Presentasjoner

 PLENUMSFOREDRAGENE

Mandag 26.10:

Åpningsforedrag av professor Peder Haug og Thomas Nordahl


Fritjof Sahlstrøm:

Vad vet vu, och vad vet vi for lite om? En oversikt over nodrisk klassrumsforskning med fokus på elever.


Tirsdag 27.10:

Kirsti Klette:

Individualiserte arbeidsformer: Is it as good as they say?


Thomas Gitz-Johansen :

 Pædagigik i flerkulturelle sammenhænge: mere end sproglæring


Thomas Nordahl:

 Spesialundervisning og tilpasset opplæring i lys av evalueringen av Kunnskapsløftet og Mittlyngutvalgets NOU 2009:18


Thor Ola Engen:

 Hva med lærerutdanningen? Pedagogikkfaget som lærerutdanningsfag - en modell også for andre lærerutdanningsfag?

 


PARALLELLE SESJONER

NAVN TITTEL
   
Branca Lie  Minoritetsspråklige elever med språkvansker: en teoretisk-metodisk tilnærming i henhold til kunnskapsløftet
 

 

 

Vegard Johansen og Tuva Schanke Omfang og årsaker til skolefravær i videregående opplæring.
 

 

 

Kjell-Arne Solli Inkludering og spesialpedagogikk - motsetninger eller to sider av samme sak?
 

 

 

Arne-Kåre Topphol Kor lenge skal vi halde på, lærar? Om tidsflyten i klasserommet
 

 

 

Hilde Opsal Bruken av hjelpemiddel i oppgåvebasert intervju på ungdomssteget.
 

 

 

Frode Opsvik Om elever sin munnlege aktivitet i matematikk.
 

 

 

Leif Bjørn Skorpen Lærerrolla i matematikkundervisninga
 

 

 

Ann Margareth Gustavsen Atferdsproblemer i norsk skole - et mindre problem enn antatt
 

 

 

Randi Myklebust  Muntlig samspill i gruppearbeid
 

 

 

Anne Marit Danbolt og Bente Booth Hugo Flerspråklighet som ressurs - nye innfallsvinkler til arbeidet med språklig bevissthet for minoritetsspråklige elever.
 

 

 

Bjørg Herberg Gloppen

Tar implementering av modeller eller planer i skolen for lite hensyn til den enkelte lærers respons?

Paper

 

 

 

Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl

Relasjonen mellom lærer og elev, og lærerens undervisningspraksis.

Paper

 

 

 

Dordy Wilson

Undervisning gjør forskjell.

Paper

 

 

 

Terje Mølster

Kunnskapsproduksjon med digitale verktøy som motivasjonsfaktor

 

 

 

 

Kristin Søby Hvordan kan modell for situasjonsbestemt ledelse legge grunnlaget for god klasseledelse på småskoletrinnet?
 

 

 

Anne-Karin Sunnevåg

Implementering av utviklingsarbeid.

Paper

 

 

 

Stig Eriksen og Kari Nes  Og hvis vi spurte hva lærere legger i begrepet elevvurdering.
 

 

 

Sigrun Sand Hjem-skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring

 

 

 
Anna Ottosen Tilpasset opplæring og utjevning av sosiale forskjeller

 

 

 
Arne Jordet Faglig læring og allmenn dannelse utenfor klasserommet - et bidrag til tilpasset opplæring?
 
 
 

 

FORSKNINGSSEMINARET


 

Parallelle sesjoner

NAVN TITTEL
   
Thor Andre Skrefsrud  Evidensbasert praksis i skolen - hva betyr det for læreren?
   
   
Irene Bele Spesialundervisning og annen undervisning - hva er forskjellen?
   
   
Gunnvi Sæle Jokstad og
Anne Karin Rudjord Unneland
Tilpasset opplæring; kompetanse med betydning for et kollegafellesskap.
   
   
Preben Olund Kirkegaard Refleksivitet i uddannelsen
   
   
Berit Zachrisen Leken som møteplass i en flerkulturell barnehage.
   
   
Stephen Dobson og Kari Nes Om vurderingshandling – bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring?