal sykehus ledes?.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente (). Lov om helsepersonell og lov om pasientrettigheter.
 • Ohnstad, Bente (). Saksbehandling i kommunen.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (). De nye helselovenes betydning for privatpraktiserende legespesialister.
 • Ohnstad, Bente (). Kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.
 • Ohnstad, Bente (). Ny helselovgivning.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern, taushetsplikt og samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Kurs om de nye helselovene.
 • Ohnstad, Bente (). De nye helselovene.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern eller forsikringsvern?.
 • Ohnstad, Bente (). Forvaltningsloven, opplæringsloven og kommunehelsetjenesteloven.
 • Ohnstad, Bente (). Ny helselovgivning.
 • Ohnstad, Bente (). Ansvar etter ny helselovgivning.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonellrett: Modul 2 av studium Helserett.
 • Ohnstad, Bente (). Pasient-, informasjons-, journal- og behandlingsansvarlig.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven regulerer ikke ledelsesansvar.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). lov om helsepersonell. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-441-9. 310 s.
 • Ohnstad, Bente (). 6 kommunale kurs i bl.a. taushetsplikt og rettslig ansvar innen helse-og sosialsektoren.
 • Ohnstad, Bente (). Pasienters rettsstilling : helserett : modul 3. 76 s.
 • Ohnstad, Bente (). De nye helselovene.
 • Ohnstad, Bente (). Lov om psykisk helsevern.
 • Ohnstad, Bente (). Premisser for en god ombudsordning.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven.
 • Ohnstad, Bente (). Lov om psykisk helsevern.
 • Ohnstad, Bente (). Lov om helsepersonell.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Krav til dokumentasjon i helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (). Ansvar og ledelse i helsesektoren.
 • Ohnstad, Bente (). Legers rettigheter og plikter.
 • Ohnstad, Bente (). Juss og sykepleie.
 • Ohnstad, Bente (). Helse og juss.
 • Ohnstad, Bente (). Kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.
 • Røsæg, Erik; Tysnes, Ole-Bjørn; Ohnstad, Bente; Borchgrevinck, Christian F.; Vigen, Terje; Skofteland, Helga; Haug, Helge Huseby; Saugstad, Ola Didrik; Ljungman, Lise; Jøsok, Britt; Eliassen, Sigmund; Flatner, Øyvind; Krohg, Marit; Haakens, Kirsti (). Forsikringsselskapers Innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger. ISBN 82-583-0536-0. 144 s.
 • Ohnstad, Bente (). Rettssikkerhet - en trussel mot det kommunale selvstyret? : kronikk.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonellrett : helserett : modul 2. 62 s.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti; Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar (). Kommentarer til lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
 • Ohnstad, Bente; Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak (). Rettigheter og plikter knyttet til de ulike roller i helse- og sosialtjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Bokomtale av boka Teieplikt og samarbeid innanfor velferdstenestene.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern og kommunikasjonsadgang i førstelinjetjenesten : 14 dagers kurs i regi av Faglig forum for helse og sosialtjenesten og Institutt for sos planlegging.
 • Ohnstad, Bente (). Loven, legen og pasienten : kronikk.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i juridisk tenkning, metode og lovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276743218. 293 s.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. 221 s.
 • Ohnstad, Bente (). Utredning vedr. ny veterinærlov. 100 s.
 • Ohnstad, Bente (). Innføring i juss for studenter i helse- og sosialfag : kompendium. 122 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonells juridiske ansvar. ISBN 82-417-0526-3. 201 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonells rettigheter og plikter - utkast til lov med motiver. 228 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (20)

 • Ohnstad, Bente Marie (). Rettsdata: Kommentarer til helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente Marie; Holthe, Berit Marion (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente (). Dokumentasjonsplikt.
