Tema omtale

Tillitsbasert styring og ledelse i forandringenes tid

Tillitsbasert styring og ledelse er for mange et nytt konsept i samfunnsstyring, organisasjonsutforming og ledelse, men idéene som dette bygger på er dels gamle teorier i organisasjonsteorien og har lange tradisjoner i Norden. For eksempel: For noen betyr tillitsbasert styring og ledelse grunnleggende virkemåter i den nordiske velferdsmodellen med utstrakt partssamarbeid, arbeidsdeling og forhandlinger med tanke på bærekraftig verdiskaping, rettferdig fordeling og nødvendig fornying. For andre betyr tillitsbasert styring og ledelse en ny modell med økt desentralisering og myndiggjøring av ansatte og brukere i den nye offentlige samstyringen, som svar på kritikken av detaljorienteringen i den tradisjonelle, hierarkiske styringen i offentlig sektor eller kritikken av overdreven kontroll og rapportering ofte forbundet med målstyring i den nye offentlig styringen (NPM). For atter andre igjen betyr tillitsbasert styring og ledelse en overgang fra kortsiktighet og bruk av finansielle insentiver knyttet til lederes og ansattes ytre motivasjon, til mer langsiktighet og utnyttelse av indre motivasjon i organisasjons- og samfunnsliv. Samtidig har tillitsbasert styring og ledelse blitt høyaktuelt i forbindelse med de raske tilpasningene til koronaepidemien i politikk og organisasjoner og i utforming av mer langsiktige tiltak i samfunns- og arbeidslivet i kjølvannet av denne krisen. Koronaepidemien, så vel som andre samfunnskriser og -utfordringer, har satt mange av våre styrings- og ledelsesmodeller på prøve, og vil gjøre det i lang tid fremover. Dette er temaet for årets konferanse.