Ann Margareth Gustavsen

Førsteamanuensis
E-post:
ann.gustavsen@inn.no
Telefon:
+47 62 51 78 74
Mobiltelefon:
+47 416 48 301
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Ann Margareth Aasen er ansatt i en stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark fra høsten 2013 til høsten 2017. Arbeidsplikten er lagt til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), der hun har ansvaret for gjennomføringen av de ulike kartleggingsundersøkelsene SePU gjennomfører i grunnskoler og videregående skoler i Norge og Danmark. Utvikling av spørreskjemaer og arbeid med resultatene fra de kvantitative undersøkelsene er ett av interesseområdene. Videre er temaet i avhandlingsarbeidet hennes "Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner". Både i nasjonal og internasjonal forskningslitteratur fremstilles ofte guttene som «tapere» i utdanningssystemet. Tidligere har mange av forklaringene vært knyttet til faktorer utenfor skolen, mens det i senere tid også har vært interesse for å undersøke forhold i skolen. Hennes bidrag innenfor dette forskningsfeltet er å undersøke om ulike forhold i skolen som bl.a elevenes holdninger, væremåte eller relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare disse kjønnsforskjellene. Avhandlingen bygger på kvantitative analyser.

Bakgrunn

Aasen er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Hedmark, og har også sin Master i tilpasset opplæring herfra. Hun arbeidet i grunnskolen fra 2001 til 2007, før hun begynte å jobbe på SePU i 2008. På SePU har hun jobbet både med forsknings- og utviklingsprosjekter, samt undervisning i pedagogikk på grunnskolelærerutdanningen.

Prosjekter (16)

Pågående (1)

Avsluttede (15)

Vis avsluttedet prosjekter

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Ekspertområder

Læringsmiljø, Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner

Publikasjoner (45)

Utvalgte (45)

 • Gustavsen, Ann Margareth (). Mannlige lærere og jenter. Dagsnytt: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/NPUB11008718/02-05-2018#t=7m38s.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Ny rapport: Lærere liker jenter best. Internett: https://www.nrk.no/ho/ny-rapport_-laerere-liker-jenter-best-1.14029216.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Doktoravhandling om jenter i skolen. Distriktsnyheter Østnytt: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP98043018/30-04-2018#t=25s.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Intervju på lokalradioen i forbindelse med funn i doktorgradshandlingen https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB34008518/30-04-2018.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Longitudinal relationship between social skills and academic achievement in a gender perspective. 16 s.
 • Faldet, Ann-Cathrin; Aasen, Ann Margareth (). Forskjeller og likheter i elevenes opplevelse av ervhervskolen.
 • Aasen, Ann Margareth (). Gender differences in school achievement.
 • Aasen, Ann Margareth; Mølstad, Christina Elde (). Relasjonskvalitet.
 • Aasen, Ann Margareth; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Nordahl, Thomas (). Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold.
 • Aasen, Ann Margareth (). En profilert lærerutdanner ved Høgskolen i Hedmark.
 • Aasen, Ann Margareth; Vigmostad, Inger (). Elevenes stemmer : forskjeller og likheter mellom jenter og gutters opplevelser av sin skolehverdag. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-944-4. 68 s.
 • Berg, Bjørn; Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margareth (). Kartlegging av prosjektet "Bedre læringsmiljø". 92 s.
 • Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Mælan, Ellen Nesset; Drugli, May Britt; Myhr, Lars Arild (). Relasjonsbasert klasseledelse : et komplekst fenomen. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-956-7. 86 s.
 • Aasen, Ann Margareth (). LP-modellen - En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene.
 • Aasen, Ann Margareth (). Kartleggingsundersøkelsen i Østre Toten.
 • Aasen, Ann Margareth (). Evaluering: En viktig del av skoleutvikling.
 • Aasen, Ann Margareth (). Evaluering av "Vurdering av egen praksis" - Bedre læringsmiljø Hadeland.
 • Aasen, Ann Margareth (). Presentasjon av kartlegginsundersøkelsen for Haugalandet.
 • Aasen, Ann Margareth (). LP-modellen - Et skoleomfattende utviklingsprosjekt i Norge og Danmark.
 • Aasen, Ann Margareth (). E-learning as an important component in "blended learning" in school development projects in Norway.
 • Aasen, Ann Margareth (). Pedagogisk analyse.
 • Aasen, Ann Margareth (). E-learning as an Importent Component in "Blended learning" in School Development Projects in Norway.
 • Aasen, Ann Margareth (). Spesialundervisning og marginalisering i videregående opplæring.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Det ved vi om - vurdering for læring. ISBN 978-87-7281-739-2. 48 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Dobson, Stephen R; Knudsmoen, Hege (). Vurderingspraksis : beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205423077. 55 s.
 • Knudsmoen, Hege; Myhr, Lars; Vigmostad, Inger; Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen (). Det må være rom for begge deler: Forskningsarbeid - med rom for alle og blikk for den enkelte. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718690. 134 s.
 • Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars (). Resultater af brug af LP-modellen i danske folkeskoler: evaluering af arbejdet med LP-modellen 2008-2011. Dafolo A/S. ISBN 9788772816814. 110 s.
 • Aasen, Ann Margareth; Cederström, Madelen (). Intervju med prosjektlederen for "Gutter i skolen".
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). "Det gjelder å holde ut": En kvalitativ og kvantitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGO). Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718355. 221 s.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Evaluering av pilotprosjektet "LP i videregående skole".
 • Aasen, Ann Margareth (). Gutters situasjon i skolen - noe skolen kan gjøre noe med?.
 • Aasen, Ann Margareth (). Gutters opplevelse av sin skolesituasjon - noe skolen kan påvirke?.
 • Aasen, Ann Margareth; Søby, Kristin Elisabeth (). "Vi ser at det funker": En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008-2010 (LP3). Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718201. 147 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.
 • Nordahl, Thomas; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718416. 97 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Utdanningsnivå og sosialhjelp - en sammenheng.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Farlig skolefrafall.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Kvalitative kartleggingsresultater Pilotprosjektet LP i videregående opplæring 2008-2010.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Gustavsen, Ann Margareth (). Implementering av LP-modellen. Evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009. ISBN 9788276717891. 140 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer - Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Wilson, Dordy (). «Onger er rare»: Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune «Kids are funny»: Evaluation of special education in East Toten. ISBN 9788276717945. 143 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer: Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Hvor store er egentlig atferdsproblemene i norsk skole?.
 • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. 55 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (6)