 • Ohnstad, Bente (). Alternativ behandling. Bakgrunn og begrunnelse for dagens lovregulering.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente Marie (). Helsepersonelloven med kommentarer. Revisjon.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion Holte (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente (). Tilbakeblikk : om helsepersonellnemdas tilblivelse.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente (). Velferdsretten og det øvrige rettssystemet.
 • Rasmussen, Ørnulf; Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Kommentarer til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv.
 • Ohnstad, Bente (). Brudd på taushetsplikt og oppreisning for krenkelse av privatlivets fred.
 • Ohnstad, Bente (). Rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten sett i lys av den rettslige regulering av tjenesteyternes posisjon som henholdsvis myndighets- og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente (). Prosessuell rettssikkerhet, internkontroll og kvalitetssikring i helse- og sosialtjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere i sosialtjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente (). Pasient-, informasjons-, journal- og behandlingsansvarlig.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven regulerer ikke ledelsesansvar.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti; Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar (). Kommentarer til lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
 • Ohnstad, Bente; Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak (). Rettigheter og plikter knyttet til de ulike roller i helse- og sosialtjenesten.

Bøker (37)

 • Rieper, Olaf; Baldersheim, Harald; Engum, Bjørn Gisle; Krasnik, Allan; Lindgren, Björn; Ohnstad, Bente Marie; Rørtveit, Guri; Sommerset, Inger-Marie (). Evaluering av samhandlingsreformen : Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM). ISBN 978-82-12-03524-9. 79 s.
 • Rieper, Olaf; Baldersheim, Harald; Engum, Bjørn Gisle; Krasnik, Allan; Lindgren, Bjørn; Ohnstad, Bente Marie; Rørtveit, Guri; Sommerset, Inger-Marie (). Evaluering av samhandlingsreformen. Norges forskningsråd. 79 s.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Juss for helsesøstre. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1988-9. 194 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1397-9. 495 s.
 • Ohnstad, Bente (). Velferd, rettssikkerhet og personvern. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1204-0. 154 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008128. 524 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven : med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008128. 524 s.
 • Ohnstad, Bente (). Rettssikkerhet, personvern og taushetsplikt ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven og NAV-loven.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008135. 427 s.
 • Ohnstad, Bente (). Valg av løsninger mht forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten : utredning på oppdrag fra KOKOM.
 • Ohnstad, Bente (). Krav til samtykke og taushets- og informasjonsplikt i arbeidet til de kliniske etikk-komiteene.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-309-0. 448 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-308-2. 390 s.
 • Ohnstad, Bente (). Jordmoransvaret. 31 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343090. 448 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode. Fagbokforlaget. ISBN 8245001805. 365 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). Jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343082. 390 s.
 • Ohnstad, Bente; Bennin, Camilla (). Rettighetsfesting og krav til faglig forsvarlighet som styringsverktøy i helse- og sosialsektoren : rapport fra "Helse- og sosialrettsseminaret" Lillehammer 6. og 7. februar 2003. 49 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i psykiatrien. 61 s.
 • Ohnstad, Bente (). Personopplysningsloven. 47 s.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205314985. 252 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J.; Ohnstad, Bente (). jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-310-4. 558 s.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J. (). Jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343104. 558 s.
 • Ohnstad, Bente (). Rettigheter og plikter etter ny helselovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276748767. 287 s.
 • Ohnstad, Bente (). Forvaltning og metode : helserett : modul 1. 62 s.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti (). Helsepersonelloven : med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 8276747590. 364 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i juridisk tenkning, metode og lovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276747604. 339 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (). lov om helsepersonell. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-441-9. 310 s.
 • Ohnstad, Bente (). Pasienters rettsstilling : helserett : modul 3. 76 s.
