Plenumsforeleserne

Tre plenumsforelesere vil belyse konferansens hovedtema ”andrespråksforskningens relevans” fra ulike perspektiv: et didaktiske perspekitv, et allmennlingvistiske perspektiv og et språkpolitisk perspektiv. 

 

Hans-Olav Enger

Hans-Olav Enger er professor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo. Han har også arbeidet ved universitetene i Stavanger og Stockholm. Enger belyser andrespråksforskningens relevans i lys av allmennlingvistikk. Enger har arbeidet mest med grammatikk, særlig bøyingsmorfologi og genus, og indre språkhistorie, og har publisert innafor disse feltene nasjonalt og internasjonalt. Enger har ikke arbeidet med andrespråksperspektiver før, men vil hevde at første- og andrespråksperspektiver kan komplettere hverandre, og at det er gagnlig å fokusere på forholdsvis ”lokale” regulariteter.

 

Hans Olav Enger (foto: privat)

 

AM Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen er direktør i Språkrådet (fra 2011) og tematiserer konferansetemaet i et språkpolitisk perspektiv. Han er utdannet lingvist og har vært professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har i mange år forsket og undervist om døves språksituasjon og de særlige utfordringer døve barn står overfor når det gjelder tilegnelse både av majoritetsspråket (på grunn av hørselsnedsettelsen) og av minoritetsspråket (fordi de færreste døve barn blir født inn i tegnspråklige familier)

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnfinn M. Vonen (foto: Gøril Trondsen Booth)

 

 

Monica Axelsson

Dosent Monica Axelsson tar for seg andrespråksforskningens relevans i et didaktisk perspektiv. Hun er dosent i tospråklighetsforskning med innretning mot svensk som andrespråk ved Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hennes forskning er knyttet til utviklingen av svensk som andraspråk hos barn, ungdommer og voksne i førskole, skole og voksenopplæring, samt tospråklighetens bidrag til elevers skoleprestasjoner. Aktuelle forskningsområder er språket i skolefagene i et andrespråks­perspektiv med særlig fokus på naturvitenskap samt skolens mottakelse av nyankomne elever.

 

 

 

 

 

 

Monica Axelsson (foto: privat)