Avansert klinisk sykepleie

Formålet med forskergruppen er å styrke undervisning og forskning i sykepleie for utvikling av en kvalitativt god helsetjeneste for personer i tråd med nasjonale føringer og definerte behov.

Voksne personer med langvarig og sammensatte lidelser har behov for sykepleie, behandling, rehabilitering og oppfølging av kommunale helsetjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten.

I helse - og omsorgstjenesteloven slås det fast at alle tjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige. Med forsvarlighet menes at kommunene skal tilrettelegge slik at den enkelte pasient eller bruker gis et trygt, helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud utført av personell med høy kompetanse.

Master i avansert klinisk sykepleie i Norge er en ny og fremtidsrettet rolle for å bedre kompetansen gjennom faglig utvikling og forskning i kommunal helsetjeneste. 

Forskergruppen vil blant annet samarbeide målrettet om prosjekter rettet mot kommunenes behov og ønsker for fagutvikling. Ernæring, aktivitet og velferdsteknologi vil bla. være aktuelle tema.

Et ytterligere mål er å inkludere masterstudentene i Avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten inn i forskergruppens aktiviteter samt å etablere nasjonale og internasjonale nettverk.

Deltagere

Leder og kontaktperson:

Bilde av Randi E. Martinsen
Førsteamanuensis
E-post
randi.martinsen@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 52

Berit Arnesveen Bronken

Kari Kvigne

Lars Glorvigen

Bente Bjørsland

Anne Trollvik

Marianne Kumlin

Marianne Torp Stensvehagen

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Assosierte medlemmer

Sevald Høye

Trude Haugland

Johanne Alteren

Jorunn Hov

Hosein Beshodi

Sigrid Ahlin Søvde

Irene Røen

Ewa Andersson

Sist endret 1. okt. 2021 15:37