 • Røsæg, Erik; Tysnes, Ole-Bjørn; Ohnstad, Bente; Borchgrevinck, Christian F.; Vigen, Terje; Skofteland, Helga; Haug, Helge Huseby; Saugstad, Ola Didrik; Ljungman, Lise; Jøsok, Britt; Eliassen, Sigmund; Flatner, Øyvind; Krohg, Marit; Haakens, Kirsti (). Forsikringsselskapers Innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger. ISBN 82-583-0536-0. 144 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonellrett : helserett : modul 2. 62 s.
 • Ohnstad, Bente (). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i juridisk tenkning, metode og lovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276743218. 293 s.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. 221 s.
 • Ohnstad, Bente (). Utredning vedr. ny veterinærlov. 100 s.
 • Ohnstad, Bente (). Innføring i juss for studenter i helse- og sosialfag : kompendium. 122 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonells juridiske ansvar. ISBN 82-417-0526-3. 201 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonells rettigheter og plikter - utkast til lov med motiver. 228 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (75)

 • Ohnstad, Bente (). Juss i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (). Journalskriving og pasientrettigheter.
 • Ohnstad, Bente (). Dokumentasjon i den kommunale helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Pasienters medvirkning og pårørendes rolle.
 • Ohnstad, Bente; Holthe, Berit Marion (). Om lovgivinga som regulerer tilsetting i offentlig virksomhet.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven § 26 – Opplysninger til virksomhetens ledelse.
 • Ohnstad, Bente (). Juridisk betenkning om bruk av personopplysninger til kvalitetssikrings- og forskningsformål.
 • Ohnstad, Bente (). Personvernlovgivning: begrensninger og muligheter for samhandling og kunnskapsbasert praksis.
 • Ohnstad, Bente (). Samhandling : muligheter og begrensninger ut fra et personvernperspektiv.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven : ansvar og profesjonell autonomi.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern : et hinder for tettere samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Offentlige tjenester-forretning eller forvaltning?.
 • Ohnstad, Bente (). Myndighetsutøvelse og profesjonsutøvelse - likheter og forskjeller i beslutningsprosessen.
 • Ohnstad, Bente (). Profesjonell autonomi - hvilke nyskapninger gav helsepersonelloven?.
 • Ohnstad, Bente (). Pasientautonomi vs helsepersonells faglige autonomi.
 • Ohnstad, Bente (). Helse som vare.
 • Ohnstad, Bente (). Jus og etikk for helsepersonell - medbestemmelse og samtykke.
 • Ohnstad, Bente (). Om Helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente (). Legers taushetsplikt og forholdet til pressen.
 • Ohnstad, Bente (). Fra forvaltning til foretak: Er konsernmodellen egnet til forvaltning av velferd?.
 • Ohnstad, Bente (). Jus i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (). Hvilket ansvar har de ulike nivå i helsetjenesten?.
 • Ohnstad, Bente (). Fra forvaltning til foretak : er konsernmodellen egnet til forvaltning av velferd?.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Rettslige beslutninger og faktiske handlinger i helse- og sosialsektoren. Sondringens betydning for aktørenes rettsposisjon.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Juss og dokumentasjonsplikt.
 • Ohnstad, Bente (). Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og taushetsplikt.
 • Ohnstad, Bente (). Ledelse og fag : legens rolle som leder av sykehusavdeling.
 • Ohnstad, Bente (). Brukermedvirkning.
 • Ohnstad, Bente (). Helseforetakets rett til å bestemme hvem som kan vurdere rett til nødvendig helsehjelp - hvordan tolke lovverket?.
 • Ohnstad, Bente (). Utvalgte helserettslige emner.
 • Ohnstad, Bente (). Samtykke og samtykkekompetanse ved tildeling og gjennomføring av helse- og sosialhjelp.
 • Ohnstad, Bente (). Legers rettigheter og plikter.
 • Ohnstad, Bente (). Ansvar, dokumentasjon og personvern.
 • Ohnstad, Bente (). Brukerrettigheter, informasjon, medvirkning og personvern.
 • Ohnstad, Bente (). Samarbeid i velferdstjenestene.