Bøker (15)

Vitenskapelige konferansebidrag (11)

 • Aasen, Ann Margareth (). Gender differences in school achievement.
 • Aasen, Ann Margareth (). LP-modellen - En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene.
 • Aasen, Ann Margareth (). Evaluering av "Vurdering av egen praksis" - Bedre læringsmiljø Hadeland.
 • Aasen, Ann Margareth (). Presentasjon av kartlegginsundersøkelsen for Haugalandet.
 • Aasen, Ann Margareth (). LP-modellen - Et skoleomfattende utviklingsprosjekt i Norge og Danmark.
 • Aasen, Ann Margareth (). Pedagogisk analyse.
 • Aasen, Ann Margareth (). E-learning as an Importent Component in "Blended learning" in School Development Projects in Norway.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Evaluering av pilotprosjektet "LP i videregående skole".
 • Aasen, Ann Margareth (). Gutters situasjon i skolen - noe skolen kan gjøre noe med?.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Kvalitative kartleggingsresultater Pilotprosjektet LP i videregående opplæring 2008-2010.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Hvor store er egentlig atferdsproblemene i norsk skole?.

Annet (13)

 • Gustavsen, Ann Margareth (). Mannlige lærere og jenter. Dagsnytt: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/NPUB11008718/02-05-2018#t=7m38s.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Ny rapport: Lærere liker jenter best. Internett: https://www.nrk.no/ho/ny-rapport_-laerere-liker-jenter-best-1.14029216.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Doktoravhandling om jenter i skolen. Distriktsnyheter Østnytt: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP98043018/30-04-2018#t=25s.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Intervju på lokalradioen i forbindelse med funn i doktorgradshandlingen https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB34008518/30-04-2018.
 • Faldet, Ann-Cathrin; Aasen, Ann Margareth (). Forskjeller og likheter i elevenes opplevelse av ervhervskolen.
 • Aasen, Ann Margareth; Mølstad, Christina Elde (). Relasjonskvalitet.
 • Aasen, Ann Margareth (). En profilert lærerutdanner ved Høgskolen i Hedmark.
 • Aasen, Ann Margareth (). Kartleggingsundersøkelsen i Østre Toten.
 • Aasen, Ann Margareth; Cederström, Madelen (). Intervju med prosjektlederen for "Gutter i skolen".
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Utdanningsnivå og sosialhjelp - en sammenheng.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Farlig skolefrafall.