Foredragsholdere

Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring er førsteamanuensis ved juridisk fakultet, UIO. Hun har skrevet doktoravhandling om rettslige perspektiver ved persontilpasset medisin, og har utgitt et stort antall bøker i helserett. Anne Kjersti Befring er advokat og har vært juridisk direktør i Legeforeningen. Hun har i flere år arbeidet i helseforvaltningen: Helse- og omsorgsdepartementet, Helsetilsynet og Helsedirektoratet.


Asbjørn Restan

Asbjørn Restan arbeider som klinisk og undervisningsansvarlig overlege ved Blakstad Sykehus, Vestre Viken HF. Han er utdannet ved  Karlsuniversitetet i Prag, er spesialist i voksenpsykiatri og godkjent veileder i psykoterapi. Han har klinisk fartstid som lege/overlege siden 1984 og har overlegeerfaring fra langtids-, sikkerhets- og akuttpsykiatri (fra 1997) ved forskjellige sykehus. For tiden er han også tillitsvalgt for alle overleger i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Han er rettspsykiatrisk sakkyndig fra 1988 og har hatt oppdrag for alle instanser og Gjenopptagelseskommisjonen både i straffe- og sivilsaker. Han har erfaring som fagkyndig meddommer i saker vedr. utskrivning fra psykisk helsevern fra 90-tallet. Han har over tiår deltatt og bidratt på grenseområdet psykiatri/medisin og jus, bl.a. på tidligere tvangskonferanse, på det årlige helserettskurs, på sikkerhetskonferanser og som psykiatrisk konsulent til kommentarutgaver til phl.


Aslak Syse

Aslak Syse

Professor i rettsvitenskap fra 1997. Fra 2016 emeritus. Arbeidet 1972 til 1991 i ulike legestillinger, blant annet som overlege i HVPU i Finnmark. Har ledet flere offentlige utvalg og utgitt flere bøker i helserett og velferdsrett.

 


Bente Ohnstad

Bente Ohnstad er utdannet jurist, har bevilling som advokat og er ansatt som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i innlandet, Lillehammer. Hun har sittet i mange offentlige råd og utvalg, og var sentral ved utformingen av forarbeidene til helsepersonelloven. Hun har publisert en rekke bøker og artikler innen fagfeltet velferdsrett, spesielt helserett. Hennes fag- og forskningsfelt er bl.a. taushetsplikt, personvern og rettssikkerhet i velferdstjenestene.


Bjørn Henning Østenstad

Bjørn Henning Østenstad er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og leiar av Tvangslovutvalget.

 

 

 


Henriette Sinding Aasen

Henriette Sinding Aasen (henriette.aasen@uib.no) er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og leder forskningsgruppen for velferdsrett. Hennes forskning har fokus på menneskerettslige aspekter ved helse- og velferdstjenester, inkludert rettighetene til liv og helse, selvbestemmelse og medvirkning. Rettferdig fordeling av helsetjenester og tilgang til adekvate tjenester for ulike grupper står sentralt i forskningen. Hun har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter, og har vært med-redaktør på flere bokutgivelser de senere år: Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten, Østenstad, Adolphsen, Naur og Aasen (Fagokforlaget 2018); Prioritering, styring og likebehandling, Aasen, Bringedal, Bærøe og Magnussen (Cappelen 2018); Grunnloven og velferdsstaten, Aasen and Kildal (Fagbokforlaget 2014); Juridification and Social Citizenship in the Welfare State (Aasen, Gloppen, Magnussen and Nilssen, Edward Elgar 2014); Women´s Human Rights. CEDAW in International, Regional and National Law, Hellum and Aasen (Cambridge 2013).


Ida Øygard Haavardsholm

Ida Øygard Haavardsholm

Jurist i Legeforeningen, sekretær for Rådet for legeetikk og leder for Akademikerne næringsdrivende. Arbeider med høringer, foredrag, kurs og interne utredninger i Legeforeningen. Særlig interessert i krysningspunktet mellom juss, etikk og medisin.


Ola Myklebost

Ola Myklebost er cellebiolog og professor ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen, forsker på Haukeland Universitetssykehus og leder av Norsk kreftgenomikkonsortium (Norwegian Cancer Genomics Consortium NCGC, se  kreftgenomikk.no). Han har hatt en rekke internasjonale verv og har vært rådgiver for Helsetilsynet i forvaltningen av bioteknologiloven.


Møteleder

Erik Wold

Erik Wold

Gjennom 25 år som programleder og vaktsjef i NRK satte Erik Wold sitt preg på profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt, RedaksjonEN, og ikke minst Debatten. Erik har siden 2014 jobbet som selvstendig næringsdrivende og tar oppdrag som programleder, konferansier, debattleder, moderator, produsent og medierådgiver. Han har også ledet Helserettkonferansen to ganger tidligere. Erik Wold er også assosiert partner i First House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden vil bli oppdatert med flere foredragsholdere.