 • Ohnstad, Bente (). Retten til helsehjelp.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven.
 • Ohnstad, Bente (). Samtykke-kompetanse.
 • Ohnstad, Bente (). Psykisk helsevern uten døgnopphold - innhold og etiske vurderinger.
 • Ohnstad, Bente (). Interaksjon mellom lege og legemiddelindustri : hva sier loven?.
 • Ohnstad, Bente (). Rettigheter og plikter etter ny helselovgivning.
 • Ohnstad, Bente (). Ansvarsforhold i helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Lojalitetsplikt.
 • Ohnstad, Bente (). Samtykke og informasjonsbehandling.
 • Ohnstad, Bente (). Lov om helsepersonell og lov om pasientrettigheter.
 • Ohnstad, Bente (). Saksbehandling i kommunen.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (). De nye helselovenes betydning for privatpraktiserende legespesialister.
 • Ohnstad, Bente (). Kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.
 • Ohnstad, Bente (). Ny helselovgivning.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern, taushetsplikt og samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Kurs om de nye helselovene.
 • Ohnstad, Bente (). De nye helselovene.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern eller forsikringsvern?.
 • Ohnstad, Bente (). Forvaltningsloven, opplæringsloven og kommunehelsetjenesteloven.
 • Ohnstad, Bente (). Ny helselovgivning.
 • Ohnstad, Bente (). Ansvar etter ny helselovgivning.
 • Ohnstad, Bente (). 6 kommunale kurs i bl.a. taushetsplikt og rettslig ansvar innen helse-og sosialsektoren.
 • Ohnstad, Bente (). De nye helselovene.
 • Ohnstad, Bente (). Lov om psykisk helsevern.
 • Ohnstad, Bente (). Premisser for en god ombudsordning.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven.
 • Ohnstad, Bente (). Lov om psykisk helsevern.
 • Ohnstad, Bente (). Lov om helsepersonell.
 • Ohnstad, Bente (). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (). Krav til dokumentasjon i helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (). Ansvar og ledelse i helsesektoren.
 • Ohnstad, Bente (). Legers rettigheter og plikter.
 • Ohnstad, Bente (). Juss og sykepleie.
 • Ohnstad, Bente (). Helse og juss.
 • Ohnstad, Bente (). Kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern og kommunikasjonsadgang i førstelinjetjenesten : 14 dagers kurs i regi av Faglig forum for helse og sosialtjenesten og Institutt for sos planlegging.

Annet (72)

 • Ohnstad, Bente Marie; Hirst, M (). Kurs i helseresslig og arbeidsrettslig emne.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Selvbestemmelse, informasjon og samtykke i helse- og omsorgstjenesten sett i lys av pårørendes stilling og pasientens krav på konfidensialitet.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Taushetsplikt og behandling av pasientopplysninger.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Om juridisk metode og lovgiving som regulerer arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente Marie (). Sykehus - forretning eller forvaltning.
 • Ohnstad, Bente (). Leder- og profesjonsansvaret i sykehus.
 • Ohnstad, Bente (). Rettigheter og rettferdighet i helsetjenesten. Pasientrettigheter, muligheter og forventninger..
 • Ohnstad, Bente (). Tilbake til start?.
 • Halse, Per; Ohnstad, Bente; Gammelsæter, Hallgeir (). Enten eller - eller både og?.
 • Ohnstad, Bente; Gammelsæter, Hallgeir; Halse, Per (). Sentralisering av kunnskap.
 • Ohnstad, Bente (). Anmeldelse av boka "Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten".
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Universitet og skinner.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Derfor bør vi stå sammen.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Et nytt konsept for et fremtidsrettet OL.
 • Ohnstad, Bente (). God undervisning, basert på forskning.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Forskning og undervisning.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Kvantitet og kvalitet i høgre utdanning.
 • Ohnstad, Bente (). Utdatert ordning.
