Language: NOR | ENG

Ane Bjørnsgaard

Stillingskode udefinert
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Eksterne
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid, Høgskolen i Gjøvk
Fysioterapeut, Høgskolen i Oslo 
Grunnfag Idrett fra Norges Idrettshøgskole

Arbeidserfaring: 11 år som folkehelsekoordinator i Oppland fylkeskommune. 
9 år som bedriftsfysioterapeut og HMS-rådgiver i Norsk Bedriftshelse og Skattedirektoratet

Ekspertområder

Tema for dette prosjektet er psykisk helse i folkehelsearbeidet.
Formålet er å bidra med et lite vingeslag til utvikling av kunnskap om indikatorer på ungdoms psykiske helse i et helsefremmende perspektiv til bruk i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet.

Jeg ønsker i dette prosjektet å undersøke sammenhengen mellom hvordan psykisk helse måles i Ungdataundersøkelsen og hvilke indikatorer som velges i helseoversikter. Helseoversiktene er en del av kunnskapsgrunnlaget for plan- og folkehelsearbeidet. Jeg ønsker videre å undersøke hvilken forståelse av psykisk helse som dominerer feltet hos de som er ansvarlige for Ungdata.  Hva er de bakenforliggende og faglige begrunnelsene for valg av perspektiv og spørsmål om psykisk helse i Ungdata? Hvordan vil et sykdomsperspektiv (patogent) versus et mer helsefremmende (salutogent) perspektiv ha innvirkning på helseoversiktsarbeidet, planlegging og handling i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet? 

I prosjektet ønsker jeg også å finne ut av hvordan ungdom opplever dagens datainnsamling og formidling av psykisk helse og hva god helse betyr for dem.  Når målet i norsk folkehelsepolitikk er å skape et samfunn som fremmer god psykisk helse og livskvalitet er det interessant å belyse Ungdata i et helsefremmende perspektiv.