Call for papers

Du som jobber med forskning og utvikling innen funksjonshemming inviteres til å sende inn forslag til papers, poster og symposia innen fristen den 18. februar.

Retningslinjer for poster-, papersesjoner og symposia

Et abstract til presentasjon av paper eller poster kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

 • Tittel på paper
 • Forfatter(e) av abstract og kontaktinformasjon
 • Problemstilling
 • Metodisk tilnærming
 • Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn
 • Forankring mot sesjonstema

Alle som presenterer paper oppfordres til å ha med kopier av sitt paper på konferansen. Vi oppfordrer alle som skal gi muntlige presentasjoner å ta prinsippene om universelt design med i betraktning. Presentasjonene skal være likeverdig tilgjengelig for alle. 

Papersesjoner

Papersesjoner består av muntlig fremføring og diskusjon av pågående eller avsluttet forskningsprosjekt. Den muntlige presentasjonen av paperet er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon (i sesjoner med 4 papers er det satt av 18 minutter til presentasjon og 5 minutter til dialog). Vi ber deg velge et av de foreslåtte sesjonstemaene (se under). En deltaker har en begrensning på fremføring av 1 paper på konferansen (men kan være medforfatter på flere). 

Symposium

Et symposium er basert på et tema og er planlagt av en initiativtaker til symposiet (organisator). Paperene i symposiet er alle fokusert på temaet for symposiet. Et symposium har en møteleder (ofte organisatoren) og en eller flere opponenter («discussants»), som har lest paperene før konferansen. Et symposium kan gå over mer enn en sesjon. En sesjon inneholder 3 – 4 paperinnlegg i sesjoner over 90 minutter og 2 – 3 i sesjoner over 60 minutter. Symposium organisatoren beslutter organiseringen av symposiet og tidsskjemaet for den enkelte presentasjon. Minimum to institusjoner skal være representert.

Organisatoren av symposiet registrerer et abstract for symposiet som inkluderer:

 • Tittel på symposiet
 • Et abstract som beskriver hele symposiet
 • Navn på bidragsyterne og tittel på deres presentasjoner

Dette sendes pr. e-post til arrangør, som tar det med videre i organiseringen av sesjonsprogrammet. Det er viktig at organisatoren sikrer at hver innleder har registrert hvert sitt abstract til konferansen. Frist for innsending av forslag til symposium er en den 18/2.

Sesjonstemaer

 • Brukermedvirkning
 • Komparative og globale perspektiver
 • Barnehage, skole og oppvekst
 • Utenforskap og marginalisering
 • Kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming
 • Levekår og livskvalitet
 • Barnekonvensjonen og CRPD
 • Minoritetserfaringer og -perspektiver
 • Rettssikkerhet, vold og overgrep
 • Samfunnsdeltakelse, fritid og hverdagsliv
 • Teoretiske og metodologiske perspektiver
 • Sosial og teknologisk innovasjon
 • Utdanning og arbeid
 • Velferdspolitikk og tjenesteorganisering
 • Annet (her ber vi deg om å oppgi tema)

Registrering av abstracts

Registrering av abstracts til symposia, posters- og papersesjoner gjøres innen 18/2 via konferansens nettbaserte skjema for abstract registrering (lenke kommer snart)

Tilbakemelding på vurdering av abstracts

Tilbakemelding vil bli gitt senest 9/3.

Registrering til konferansen

Påmelding til selve konferansen skjer via konferansens nettbaserte påmeldingsskjema. Frist for påmelding er 2/4.

Sist endret: .