Terje Ogden

Terje Ogden

«Dr. Philos. Terje Ogden er seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU). Frem til mars 2018 var han forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.»

Hans kompetanseområder er innenfor implementering og evaluering av evidensbasert praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. Sosial kompetanse og atferdsproblemer blant barn og unge. Forebyggende og kompetansefremmende intervensjoner i familier, barnehager og skoler.

På konferansen skal han snakke om: Kunnskapsbasert praksis i skolen.

Kunnskapsbasert praksis bygger på forskning, erfaring og faglig skjønn. Denne presentasjonen handler om hvordan en kan forene de tre kunnskapskildene i skolens utviklingsarbeid. Nyttig skoleforskning, må være lett tilgjengelig og forståelig, og framfor alt, praksisrelevant. Det er den ikke alltid. Erfaringskunnskap handler om godt dokumentert praksis mens faglig skjønn handler om å vite når og hvordan en skal ta i bruk forsknings-kunnskap. Regjeringens nye modell for kompetanseutvikling, ‘innovasjonsordningen’ beskrives i Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen og åpner for lokalt samarbeid mellom praktikere og forskere.  Skoler og lærere kan både ta initiativ til og bidra til kunnskapsbasert praksisutvikling. Da kan det også være nyttig å vite hva som hemmer og fremmer utviklingsarbeidet i skolen, og hvordan skoleledere og andre kan bidra til å omsette kunnskap til praksis.

Klikk her for å lese mer om Terje Ogden.