Foredragsholdere

ninni sandvik

Ninni Sandvik, dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold. 

«Barnehagepedagogikk - når de yngste barna bidrar»

I innlegget vil jeg forsøke å tenke frem en barnehagepedagogikk der de yngste barnas tilnærminger til verden tas som utgangspunkt. Eksperimenterende tilnærminger og nonsens vil derfor danne rammen for forelesningen. På hvilke måter kan barnehagepedagogikken (og barnehagelærerutdanningen) la seg inspirere av de eksperimenterende og nonsensskapende praksiser som de yngste barna ustoppelig setter i scene?

Sandviks forskningsarbeid har særlig sirklet rundt barnehagelæreres profesjonsutøvelse og medvirkning og de yngste barna i barnehagen. Gjennom metodologiske innganger som poststrukturalisme, posthumanisme og affektteori har hun blant annet vært opptatt av estetiske læringsprosesser, materialitet, barnehage og småbarnsvitenskap. For tiden hun ansvar for Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, i tillegg til å undervise på Pedagogisk utviklingsarbeid og fordypningsenheten Småbarnsstudier


Elin-Eriksendeg kopier

Elin Eriksen Ødegaard, professor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen. 

«Barnehagepedagogikk som vitenskapsfag - fortid og framtid»

Noen kjernespørsmål, dilemma og paradokser er like aktuelle i dag som noe av det man finner i barnehagepioneren Friedrich Fröbels filosofi og didaktikk. For eksempel: hva er det gode balansen mellom frihet og styring? Hvordan skape rom for lek og selvvirksomhet og hvordan organisere aktiviteter slik at alle barn trives og lærer? Og hvordan skal barnehagelæreren forvalte det normative oppdraget om å skape vilkår for at barnet formes til den gode borger som vil lykkes til egen glede og samfunnets nytte? Dette foredraget utforsker barnehagepedagogikk som et vitenskapsfag med et historisk tilbakeblikk og med et blikk på dagens BLU-reform og ny barnehage-pedagogisk forskning. Barnehagepedagogikk som fag i barnehagelærerutdanning har gjennom årene endret både navn, vekting av tematisk innhold og måter faget organiseres i utdanningen. Pedagogikken har tradisjonelt tatt for seg en vifte av tema som i en tidsepoke er aktuelle for barnehagelærerens yrkesutøvelse. Både teoretisk, og praktisk kunnskap om barns liv, utvikling, lek og læring, om danning og barnehagens didaktikk, om hvordan barnehagelæreren leder barnehagearbeidet, har stått sentralt i faget.

Ødegaard forsker på barnehagens innhold, barnekultur, barnehagens tradisjon, danning og lærerutdanning. Hun er prodekan for forskning ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og professor II ved UiT – Norges arktiske universitet.


Kjetil Steinsholt

Kjetil Steinsholt, professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

«Innspill til en vital barnehagepedagogikk for framtiden»

Jeg vil i mitt foredrag stille en rekke tanker om en vital/levende pedagogikk til tilhørernes disposisjon. Jeg vil forsøke å vise at en rekke av de begrepene og forståelsesformene forskere og praktikere har klamret seg til kan og bør utfordres. Jeg ønsker blant annet å se nærmere på overraskelsens pedagogikk ut fra en del nyere perspektiver. Foredraget vil ha som sentralt omdreiningspunkt at barns liv ikke må forstås som en forberedelse men som utbredelse.

Selv om det er en umulig oppgave å si noe kort om Steinsholts faglitterære forfatterskap kan det trekkes fram at han har inspirert barnehagefeltet med tekster som berører sentrale temaer som danning, lek, profesjonalitet og improvisasjon. Han har de senere årene kommet med innspill til en «nysgjerrighetens pedagogikk» og en «levende pedagogikk», og kan regnes som en sentral stemme i feltet pedagogisk idéhistorie. 


Jenny Steinsnes

Jenny Steinnes, professor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer. 

«Om å lytte til spøkelser i barnehagepedagogikken»

 Å utforme et konkret pedagogisk innhold kan sammenlignes med å bake pepperkaker. Når formen presses mot deigen vil noe komme innenfor og mye vil bli igjen på utsiden. På samme måte vil ethvert pedagogisk innhold bli til gjennom å skape en innside og en utside. Det ekskluderte kan hviske til oss med svake eller sterke stemmer. Alle pepperkakeformer, alle pedagogiske planer, både de lokalt formede og de nasjonalt vedtatte, vil være hjemsøkt av det som er skåret bort, det bortvalgte. Hva som havner på innsiden vil variere etter ideologiske strømninger og praktiske rammer. Dagens politiske føringer synes å være på kollisjonskurs med barnehagens egen tradisjon for pepperkakebaking. Hvilke perspektiver og hvilke verdier vil kunne havne i deigrestene? Det kan være tid for å lytte til spøkelser.

Steinnes har en sterk interesse for pedagogikkens rolle i samfunnet og profesjonsetiske problemstillinger i relasjon til det å være pedagog. Hennes viktige bidrag til hva pedagogikk kan være er sterkt inspirert av filosofi sammen med en interesse for litteratur, språk og makt. Mange i barnehagefeltet har blitt inspirert av og tatt i bruk hennes tekster, og kanskje særlig hennes faglitterære arbeid med filosofen Jacques Derrida.