Foredragsholdere

Møteleder

Silje Kampesæter

Silje Kampesæter
Digitalredaktør i Forsvarets forum, tidligere Midtøstenkorrespondent i Aftenposten. Har jobbet i flere store norske redaksjoner som NRK, TV 2 og Dagbladet. Programleder for podkasten Krig & Sånn – en podkast fra Forsvarets forum.


Foredragsholdere

Emma Cunliffe

Dr Emma Cunliffe is an archaeologist by background and is part of the Secretariat for the Blue Shield, an NGO that works with armed forces to protect heritage during conflict. She is also a member of the UNESCO Chair Cultural Property Protection (CPP) and Peace team at Newcastle University. Their work focuses on the protection and destruction of cultural heritage during armed conflict, examining the reasons for damage, and developing proactive solutions to protect it, with particular focus on the role of the armed forces, and the place of national and international law. She teaches cultural property protection and IHL for students, heritage professionals, and armed forces, and has provided CPP subject matter expertise on several military exercises. She specialises in satellite imagery analysis and geo-spatial data in No-strike lists, in the Middle East and Syria in particular. She has worked as a consultant for UNOSAT-UNITAR, doing damage imagery assessments of heritage sites damaged during conflict together with UNESCO, and has published widely on site damage during both peace and armed conflict.


Eirik Rosø

Eirik Rosø
Politiinspektør Eirik Rosø (52) er seksjonsleder på Operativ seksjon, og har i tillegg funksjon som stabssjef ved Politihøgskolen. Han er utdannet fra Politihøgskolen i 1995. Rosø har jobbet ved høgskolen siden 2010 med ansvar for sivil krisehåndtering. Han har i tillegg befalsutdanning fra Forsvaret, trafikkflyverutdannelse, pedagogisk utdannelse og utdannelse innen ledelse. Rosø har mastergrad i Samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger.

 


Ivar Konrad Lunde

Ivar Konrad Lunde har siden 2014 vært beredskapssjef i Bergen kommune. Han er forfatter av læreboken «Praktisk krise- og beredskapsledelse» som ble ugitt på Universitetsforlaget i 2014/2019, og foreleser på universitets- og høyskolestudier i beredskapsledelse. Lunde vil lede Samfunnssikkerhetens hus som etableres i Bergen i 2020, som han også var initiativtaker til. Videre var han prosjektleder for det offentliges forberedelser til sykkel-VM i Bergen i 2017, og initiativtaker til opprettelsen av det første samvirkesenteret i Norge. Vertsbyen Bergens arbeid med sykkel-VM vakte nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og Lunde leder nå den internasjonale ekspertgruppen som utarbeider den første internasjonale standarden for gjennomføring av byomfattende arrangementer; ISO-22379. Lunde har omfattende beredskapserfaring fra Forsvaret, politiet og kommunen, og som konsulent for private og offentlige virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. Han har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI og bachelorgrad både fra Norges Handelshøyskole og Politihøgskolen.         


John Hammersmark

John Hammersmark er direktør for Sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund. Stillingen innebærer beredskapsansvar for den norske utenriksflåten med om lag 1800 skip overalt i verden til enhver tid. Han har tjenestegjort i Forsvaret i 23 år, med mange av årene i Forsvarets spesialkommando. Hammersmark har gått Befalsskolen, Krigsskolen, Stabsskolen, Masterstudiet og Sjefskurset ved FHS og har en sivil bachelorgrad fra HiHM.


Ole Kristian Skomedal

Ole Kristian Skomedal er 43 år, fra Kristiansand. Han er ansatt som stedfortredende avdelingssjef (Ambulanse – og nødmeldetjenesten) ved Prehospital klinikk – Sørlandets sykehus. Utdannet innen helsesektoren og har fra tidligere jobbet i hjemmesykepleie, sykehjem, brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), barnevernet, med mer. Valgte i 1996 å utdanne i seg som ambulansepersonell i forsvarets sanitet ved voksenopplæringssenteret på Lahaugmoen.Har siden 1997 jobbet i ambulanse- og nødmeldetjenesten. Var i operativ i ambulansetjenesten, før han senere ble operatør ved 113 sentralen på Sørlandet. Har jobbet seg opp i «gradene» fra operatør til vaktleder og senere som leder av 113 sentralen på Sørlandet. Som leder har han hatt et sterkt ønske og fokus på fag, kvalitet og samhandling både i forhold til egen profesjonsgruppe, men også opp mot nære samarbeidsrelasjoner som Politi og brann.

