Bok fra konferansen

Bok_Klasserommet

Den nye publikasjonen "I klasserommet" er redigert av professor Thor Ola Engen og professor Peder Haug. Flere av bidragene handler om det flerkulturelle klasserommet, og er skrevet av medlemmer fra det strategiske satsingsområdet Utdanning og diversitet.

Mye av faglitteraturen i dagens lærerutdanninger handler om hvordan lærere bør planlegge, gjennomføre og vurdere sin egen undervisning. Denne litteraturen er imidlertid ofte ideell og harmoniserende, og med høye og nokså vanskelig oppnåelige målsetninger. Paradoksalt nok når det er godt forskningsmessig belegg for at det er krevende og vanskelig å omsette pedagogiske idealer til god praksis.

Denne boka presenterer noen faglige bidrag som viser en annen vei til kunnskap om undervisning, ved å vise hvordan elever, foreldre og lærere, sammen fungerer i klasserommet. Boken har derfor klasserommet som utgangspunkt for sine analyser av undervisning og læring.

Boken har sin opprinnelse i konferansen «Undervisning og læring i et mangfoldig fellesskap» som ble arrangert på Hamar av Nettverk for tilpasset opplæring (NETTOPP) i samarbeid med Høgskulen i Volda, Høgskolen i Hedmark og Norges Forskningsråd.