Parallelle sesjoner

Til dere som skal ha innlegg i parallelle sesjoner, jf. eget program for disse sesjonene:

De parallelle sesjonene mandag 26. oktober foregår i 5 konferanserom inne på hotellet. Det er ikke forhåndspåmelding til de parallelle sesjonene, så vi vet ikke hvor mange som vil delta på hvert framlegg. Ca. 300 deltar på konferansen.
Framlegget kan være på inntil 20 minutter + 10 minutter til spørsmål og diskusjon. Møtelederen styrer dette.
Det vil være en pc med mulighet for power-point-presentasjon i møterommet.

Dere bestemmer selv om dere ønsker å dele ut noe ’hand-out’ eller lignende. Vi kan også legge ut noe på Skolekonferansens sider enten i forkant eller etterkant, om det er ønskelig!

 

PROGRAM FOR PARALLELLE SESJONER


Fristen for påmelding av paper har gått ut.

Her er en oversikt over hvem som legger frem sine papere på konferansen med tittel:

NAVN TITTEL PÅ PAPER
   
Branca Lie Minoritetsspråklige elever med språkvansker: en teoretisk-metodisk tilnærming i henhold til kunnskapsløftet
 

 

 

Vegard Johansen og Tuva Schanke Omfang og årsaker til skolefravær i videregående opplæring.
 

 

 

Kjell-Arne Solli Inkludering og spesialpedagogikk - motsetninger eller to sider av samme sak?
 

 

 

Arne-Kåre Topphol Kor lenge skal vi halde på, lærar? Om tidsflyten i klasserommet
 

 

 

Hilde Opsal Bruken av hjelpemiddel i oppgåvebasert intervju på ungdomssteget.
 

 

 

Frode Opsvik Om elever sin munnlege aktivitet i matematikk.
 

 

 

Leif Bjørn Skorpen Lærerrolla i matematikkundervisninga
 

 

 

Bjørg Olsen Eikrem Engelsk på timeplanen.Kva gjer lærarar og elevar saman, og korleis opplever elevane faget?
 

 

 

Randi Myklebust Muntlig samspill i gruppearbeid
 

 

 

Anne Marit Danbolt og Bente Booth Hugo Flerspråklighet som ressurs - nye innfallsvinkler til arbeidet med språklig bevissthet for minoritetsspråklige elever.
 

 

 

Bjørg Herberg Gloppen Tar implementering av modeller eller planer i skolen for lite hensyn til den enkelte lærers respons?
 

 

 

Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Relasjonen mellom lærer og elev, og lærerens undervisningspraksis.
 

 

 

Dordy Wilson Undervisning gjør forskjell.
 

 

 

Terje Mølster

Kunnskapsproduksjon med digitale verktøy som motivasjonsfaktor

 

 

 

 

Kristin Søby Hvordan kan modell for situasjonsbestemt ledelse legge grunnlaget for god klasseledelse på småskoletrinnet?
 

 

 

Anne-Karin Sunnevåg Implementering av utviklingsarbeid.
 

 

 

Stig Eriksen og Kari Nes Og hvis vi spurte hva lærere legger i begrepet elevvurdering.
 

 

 

Sigrun Sand Hjem-skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring

 

 

 
Anna Ottosen Tilpasset opplæring og utjevning av sosiale forskjeller

 

 

 
Arne Jordet Faglig læring og allmenn dannelse utenfor klasserommet - et bidrag til tilpasset opplæring?