IT-reglement

Rettningslinjer

§ 1 Retningslinjenes Virkeområde

1.1 Disse retningslinjene blir gjeldene for alt IT-utstyr og alle IT-systemer som disponeres ved Høgskolen i Innlandet (HINN), dette inkluderer også privat utstyr og private systemer som brukes i høgskolesammenheng.

1.2 Retningslinjene skal være tilgjengelig elektronisk. Nyeste versjon finnes til enhver tid på høgskolens nettsider. De kan også fås utlevert ved henvendelse til IT-brukerstøtte.

1.3 Enhver bruker plikter å holde seg selv oppdatert og informert om de gjeldende retningslinjene, eventuelle supplement og lokale tillegg.

1.4 Spørsmål ang. fortolkning av retningslinjene kan rettes til IT-brukerstøtte.

1.5 Før hver enkelt bruker får tilgang til og mulighet til å disponere utstyr og/eller systemer ved HINN, må det foreligge en bekreftelse på at vedkommende har gjort seg kjent med gjeldende retningslinjer.

§ 2 Formål og rettmessig bruk av IT-Utstyr og systemer

2.1 IT-utstyr og IT-systemer skal kun brukes til det formålet det er tiltenkt. Utstyret/systemene skal ikke brukes kommersielt eller til aktiviteter som ikke er tilknyttet til virksomheten rundt HINN. Det skal heller ikke brukes til politisk eller religiøs agitasjon.

2.2 HINN sitt utstyr/systemer skal ikke brukes til noe som strider med norsk/internasjonalt lovverk og de regler og forskrifter som gjelder ved Høgskolen.

2.3 Brukere plikter og identifisere seg med brukernavn og passord ved innlogging. Brukere skal verken skjule sin identitet eller utgi seg for å være en annen.

2.4 Brukere plikter selv og sette seg inn i bruksanvisninger, dokumentasjon etc. på en forsvarlig måte for å redusere faren for at uvitenhet kan skape risiko for driftsforstyrrelser eller tap av informasjon (data), programmer eller utstyr.

2.5 Brukere skal ikke distribuere eller informere om egen eller andres påloggingsinformasjon. Det er ikke tillatt å ta i bruk andres utstyr/system uten samtykke fra den som disponerer det.

2.6 Om en bruker får kjennskap til at egen eller andres informasjon er kommet på avveie plikter man å sette i verk tiltak som gjør at mer informasjon eller data ikke går tapt. Eksempler på dette kan være at noen har fått tilgang til din eller andres konto, da skal du ta kontakt med IT-Brukerstøtte.

§ 3 Privatliv og sikkerhet

3.1 En brukerkonto er strengt personlig, en skal ikke la andre personer bruke sin konto.

3.2 Enhver bruker er ansvarlig for sin egen konto, filer og utstyr, og skal selv ta forholdsregler for å unngå at andre benytter dette uten tillatelse. Slike forholdsregler inkluderer, men skal ikke begrenses til veloverveide valg av passord og begrensing av deling av informasjon.

3.3 Bruker plikter selv å hindre uautorisert tilgang til blant annet data, utstyr eller systemer. Dette inkluderer også at en ikke kan gi tilgang til studenter eller utenforstående til ansattes informasjon eller utstyr/systemer.

3.4 Bruker skal ikke ta i bruk eller forsøke å få uautorisert tilgang til andres informasjon, data eller annet uten særskilt tillatelse. Dette inkluderer også hvis andre brukere med eller uten intensjon har gjort dette tilgjengelig.

3.5 Data av verdi skal lagres steder der det blir tatt backup. IT-brukerstøtte kan til enhver tid informere om hvilke plasseringer som er inkludert i backup.

3.6 Brukere skal ikke bruke utstyr/system på en måte som kan plage eller virke støtende på andre. Dette inkluderer fornærmende uanstendige e-post eller debattinnlegg.

3.7 Hvis du mottar e-post eller er på nettsider eller lignende som kan virke utrygge og dele, laste ned eller hente informasjon i fra skal du kontakte IT-brukerstøtte før du fortsetter. Du har selv ansvar for å være oppmerksom på hvor du henter eller deler informasjon og om det er trygt og hente/dele informasjonen.

3.8 HINN tillater bruk av eget/privat utstyr med høgskolens utstyr/systemer. Du er selv ansvarlig for at eget/privat utstyr er i orden og at bruken av det ikke strider med retningslinjene som er fastsatt i dette dokument.

3.9 Du står selv ansvarlig for å holde skadevare som virus og lignende utenfor høgskolen sine systemer med utstyret du disponerer eller tar med deg og bruker med HINN sine utstyr/systemer.

