Language: NOR | ENG

Disputas: Språk i sosialtjenesten

Portrett

Marit Godeseth disputerer ved Høgskolen i Innlandet 14.12.2020 (foto: Lars Bjarne Mythen/HINN)

Marit Godeseth forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 14. desember.

Godeseth disputerer med en avhandling om hvordan det i sosialt arbeid er mulig å ta perspektivet til den andre. Hennes overordnede hensikt er å vise verdien av å fokusere på «språk i bruk», med referanse til Ludwig Wittgenstein og hans sene språkfilosofi. 

Disputasen 14.desember er digitalt tilgjengelig for alle via Zoom (se under). 

Forskningsspørsmålet i avhandlingen « Språkspill møter språkspill – Wittgenstein som inngang til å ta den andre sitt perspektiv i sosialt arbeid» belyses for det første gjennom nærlesning av noen utvalgte fagtekster som omhandler kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid. 

Videre analyseres et empirisk materiale fra et prosjekt om samhandling mellom ansatte og sosialtjenestebrukere.

Godeseth foretar en analyse av språkspill i faglitteraturen og en analyse av språkspill mellom sosialarbeider og sosialklient i hjelpeprosessen.

Et hovedpoeng er at det ikke er betydningen av ordene alene, men hvordan vi bruker dem i en gitt sosial kontekst som bærer bud om hvordan vi fortolker hverandres verbale og nonverbale budskap.

Avhandlingen viser at nye praksiser i sosialtjenesten kan utvikles gjennom å forstå den andres rasjonalitet bak ordene.