 


Lasse Josephsen Mer info kommer.


Omar Sadiq

Omar Sadiq er interkommunal rådgiver og Daglig leder i Plattform Utdannelse fra Handelshøyskolen Bi med 12 års erfaring fra sentrale lederstillinger i Næringslivet  med spesialisering innen digitalisering og utvikling. Han har jobbet 15 år som frivillig med flerkulturelle ungdom. Omar jobber i dag med tverretatlig forebygging av radikalisering og utenforskap. (KS/30 Agder kommuner, Agder Politiet og Arkivet Freds- og menneskerettighet senter) Sentral i utvikling av Plattform modellen.


Rune Andersen

Rune Andersen
Flaggkommandør Rune Andersen ble født i Horten 14. januar 1969. Han startet sin karriere i Marinen i 1988 og ble uteksaminert ved Sjøkrigsskolen i 1992. Han ble utnevnt til Flaggkommandør og Sjef Marinen 15. mai 2018.

Rune Andersen har tjenestegjort i forskjellige stillinger om bord på missiltorpedobåter mellom 1992 og 2003, og kvalifiserte seg til skipssjef i 1995. Han var så skipssjef på en rekke ulike missiltorpedobåter før han avsluttet sin skipssjefstjeneste med ett års deployering til Vest-Atlanteren og Karibia med prototypen for dagens korvetter KNM Skjold i 2001-2002.

Fra 2003-2005 tjenestegjorde Rune Andersen ved Forsvarsstaben i Oslo som militærassistent for Generalinspektøren for Sjøforsvaret. Han har operativ erfaring fra NATOs maritime hovedkvarter HQ MARCOM. Han har også tjenestegjort som NATOs forbindelsesleder til Combined Maritime Forces og US 5th Fleet til støtte for maritime operasjoner i Det indiske hav og Persiabukta. Rune Andersen ble forfremmet Kommandør i 2014 og beordret til Forsvarsdepartement, avdeling for Forsvarspolitikk og langsiktig planlegging, som prosjektleder for utviklingen av regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren.

I 1994 spesialiserte Rune Andersen seg i maritim C3I ved KNM Tordenskjold, Langkurs maritime operasjoner. Mellom 1997 og 1999 vendte Andersen tilbake til Sjøkrigsskolen for studier i ledelse og internasjonale relasjoner. Rune Andersen har taktisk utdanning fra Royal Navy’s Maritime Warfare Course og stabsskole ved det Kongelige Danske Forsvarsakademi, Joint Staff Command Course. Han deltok på Forsvarets høyskoles sjefskurs i 2016.


Tore Bjørgo

Tore Bjørgo er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen (bistilling), og leder for «Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold» (C REX) ved UiO. Han forsker på en rekke temaer, men har særlig konsentrert seg om politisk vold og terrorisme, høyreekstremisme og hatkriminalitet, og kriminalitetsforebygging. Han har utgitt 16 bøker, deriblant The Making of a Police Officer: Comparative Perspectives on Police Education and Recruitment (2020), Vigilantism against Migrants and Minorities (2019), Forebygging av kriminalitet (2015, engelsk utgave 2016), The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway (2016), og Strategies for Preventing Terrorism (2013, kinesisk utgave 2016).


Tormod Heier

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor i statsvitenskap ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole. Han har tidligere jobbet i blant annet Hæren, Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet. Han underviser blant annet på Høgskolen i Innlandet om krisehåndtering, og har utgitt flere bøker om norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.