English version of this page

Barn, unge og folkehelse

Barn, unge og folkehelse (BUF) – skoler og barnehager som fellesskap for danning og livskvalitet/livsmestring. Denne tverrfaglige og tverrfakultære FoU-gruppa utforsker møtet mellom pedagogiske og helserelaterte prosesser.

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
Barn på tur (Foto: Colourbox)

Barn på tur (Foto: Colourbox)

Hva forsker vi på?

Utgangspunktet er barnehager og skoler som fellesskap, i samspill med det lovpålagte lokale systematiske folkehelsearbeidet.

Gruppa har røtter i forskergrupper for pedagogikk under ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling samt i høgskolens involvering med Nasjonalt program for folkehelse i Innlandet. 

Mer om forskergruppen

Begrepet folkehelse er i dag definert vidt, integrert med psykisk helse og rusforebyggende arbeid, og favner alle kommunale sektorer. I fagfornyelsen plasseres folkehelse og livsmestring som nytt tverrfaglig tema i skolen. Og barnehagene skal i henhold til rammeplanen også fremme livsmestring og helse. Folkehelse er nært koblet til fordeling, og til bærekraftig samfunnsutvikling og FNs bærekraftmål.

Det har tradisjonelt vært en sektoriell splittelse mellom utdanningssektoren/pedagogiske institusjoner og helsesektoren/helseinstitusjoner. Samtidig, barn og unges læring, utvikling og helse har aldri vært adskilt fenomen, i ontologisk forstand, selv om akademiske fag, utdanninger, profesjoner og offentlige sektorer har skapt sine skiller. Forskergruppa er opptatt av ‘hele mennesket’ og arbeider også med vitenskapsteoretisk grunnlag for dette. I barn og unges hverdagsliv går læring, utvikling, utdanning og helse i ett. Dette utfordrer praksisfeltene som arbeider med barn og unge, og det utfordrer høyere utdanning og forskning til å utvikle reell tverrfaglighet på en rekke områder. FoU-gruppas ambisjon er å bidra til:

  • ny kunnskap om samspillet mellom folkehelse – i det brede perspektivet - og danningsprosesser, med utgangspunkt i barnehager og skoler som fellesskap
  • bidra i samfunnsdebatten om normative sider ved barn og unges fellesskap og om hvordan samspillet mellom individ og fellesskap kan løses på bedre måter enn i dag
  • bidra til styrke HINNs rolle som kompetansemiljø på områder som krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unges danning og livskvalitet/livsmestring

Nettverk

Gruppa består av lærere/forskere fra Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP), Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV) og fra Handelshøgskolen – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS), inkludert Østlandsforskning samt en del assosierte medlemmer fra også flere miljø. Relatert til folkehelseprogrammet samarbeider gruppa nært med fylkeskommunene, KorusØst og NTNU Gjøvik.

Assosierte medlemmer: 

Ellen Nesset Mæland, Jane Haugseth, Tina Jacobsen, Gaute Rydland, Frode Restad, Camilla Helén Ødegården Aanstad, Egil Weider Hartberg, Kristin Kommisrud, Trude Hella Eide, Leigh Price