Parallelle sesjoner

Her finner du informasjon om foredragsholderne ved parallelle sesjoner.

Tirsdag 19. september

15.00-17.00   Parallelle sesjoner

 

Tema for sesjonen

Læringsmiljø med vekt på relasjoner

Plenumssal

Lederskap med vekt på PP- tjenesten

Fogderiet 2

Diversitet

Fogderiet 1

Leder May Brit Drugli Hege Knudsmoen Anne-Kari Remøy

Bidrag ved:

 

(tittel se nedenfor)

 

Pål Roland

Gunhild Nordvik Reite

May Brit Drugli

Trond Johnsen

Kjersti Kristoffersen

Kai Henning Måbø

Hege Knudsmoen

 

Anne-Kari Remøy

  Ann Gustavsen

Hilde Opsal

Gro Løken

Opponent:   Inger Marie Bakke Ann Cathrin Faldet

Thor-André Skrefsrud

Kari Nes

 

Onsdag 20. september

10.15 – 12.10 Parallelle sesjoner

 

Tema for sesjonen

Inkluderende læringsmiljø med vekt på skolefag

Fogderiet 2

Spesialundervisningens funksjon

Fogderiet 1

Læringsmiljø ved kultur for læring

Plenumssal

Leder Kari Nes Peder Haug Thomas Nordahl

Bidrag ved:

 

(tittel se nedenfor)

Leif Bjørn Skorpen

Frode Opsvik

Terje Mølster

Kari Nes

Sofie Emilie Holmen

Jorunn Aske

Anne Randi F. Festøy

Peder Haug

Thomas Nordahl

Kjersti Sørmoen Håland

Hilde Forfang

Mette Marit Jenssen 

Opponent Reinert Rinvold

Marte Monsen

Ann Cathrin Faldet

 

Guro Kirkerud

Sølvi Mausethagen

PARALLELLSESJONER

Læringsmiljø med vekt på relasjoner v/May Brit Drugli

Klasseledelse og relasjonen lærer og elev,Pål Roland

Ungdomsskuleelevar med spesialundervisning og deira relasjon til læraren, Gunhild Nordvik Reite

Gode lærer-elev relasjoner, May Brit Drugli

Opponent: Inger Marie Bakke

 

Lederskap med vekt på PP- tjenesten v/Hege Knudsmoen

Utviklingsarbeidet om spesialundervisning i Lillehammer, Trond Johnsen

Implementering av kvalitetshjul i den spesialpedagogiske tiltakskjeden, Kjersti Kristoffersen

Hvordan forstår vi forholdet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning? Kai Henning Måbø

Forebygging og systemisk arbeid i PPT, Hege Knudsmoen

Opponent: Ann-Cathrin Faldet

 

Diversitet v/Anne-Kari Remøy

Kjønnsforskjeller i spesialundervisningen, Gro Løken

Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner, Ann M. Aasen

Brøk er vanskelig, men er desimaltal verre, Hilde Opsal

Spesialundervisning for fleirspråklege elevar, Anne-Kari Remøy

Opponent: Thor-André Skrefsrud og Kari Nes

 

Inkluderende læringsmiljø med vekt på skolefag v/Kari Nes

Utvikling i løpet av eit år for elevar med vanskar i matematikk, Leif Bjørn Skorpen

Fagleg inkludert? – om læringsutbytte i matematikk, Frode Opsvik

Om IKT i spesialundervisningen, Terje Mølster

Inkludering - med vekt på faglige forventninger, Kari Nes

Opponent: Reinert Rinvold

 

Spesialundervisningens funksjon v/Peder Haug

Staveutfordringer på mellomtrinnet, Sofie Emilie Holmen

For den som har, skal få? Utfordringer for mellomtrinnets lesere, Jorunn Aske

Elev, foreldre og lærarar si oppleving av eleven sine føresetnadar for meistring i opplæringa, Anne Randi F. Festøy

Spesialundervisningens funksjon,  Peder Haug
Opponent: Marte Monsen og Ann-Cathrin Faldet

 

Kultur for læring v/Thomas Nordahl

Bruk av data i praksis, Thomas Nordahl

Skoleomfattende forbedringsarbeid, elevenes sosiale og faglige utvikling, Kjersti S. Håland

Skoleeiers anvar- ledelse på alle nivå, Hilde Forfang

Kollektiv kompetanseutvikling, Mette- Marit Jensen 

Opponenter: Guro Kirkerud og Sølvi Mausethagen