Language: NOR | ENG

Anne Mette Bjørgen

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Anne Mette har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, ved Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Hun disputerte i april 2014 med avhandlingen «Digitale praksiser i samspill mellom kontekster. En undersøkelse av 9 - 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid». Data ble hentet inn vha intervjuer, spørreskjema og video observasjoner på tre barneskoler. Målet var belyse hvordan barna selv opplevde å bruke teknologi (Internett, dataspill, filmproduksjon osv) i skole og fritid. Avhandlingen diskuterer hvordan skolen kan arbeide med digital kompetanse. Den viser hvordan individuelle fortolkninger og opplevelser virker inn på teknologibruk og på utvikling av digitale kompetanser. Et viktig utgangspunkt har vært å bidra med refleksjoner omkring hvordan skolen kan bygge på det elevene kan og vet om digitale praksiser fra fritiden, og på hvordan identitet kan bygge bro mellom skole og fritid. Fritidspraksiser bygger ofte på sterke følelser, engasjement og nysgjerrighet som kan være en støtte når elevene skal lære fag på skolen. Les gjerne avhandlingen her:  https://www.duo.uio.no/handle/10852/39302

Fra tidligere har hun hovedfag i Medier og kommunikasjon, sosiologi mellomfag, og nettkurs i utvikling av online undervisning fra Canada. Anne Mette har fra før jobbet i flere år som pedagogisk ansvarlig og prosjektleder på Senter for livslang læring (http://hil.no/om_hoegskolen/organisasjon/fellesadministrasjonen/senter_for_livslang_laering). Her hadde hun ansvar for utvikling og gjennomføring av fleksibel undervisning, samt for forskning- og utviklingsarbeid på feltet. Anne Mette har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av fleksible utdanningsprogrammer, både på nett og som kombinerte løp.

 

Anne Mette har publisert en rekke artikler, bokkapitler, forsknings- og evalueringsrapporter på de nevnte feltene. Hun bidrar jevnlig som fagfelle/reviewer på artikler og bokkapitler i flere nasjonale og internasjonale tidsskrift og bøker. Hun brukes også som sensor både internt og eksternt.  

Ekspertområder

Anne Mette Bjørgen er førsteamanuensis i pedagogikk og er primært knyttet til undervisning og veiledning på BA-emnene «Mediepedagogikk» og «BA-oppgave med metode». I tillegg veileder og underviser hun på MA-nivå. Anne Mettes forskningsinteresser og -virksomhet er på det mediepedagogiske feltet, og det spenner fra undervisning og læring med teknologi, barn og unges digitale kompetanser, til fleksibel undervisning og voksnes læring på arbeidsplassen. Anne Mette er medlem i Senter for mediepedagogikk ( http://www.hil.no/forskning/forskningsomraader/mediepedagogikk), hvor  hun er prosjektleder for et prosjekt som undersøker hvordan nettbrett brukes og oppleves av elever og lærere i barneskolen. Hun deltar eller i prosjekter der bruk av IKT er sentralt i utdanning, både internt på HiL og i internasjonale prosjekter (EU-prosjekter og Erasmus+). Hun er også deltaker i forskningssenteret for Ph.D. programmet «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» ( http://www.hil.no/forskning/forskningsomraader/barn_og_unges_kompetanseutvikling_ph_d).

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Tilknyttet studieprogram

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning