May Britt Drugli

May Britt Drugli

 

«Trygg før 3» - samspillskvalitet på småbarnsavdelinger

I dette innlegget vil forskningsprosjektet Trygg før 3 bli presentert. I Trygg før 3 prøver 180 småbarnsavdelinger ut en modell for samspillsarbeid der fagdager, systematisk observasjon, bruk av ressurshefte om samspill, praksisfortellinger, veiledningsgrupper og egeninnsats i barnehagehverdagen er sentrale komponenter. Prosjektet har fått midler fra Norges Forskningsråd og gjennomføres som en randomisert kontrollert studie (RCT). I innlegget vil noen av samspillskomponentene i TF3 og de barnehageansattes erfaring (praksisfortellinger og kvalitative intervju) med å delta i prosjektet bli lagt frem. Dersom det foreligger kvantitative funn på konferansetidspunktet, vil disse også bli presentert.

May Britt Drugli jobber som professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet. Hun er en norsk pedagog og professor i pedagogikk. Hennes forskningsområder er lærer–elev-relasjonen i barnehage og skole; små barn i barnehage; psykisk helse i barnehage og skole samt barn med adferdsvansker. 

Klikk her for å lese mer om May Britt Drugli.