Barn og unges oppvekst og sosialisering

Forskergruppen er opptatt av hvordan barn og unges perspektiver både former og formes av kultur, samfunn og institusjoner. Vi forstår barn og unge som aktive og bevisste sosiale agenter med ressurser og mestringsmuligheter formet i samspill med varierte kontekster.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
Illustrasjonsbilde. Foto: HINN
Foto: HINN

Barn og unges oppvekst og sosialisering (BUOS) er forskergruppen som ivaretar, utvikler og bringer videre HINNs brede kompetanse innen forskning på barn og unge, samt Ph.d. programmet Barn og Unges deltagelse og Kompetanseutvikling (BUK), inn i det nyopprettede Ph.d.-programmet i Helse og velferd (HELVEL).

Hva forsker vi på?

Oppvekstmiljø i by og landsbygd, i familier, nabolag og institusjoner; kulturelle mønstre, forbruk, teknologi og velferdsstaten; samt migrasjon, sosial ulikhet, mangfold og sameksistens er sentrale temaer.

Mer om forskergruppen

Formål

  • Å skape et sterkt fortolkende, sosialfaglig og samfunnsvitenskapelig miljø som viser verdien av å forske på barn og unge for å oppnå innsikter i nåtid og i kroppene som bærer fremtiden.
  • Å bidra til fakultetets mangfoldige Helse og Velferds studier ved å løfte frem betydningen av barn og unge -perspektiver i studier av 1) et mangfoldig, transnasjonalt og flerkulturelt Norge; 2) et Norge med økende andel kulturelt, sosialt og psykologisk utsatte familier og barn; 3) en meningsmettet hverdag tungt organisert av skole, fritid, familieliv, populærkultur og medier.     
  • Å produsere grunnforskning som retter fokus mot hvordan barn og unge former og formes av nåtidig kultur, samfunn og institusjoner.
  • Å utfordre, omforme og utarbeide anvendte tiltak for å styrke barn, unge og familiers livsjanser, livskvalitet og mulighetsrom for livsførsel.
  • Å skape et raust fagmiljø som setter den selvstendig tenkende stipendiaten i sentrum av en faglig entusiastisk gruppe som bidrar med støtte, inspirasjon og drahjelp.