Helserettskonferansen 2020

«Tvang og frivillighet i helsetjenesten» er tema for neste års Helserettskonferanse

Logoen til Helserettskonferansen - navnetrekk

Helsehjelp er basert på frivillighet og selvbestemmelse fra pasientens side. Også der helsehjelpen har de beste formål gjelder dette. Informasjon, samtykke og medbestemmelse er viktige stikkord for å ivareta pasientens autonomi. Samtidig skal helsetjenesten sørge for at pasienter som trenger det får forsvarlig hjelp og omsorg. Pasientens selvbestemmelse må derved avveies mot samfunnets og helsetjenestens ansvar for å ivareta hensynene til liv og helse.

Konferansenes tema første dag omhandler informasjon, samtykke og selvbestemmelse samt utfordringene som persontilpasset medisin byr på. Spørsmålet er om dagens helsetjenestesystem er tilfredsstillende for å dekke befolkningens behov for helsetjenester.

Konferansens andre dag tar utgangspunkt i Tvangsbegrensningsloven NOU 2019: 14. Her vil vi bl.a. se på hva som er formålet med egen tvangslov. Vi stiller spørsmålet om vi trenger ny tvangslov og om nødvendig omsorg må defineres som tvang.

Som vanlig har vi invitert landets beste eksperter på temaene. Konferansen vil bli arrangert på Lillehammer tirsdag 3. – onsdag 4. mars 2020.