English version of this page

Global bevissthet og bærekraft

Forskergruppen Global bevissthet og bærekraft (GLOBE) har som overordnet mål å utvikle og formidle forskning og kunnskap om global bevissthet, bærekraftig utvikling og interkulturell kompetanse og forståelse relatert til barnehage, grunnskole og lærerutdanningene. 

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Illustrasjonsbilde. Foto: GLOBE / HINN

Foto: GLOBE / HINN

Hva forsker vi på?

Forskergruppen er opptatt av hvordan globale politiske føringer og politikk får utslag på nasjonalt og lokalt plan. GLOBE favner dermed også bl.a. analyser av internasjonal og nasjonal utdanningspolitikk, utviklingspolitikk, og miljø- og klimapolitikk, inkl. bærekraftsmålene, som direkte har lagt føringer også for norsk lærerutdanning, grunnskoleopplæring, barnehageopplæring og HINNs virksomhet i seg selv.

Mer om forskergruppen

Dette kan brytes ned til følgende delmål:  

  • Utvikle og formidle forskning og kunnskap knyttet til klimaendring, naturressurs-forvaltning, interessekonflikter og bærekraftig utvikling, inkludert Bærekraftsmålene, særlig delmål 4.7: «Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred og ikkevold, globalt medborgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling». Dette inkluderer et særlig fokus på fagfeltet Utdanning for Bærekraftig Utvikling (UBU), som direkte svarer til fagfornyelsens tverrfaglige tema.  
  • Utvikle og formidle forskning og kunnskap om flerkulturell og interkulturell kompetanse og perspektiver relatert til lærerutdanningene, skole og barnehage, inkludert temaer knyttet til sosial, etnisk, kulturell og økonomisk diversitet, rase, rasisme, og hvordan disse er introdusert og integrert i lærerutdanningene, skole og barnehage.  
  • Utvikle og formidle forskning og kunnskap om globalisering, globale prosesser, demokrati, medborgerskap, migrasjon, ulikhet, fattigdom og global bevissthet, inkludert fagfeltet Global Citizenship Education (GCE), som svarer til fagfornyelsens tverrfaglige tema.  
  • Utvikle og formidle forskning og kunnskap om globale, nasjonale og lokale diskurser innen ovennevnte fagfelt, samt etterstrebe kritisk refleksjon og forståelse av samfunnsprosesser og strukturer i sin helhet, særlig koblet inn mot lærerutdanningene.