Skogforskning i det boreale barskogbeltet

Forskningsgruppa Skogforskning i det boreale barskogsbeltet utfører forskning i anvendt skogbruk ved siden av grunnleggende skogforskning.

Vi er en del av Institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad. Evenstad er omgitt av store skogområder og er plassert i hjertet av skogbruket i Norge i Østerdalen. Dalføret er kjent for aktivt skogbruk og sterke skogbrukstradisjoner. Dette er altså et utmerket utgangspunkt for skog- og skogbruksforskning!

Vi er en ung forskningsgruppe, etablert i 2019. Vi har pågående prosjekter om bærekraftig bruk av skogressurser og bruk av ny teknologi, i tillegg til flere utdanningsprosjekter. Noen av prosjektene og publikasjonene er listet opp under, og ta gjerne en titt på hjemmesiden til hver enkelt forsker i gruppa.

Vi samarbeider med forskning- og utdannelsesinstitusjoner i Norge og utlandet, og med skognæringen.

I Evenstad tilbyr vi Bachelorutdanning i skogfag og utmarksforvaltning på norsk, i tillegg til engelskspråklige program: master i anvendt økologi, med mulighet for spesialisering i skogbruk, og kortere utvekslingsprogram.

PhD-programmet ved fakultetet, Anvendt økologi og bioteknologi, dekker forskningsutdanning i skogbruk.

Prosjekter

Tilveksteffekter hos foredlet furu

De siste årene har store mengder foredlete furuplanter (Pinus Sylvestris) fra svenske planteskoler blitt plantet i Norge. Hovedmålet med skogplanteforedling er økt tilvekst. Tilvekstøkningen er dokumentert i planteskolene, men tilveksteffekten kan være forskjellig når plantes flyttes til andre høydelag eller breddegrader. Så langt har det ikke vært noen tallfesting av tilveksteffekten av å bruke slike svenske planter i Norge sammenlignet med naturlig foryngelse, et annet alternativ for furuforyngelse.

Dette prosjektet vil sammenligne tilvekst hos foredlete planter med naturlig foryngete planter. Vi bruker et sett bestand i Innlandet, hvor frø fra svenske planteskoler ble sådd for 10-20 år siden og hvor det også har vært betydelig naturlig foryngelse. For å klassifisere planter som naturlige (lokale) eller fra planteskoler, vi skal ekstrahere og sekvensere DNA fra plantene og identifisere egigenetiske markører for å bestemme forskjeller i DNA-metylering.

Prosjektet er finansiert av Skogtiltaksfondet (450 000 NOK) og HINN. Skogtiltaksfondet finansieres av norske skogeiere ved tømmerhogst. Prosjektet eies av Glommen Mjøsen Skog SA. Professor i molekylærbiologi Robert Wilson, Institutt for bioteknologi, og Hanne K. Sjølie vil gjennomføre prosjektet fra HINN. Nibio, Skogfrøverket og Skogforsk (Sverige) er samarbeidspartnere i prosjektet, og studenter vil også delta. Prosjektet løper i 2020-21.

Polyfores (Decision-making Support for Forest Ecosystem Services in Europe - Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs) 

Menneskene får en rekke viktige økosystemtjenester (goder) fra skog, som tømmer, mat, energi, karbonbinding, biodiversitet og mulighet for rekreasjon. Formålet med POLYFORES er å forstå bedre avveininger og synergier mellom ulike mål i skogforvaltning. Prosjektet har fått 1,68 mill. euro fra Sum Forest ERA NET og konsortiet består av partnere fra Østerrike, Hvite-Russland, Tyskland, Norge, Russland, Spania og Sverige.

Overvåkning i skogforvaltning ved bruk av fjernmåling, multispektrale bilder fra droner

Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Almeria, Spania. Målet er å vurdere om prosesserte multispektrale bilder fra droner fungerer godt til å påvise behov for suppleringsplanting i forynget barskog. Prosjektperiode: 2019-20.