§ 4 Misbruk

4.1 Høgskolen IT-ressurser er begrenset og brukere må vise hensyn til hverandre.

4.2 Tilgang til IT-ressurser på høgskolen er ingen selvfølge, ved misbruk eller ufornuftig bruk kan dette medføre begrensinger i tilgangen for alle brukere. Du har rett til å si hva du vil til hvem du vil, men HINN er ikke forpliktet til å tilby deg utstyr/systemer for å gjøre dette. Ved bruk av HINN sitt utstyr/systemer for eksempel E-post eller annet du bruker til publisering og kommunikasjon vil da HINN automatisk ha noe av ansvaret for innholdet eller tonen i meldingen. «vær høflig i korthet» er en god regel for slike meldinger.

4.3 Brukere skal ikke:

  • 4.3.1 ødelegge IT-utstyr eller IT-systemer. Dette inkluderer også utstyr som står i auditorier, klasserom og fellesarealer.
  • 4.3.2 En skal ikke ødelegge eller endre på data tilhørende andre brukere.
  • 4.3.3 En skal ikke begrense eller hindre autorisert bruk av utstyr/systemer, hverken med eller uten bruk av kjennskap til spesielle passord eller smutthull i systemet.

4.4 Brukere skal ikke:

  • 4.4.1 Bruke kontoer til andre brukere
  • 4.4.2 Utgi seg for å være en annen.
  • 4.4.3 Søke å oppdage eller bryte andre sine passord eller krypteringer.
  • 4.4.4 Forsøke å oppnå tilgang til ekstra ressurser eller rettigheter.
  • 4.4.5 Aksessere system der nødvendig autorisasjon ikke er gitt.
  • 4.4.6 Undergrave aksessrestriksjoner.

4.5 Det er ikke tillatt å endre på systemoppsett eller fjerne basisprogram uten spesiell tillatelse fra systemansvarlige.

§ 5 Respekt for opphavsrettslige forhold

5.1 Bruker forplikter seg å til å respektere opphavsretten, det vil si andres rettigheter til opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke tillatt å benytte HINN sitt utstyr/systemer til å formidle eller oppbevare opphavsrettslig beskyttet materiale i strid med opphavsrettsinnehavers interesser.

5.2 Brukere som har fått tilgang på lisensiert programvare har ikke lov til å dele programvaren eller lisensnøkkelen eller annet som kan berøres av, eller stride med bestemmelsene.

§ 6 Taushetsplikt

IT-avdelingens ansatte har taushetsplikt med hensyn til opplysninger om brukeren eller brukerens virksomhet som de tilegner seg gjennom utførelsen av sitt arbeide. Unntaket er forhold som kan representere brudd på reglementet og som skal rapporters til overordnede.

Supplerende retningslinjer for bruk av datasystemer for studenter

§ 7 Supplementets virkeområde

7.1 Dette Supplementet gjelder for alle studenter som bruker eller benytter seg av utstyr og systemer gjennom Høgskolen i Innlandet (HINN)

7.2 Retningslinjene skal være tilgjengelig elektronisk. Nyeste versjon finnes til enhver tid på høgskolens nettsider. De kan også fås utlevert ved henvendelse til IT-brukerstøtte.

7.3 Spørsmål angående fortolkning av retningslinjene kan rettes til IT-brukerstøtte.

§ 8 Rettmessig bruk av datautstyr/systemer

8.1 Muligheten til å disponere HINNs utstyr er et privilegium, å en kan miste retten til å kunne benytte seg av dette ved brudd på retningslinjene.

8.2 En skal ikke hindre andres bruk av utstyr unødvendig i lengre perioder.

8.3 Det er ikke tillat å gjøre endringer eller fjerne utstyr.

8.4 Personlig utstyr som blir brukt i Høgskolens sammenheng er du selv ansvarlig for, du må selv kontrollere at du ikke bringer skadevare/virus eller lager ulemper for andre på Høgskolen sine IT-systemer eller annet utstyr.

8.5 Det er ikke tillat å sette opp tjenere/tjenester.

§ 9 Adferd

9.1 En skal ikke bruke eget eller HINN sine utstyr/systemer på en slik måte at det kan støte eller plage andre.

9.2 Alle rom med IT-utstyr på som er stilt til disposisjon for studenter skal brukes til det formålet det er tenkt til. Utstyr som står i rommet skal behandles på en respektabel måte.

§ 10 Datalagring

Data og person opplysninger skal lagres etter henhold til det til enhver tid gjeldende lovverk, alle personopplysninger skal behandles etter samme lovverk.

Sist endret 29. apr. 2022 10:02