Anne Hvenekilde-forelesningen

På hver NOA-konferanse får en forskerrekrutt det ærefulle oppdraget å holde Anne-Hvenekildeforelesningen. Foredragsholder i 2012 er førsteamanuensis Anne Skaret.

Anne Hvenekilde (1940-2001) var den første professoren i norsk som andrespråk. Fra 1970-tallet arbeidet hun ved Universitetet i Oslo. Hun la hele sin store arbeidskraft i å bygge fagområdet, både forskningsfeltet og undervisningstilbud innenfor alle skoleslag. En helt sentral oppgave for Anne var å stimulere andre til å engasjere seg. Hun viste en særlig omsorg for fagområdets hovedfagsstudenter og bidro til at deres innsats ble synlig. Derfor skal Anne Hvenekilde-forelesningen holdes av en forskerrekrutt, en som nylig har levert sin masteroppgave eller sin doktorgradsavhandling.

 

Tidligere foredragsholdere:

 

2004 Bente Ailin Svendsen Fra morsmål til morsmål. Det terminologiske paradokset i andrespråksforskningen
2006 Ann-Kristin Helland I møte med eit tempusprominent språk
2008 Marte Monsen Vurdering av Norskprøve 3 for voksne innvandrere. Hvordan ser ordforråd og leksikalske og formelle feil ut til å ha påvirket vurderingen?
2010

Marte Nordanger

 

Definitt referanse i russiskspråklige og engelskspråklige norskinnlæreres norske mellomspråk og
Silje Ragnhildstveit Genustildeling og morsmålstransfer i norsk mellomspråk

 

 

Foredragsholder 2012:

Etter vurdering fra en uavhengig komité ble førsteamanuensis Anne Skaret fra Høgskolen i Hedmark funnet verdig til å holde Anne Hvenekilde-forelesningen i 2012. Skaret disputerte 20. januar 2012 på avhandlingen:Litterære kulturmøter. En studie av bildebøker og barns resepsjon gradenfor PhD ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

I komiteen som vurderte de nominerte til Anne Hvenekilde-forelesningen, heter det blant annet om Skarets avhandling at ”Studien representerer nybrottsarbeid (…). Avhandlingen er tverrfaglig og bidrar med ny kunnskap både for barnelitteraturstudier, for andrespråksforskningens språk- og kulturkontaktstudier og som grunnlag for forskningsbasering og styrking av flerkulturelle perspektiver i norskstudiene i førskole- og grunnskolelærerutdanningene.”