Kort om de fire presentasjonsformene:

banner 2019

Paperpresentasjon

Det sendes inn et abstrakt som omfatter maksimum 350 ord. Her antydes følgende struktur:

1. Tittel på presentasjonen 

2. Navn på den/de fagansvarlige med kontaktinformasjon

3. Forskningstema og problemstillinger

4. Teoretisk og metodologisk kunnskapsgrunnlag for forskningen

5. Konklusjoner og eventuelle funn

6. Problemstillinger til diskusjon med deltakerne

Vi ønsker presentasjoner både av planlagte, pågående og avsluttede forskningsprosjekter. Papersesjonene skal bestå av et faglig framlegg og en etterfølgende diskusjon. Alle godkjente abstrakts legges ut på konferansens nettside.

Symposier med fokus på forskning og/eller utviklingsprosjekter (60 minutter)

Vi ønsker å legge til rette for at forskergrupper og andre grupperinger av forskere gis mulighet til å sende inn forslag til helhetlige symposier. Hensikten med denne presentasjonsformen er å gi forskere anledning til å belyse et felles forskningstema eller prosjekt gjennom ulike innfallsvinkler. Vi ønsker presentasjoner både av planlagte, pågående og avsluttede prosjekter. Symposiene skal bestå både av et faglig framlegg og etterfølgende diskusjoner. Alle godkjente abstrakts legges ut på konferansens nettside.

Det sendes inn et abstrakt som omfatter maksimum 700 ord. Her antydes følgende struktur:

1. Tittel på presentasjonene 

2. Navn på fagansvarlige med kontaktinformasjon

3. Forskningstema og problemstillinger

4. Teoretisk og metodologisk kunnskapsgrunnlag for forskningen

5. Konklusjoner og eventuelle funn

6. Problemstillinger til diskusjon med tilhørerne i symposiet. 

Workshop (60 minutter)

En workshop ledes av en eller flere faglig ansvarlige og kan eksempelvis omfatte presentasjon og demostasjon av veiledningsmodeller og metoder, eksempler på ulike typer av utviklingsprosjekter og tiltak e.l. Framleggene skal åpne for høy grad av medvirkning fra deltakernes side. Det skal derfor tilrettelegges for dialog og samspill mellom de som presenterer og deltakere.

Det sendes inn et beskrivelse som omfatter maksimum 350 ord. Her antydes følgende struktur:

1. Tittel på presentasjonen

2. Navn på de/den som presenterer med kontaktinformasjon

3. Et sammendrag på inntil 350 ord som beskriver planlagt innhold og aktiviteter i workshopen.

Posterpresentasjoner

Postere vil bli plassert i en sone hvor de vil være lett synlige, og blir stående hele konferansen. I tillegg vil det bli avsatt tid i programmet til en egen postersesjon.

1. Navn på den som ønsker å presentere poster med kontaktinformasjon

2. Tittel på poster/prosjekt

3. Kort om hvilken informasjon posteren skal inneholde

4. Størrelse på posteren

 

Hvis du har spørsmål vedrørende de ulike presentasjonsformene, vennligst kontakt programkomiteen ved Erik Hagaseth Haug, erik.haug@inn.no eller Ingrid B. Bakke, Ingrid.Bardsdatter.Bakke@inn.no.

Forslag til bidrag sendes som vedlegg i epost til erik.haug@inn.no innen 15. oktober 2018. Tilbakemelding for bidrag levert før 1. september i 1. oktober. På bidrag levert etter 1. oktober gis det fortløpende tilbakemelding.