RDI2Club (Rural RDI milieus in transition towards smart bioeconomy clusters and innovation ecosystems)

RDI2Club er et Interreg-prosjekt, med partnere fra Estland, Latvia, Polen, Finland og Norge. Prosjektets formål er å hjelpe rurale områder i å nå sine potensialer i bioøkonomien, ved å bygge kapasitet for internasjonalt samarbeid i innovasjon og smart spesialisering.

Metoder for kartlegging arealer for lavplukking for kommersiell utnyttelse

I samarbeid med Norske Moseprodukter, som plukker lav i Rendalen og Østerdalen og prosesserer laven til dekorasjonsprodukter. Prosjektet er finansiert av Norske Moseprodukter og FORREGION. Prosjektets hovedmål er å teste metoder for kartlegging av arealer for lavplukking for kommersiell utnyttelse. Det vil gi bedre kunnskap om ressursgrunnlaget for Norske Moseprodukter. Prosjektperiode: 2020. Prosjektleder: Vladimir Naumov. Andre deltakere: Hanne Sjølie, Marcel Schrijvers-Gonlag.

CarniForeGraze

Prosjektet handler om utmarksbeiting i rovdyrskogen for bærekraftig produksjon av mat og tømmer og økt artsmangfold, og er finansiert av Norges Forskningsråd. 

ConnectedByBiobord

Prosjekt finansiert av Interreg (EU). Du kan lese mer om det her:  https://biobord.eu/ 

Utdanningsprosjekter

Praktisk bruk av GIS i skog- og utmarksnæringer Støttet av Kompetanse Norge. Kurset ble gitt første gangen vinteren 2019-20. I samarbeid med Skogkurs.

Digitale utmarkskart Støttes av Kompetanse Norge. Kurset gis første gangen vinteren 2020-21. Kurset er rettet mot tilbydere og forvaltere av utmarkstjenester. Kursets formål er at deltakerne skal bli i stand til å produsere og publisere egnede kart med relevant informasjon for ulike brukergrupper av utmarka, som stor- og småviltjegere, fiskere, turgåere og andre. I samarbeid med Skogkurs.

Short Learning Programme i GIS for offentlig forvaltning av landbruksarealer. Støttes av DIKU. Kurset gis første gangen vinteren 2020-21. Kurset er rettet mot ansatte innen offentlig forvaltning som arbeider med landbruk (jordbruk, skogbruk og utmark). Kursets formål er å gi deltakerne økt kompetanse i bruk av GIS-databaser og –verktøy og å teste om sosiale medier fungerer som er faglig ressurssted for denne gruppa, som i stor grad sitter geografisk spredt. I samarbeid med Skogkurs.

Såkornmidler fra Høgskolen i Innlandet, kr 150 000 for 2019, og kr 100 000 for fortsettelse av prosjektet i 2020. Prosjektets formål er å endre læringsmetodene i «skogfagene» i bachelor-programmet i skogbruk til problembasert metode (PBL) og mer internasjonalisering.

Prosjektleder for utdanningskursene er Hanne K. Sjølie.

Forskningsgruppen

Leder og kontaktperson

Bilde av Hanne Kathrine Sjølie
Førsteamanuensis
E-post
hanne.sjolie@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 69

Medlemmer

  • Førsteamanuensis Vladimir Naumov
  • Førsteamanuensis Endre Hansen
  • Professor Francisco Aguilar
  • Professor Per Angelstam
  • Stipendiat  Altamash Bashir
  • Stipendiat Abbas Nabhani
  • Førstelektor Stig Ole Stener
  • Rådgiver Halgrim Breie
  • Seniorkonsulent Maren Roang
  • Høgskolelektor Magnar Hesjadalen
Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.
Publisert 17. aug. 2021 15:35 - Sist endret 1. okt. 2021 15:55