English version of this page

Pedagogisk grunnlagstenkning

Forskergruppa Pedagogisk grunnlagstenkning i barnehage og skole vil i sitt arbeid rette søkelyset mot normativ grunnlagstenkning i pedagogikken. 

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
Pedagogikk i praksis. (Foto: HINN)

Pedagogikk i praksis. (Foto: HINN)

Både i sin alminnelighet og mot didaktisk tenkning og praksis i barnehage og skole i særdeleshet – og mot sammenhengen mellom dem. 

Gjennom undersøkelser av pedagogisk tenkning og praksis i barnehage og skole vil forskerne bidra til å utvikle kunnskapsbaserte kriterier for god praksis.  

Hva forsker vi på?

Forskergruppa ønsker å være en ressursgruppe for pedagogisk forskning i Høgskolen og stimulere ulike forskere til å inkludere pedagogisk grunnlagstenkning i sin forskning. Forskergruppas bidrag vil være av filosofisk, teoretisk og empirisk karakter.  

Mer om forskergruppen

Forskergruppa vil i en første fase særlig rette søkelyset mot anerkjennelse som begrep og fenomen og undersøke anerkjennelsens normative rolle og funksjon i barnehage og skole. Forskergruppa vil bidra til å utvikle ny kunnskap for å styrke pedagogikkens normative funksjon, en funksjon som må være forankret både i en teoretisk og empirisk kunnskapsbase. 

Gruppa består av forskere fra ulike fagdisipliner innenfor pedagogikk og lærerutdanning. Medlemmene arbeider med ulike prosjekter som vil utforske tematikken fra forskjellige perspektiver.