Trond Johnsen

Trond Johnsen jobber som skolesjef i Lillehammer kommune. Har tidligere jobbet som rektor på Åretta ungdomsskole i Lillehammer og var utdanningsdirektør i Oppland i ti år før han
begynte som skolesjef. 

Han var medlem i Djupedalutvalget som skrev NOU 2015 «Å høre til». Deltok også i en ekspertgruppe nedsatt av kunnskapsministeren i 2017. Gruppen avleverte en rapport til Kunnskapsdepartementet i 2018 med forslag til virkemidler og tiltak for å fremme inkludering og bedre kvalitet i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

I sitt foredrag vil han si noe om hvordan Lillehammer-skolen jobber for å sikre god kvalitet i opplæringen, med vekt på inkludering. Han vil gjennom konkrete eksempler si noe om hva som er felles for alle skolene i kommunen, rammeverket vi har utviklet sammen med skolene, hvilke forventninger vi har til skolene og spesielt drøfte forholdet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning. Han vil være ærlig og konkret på hvilke problemer vi opplever i arbeidet, men samtidig være tydelig på det han mener er sentralt å holde fast på i et langsiktig og systematisk arbeid sammen med skolene.