 • Ohnstad, Bente; Stenderup, Thomas (). Fortellingen betyr alt.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Forskningsdagene.
 • Ohnstad, Bente (). Pårørenderollen.
 • Ohnstad, Bente (). Politikk i innlandet.
 • Ohnstad, Bente (). Universitets- og sykehuspolitikk i innlandet.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Ohnstad, Bente (). Etter PIU - hva skjer?.
 • Ohnstad, Bente (). Fellesskapet sikrer vår velferd.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (). Høgskolen velger veg.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdagene 2010.
 • Ohnstad, Bente; Stenderup, Thomas (). Bedre filmskole-rammer.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdagene 2009.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (). Helserett. Emne 3, Pasienters rettsstilling. 49 s.
 • Ohnstad, Bente (). Helse og markedstenkning.
 • Ohnstad, Bente (). Høgskolen i Lillehammer : framtidsperspektiver.
 • Ohnstad, Bente (). Hils posisjon i universitetsutviklingen.
 • Ohnstad, Bente; Skurdal, Jostein (). Flere studieplasser til Oppland.
 • Ohnstad, Bente (). Samhandling, helse og marked.
 • Ohnstad, Bente (). Helse og markedstenkning.
 • Ohnstad, Bente (). Om lønnsystemet i Staten - og på HiL.
 • Wroldsen, Jørn; Ohnstad, Bente (). Innlandet kan tilby Forsvaret det beste.
 • Ohnstad, Bente (). Krav til attester og erklæringer i lys av straffesaken mot en lege og psykolog for utstedelse av falske attester.
 • Ohnstad, Bente (). Forskning og forskningsformidling ved Høgskolen i Lillehammer.
 • Ohnstad, Bente (). Veien mot et universitet.
 • Nørstegård, Bjørn; Ohnstad, Bente (). Næringsutvikling på Storhove - endelig.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Slutter studentene ved HiL?.
 • Rønningen, Martin; Skurdal, Jostein; Ohnstad, Bente (). Et alternativ til tellekantsystemet.
 • Ohnstad, Bente (). Offentlighet og innsyn i forvaltningens virksomhet.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Forskning på HiL.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Forskning på HiL.
 • Ohnstad, Bente (). Sånn er livet (P2).
 • Ohnstad, Bente (). Her og Nå (P1).
 • Ohnstad, Bente (). Medisinsk forskning og jus.
 • Ohnstad, Bente (). Helsforetak : industri eller tjenesteyting.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepolitikk og industriell logikk.
 • Ohnstad, Bente (). Tjeneste eller industri : Politikere må ta innover seg at velferd ikke kan betraktes som vare.
 • Ohnstad, Bente (). Helseforetak og kvalitet.
 • Ohnstad, Bente (). Helseforetakreformen : visjon og virkelighet.
 • Ohnstad, Bente (). Helt - eller stykkevis og delt.
 • Ohnstad, Bente (). Lojalitetsplikt i helse- og sosialtjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Jus eller etikk.
 • Ohnstad, Bente (). Fremmer innlandets sykehusstruktur nasjonale mål?.
 • Ohnstad, Bente (). Sykehuset innlandet, hva sier loven?.
 • Ohnstad, Bente (). Personvern og taushetsplikt i PP-tjenesten.
 • Ohnstad, Bente (). Makt og tvang i omsorgen.
 • Ohnstad, Bente (). Juss i psykiatrien. 61 s.
 • Ohnstad, Bente (). Hvordan skal sykehus ledes?.
 • Ohnstad, Bente (). Helsepersonellrett: Modul 2 av studium Helserett.
 • Ohnstad, Bente (). Rettssikkerhet - en trussel mot det kommunale selvstyret? : kronikk.
 • Ohnstad, Bente (). Bokomtale av boka Teieplikt og samarbeid innanfor velferdstenestene.
 • Ohnstad, Bente (). Loven, legen og pasienten : kronikk.