Language: NOR | ENG

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

 • Varighet: 2 år/4 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60/120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Brenner du for utviklingsarbeid rettet mot barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester? Da kan dette samlingsbaserte studiet med tre studieretninger være noe for deg.

Om utdanningen

Studiet har fokus på å videreutvikle profesjonell kompetanse og deltakelse i forebyggende og behandlende arbeid med barn, unge og familier. Målet er å utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe tverrfaglig på ulike nivåer i samfunnet, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd. 

Mastergraden retter oppmerksomheten mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og i familien. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens komplekse sosiale virkelighet, preget av blant annet migrasjon og pluralitet.

Studiet egner seg for deg som har en spesiell interesse for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester. Dette omfatter barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og helsesykepleiere.

Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller andre relevante samfunnsfaglige utdanninger. Les mer om dette under opptakskrav.

Studiet har tre studieretninger; sosialfaglig, helsefaglig og tverrfaglig. Les mer under praktisk informasjon.

Praktisk informasjon

Studiet har tre studieretninger; sosialfaglig, helsefaglig og tverrfaglig.

Sosialfaglig studieretning:

For studenter som tas opp i den sosialfaglige studieretningen (Studiekode 3403) er studiet bygget opp med 3 obligatoriske emner, et valgemne og masteroppgave. Masteren er normert til fire år på deltid, men kan også tas som et heltidsstudium over to år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett.

Helsefaglig studieretning:

Studiet gir innpass for studenter som har fullført og bestått videreutdanning i helsesykepleie. Studenter med denne bakgrunnen tar masteren som en 60 studiepoengs påbygning til sin videreutdanning. Disse studentene tar altså masterstudiet som 60 studiepoengs påbygning over to år (deltid). Studenter med videreutdanning i helsesykepleie (Studiekode 3405) tas opp i den helsefaglige studieretningen. Studentene tar emnet velferdsforvaltning (15 studiepoeng høst) og emnet forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og familier (15 stp vår) i løpet av første studieår. I andre studieår skriver de masteroppgave (30 studiepoeng).

Tverrfaglig studieretning:

Studiet gir innpass for studenter som har fullført og bestått tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Studentene tas opp i den tverrfaglige studieretningen (Studiekode 3402.) Studenter med denne bakgrunnen tar masteren som en 60 studiepoengs påbygning til sin videreutdanning. Disse studentene tar altså masterstudiet som 60 studiepoengs påbygning over to år (deltid). Studentene tar emnet vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng høst) og emnet kommunikasjon i profesjonelle kontekster (15 studiepoeng vår) i løpet av første studieår. I andre studieår skriver studentene masteroppgave (30 studiepoeng).  

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar/gruppearbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner og litteraturstudier. Den er organisert med samlinger på høgskolen, vanligvis med 3-4 samlinger på 2-3 dager for 15 studiepoengs emner.

Samlingsdager for 2020/2021

Jobbmuligheter

Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe på ulike områder og på ulike nivåer i samfunnet. Det skal gi kunnskaper og ferdigheter til personer i ulike fagstillinger knyttet til tverrfaglig arbeid med barn, unge og unge-voksne på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Det er også aktuelt for studenter som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd og helse.

Opptakskrav

 1. Sosialfaglig studieretning: Opptakskrav er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie, eller sosialt arbeid. Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.
 2. Tverrfaglig studieretning: Gjennomført og bestått tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid.
 3. Helsefaglig studieretning: Gjennomført og bestått videreutdanning i helsesykepleie.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert etter  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om relevante teoretiske perspektiver i arbeid med barn, unge og familier
 • har inngående kunnskap om metodiske framgangsmåter for empirisk utforskning av ulike institusjonelle og organisatoriske betingelser for barn og unges sosialisering, utvikling og deltakelse
 • kan anvende ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og helse – og sosialpolitiske intervensjoner
 • kan vurdere vitenskapens muligheter og begrensinger med en bevissthet om etiske aspekter ved forsking og fagutvikling
 • har inngående kunnskap om utsatte barn, unge og familiers komplekse behov for tverrfaglig bistand.

Ferdighet

Kandidaten

 • kan analysere kunnskapsgrunnlaget i det profesjonelle arbeidet som utøves i praksisfeltet barn, unge og familier
 • kan formulere kunnskapsstatus innen et definert område og gjøre bruk av ulike data og litteraturkilder for analyse
 • kan anvende relevante metoder i forskings- og utviklingsarbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • kan gjennomføre et systematisk forskningsarbeid som belyser barn, unge og familiers situasjon og gi en klar muntlig og skriftlig akademisk framstilling av dette arbeidet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og debatter innen fagfeltet tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere et selvstendig arbeid og faglige problemstillinger til spesialister og allmenheten
 • kan anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på ulike områder knyttet til tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier og gjennomføre ulike typer prosjekter.
 • kan analysere problemstillinger knyttet til helse – og sosialfaglig yrkes- og forskningsetikk
 • kan bidra til nytenkning og utviklingsprosjekter knyttet til utsatte barn og unge og deres familier.

Emner

Studieløp for hele masterprogrammet

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Studieløp for studenter med innpass på 3.studieår med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Studiepoeng År 1 År 2

Studieløp for studenter med innpass på 3.studieår med videreutdanning i helsesykepleie

Studiepoeng År 1 År 2

Utenlandsopphold

Masterstudiet skal bidra til å øke studentenes forståelse for internasjonale forhold som berører tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. Flere av emnene tar opp internasjonale forhold som har betydning for utvikling av sosiale problemer så vel som mulige løsninger av disse. Forståelser av "barns beste" analyseres i lys av vår tids kulturelle mangfold. Videre sees barn og familiers utsatthet i lys av majoritets- og minoritetsmekanismer knyttet blant annet til andregjøring. Disse perspektivene kan identifiseres både i pensum og i undervisningsemner.

Det er mulig å søke om å få erstatte obligatoriske og valgemner med emnet Safe & Sound (et internasjonalt semester med utveksling til Vietnam, 30 studiepoeng) eller emnet Adversed Childhood Experiences, 15 studiepoeng.

Studenter, som ønsker det, vil som en del av sitt masterstudium ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Studenter som ønsker å ta et semester i utlandet, gjør dette i samråd med studieadministrasjonen. Det anbefales at dette gjøres i vårsemesteret mens de valgbare emnene foregår.

Videre studiemuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til videre studier på PHD-nivå ved Høgskolen i Innlandet, eller ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Elin Henjesand Kvam.

Kombinerer master med jobb og familieliv

Behovet for faglig påfyll fikk Elin til å vende blikket mot høyere utdanning. Valget falt på master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap