English version of this page

Anvendt engelsk språkvitenskap

Forskningsgruppen Anvendt engelsk språkvitenskap er kjent som 'ELiU': English Language in Use.

Etablert:
2012
Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Språk og litteratur
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Forskergruppen  ble etablert i 2012 under navnet Corpus Linguistics Group (CorLing).

Medlemmene av forskergruppen er både erfarne og nylig etablerte forskere ved engelskseksjonen ved HINNs Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Forskergruppen samarbeider aktivt med forskere fra fakultetets norskseksjon og fra andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsfelt 

ELiUs forskning er evidensbasert, med data hovedsakelig fra korpora. I korpuslingvistikk undersøker man autentisk talespråk og skriftspråk med data fra språkkorpus, altså tekstsamlinger som er maskinlesbare og søkbare. Ved å f. eks. bruke korpora med engelsk fra innlærere (både skrift og tale) kan man kartlegge både hvilke aspekter ved målspråket innlærere behersker og hvilke som er utfordrende for dem, og også identifisere faktorer som kan påvirke språklig utvikling.

Hva forsker vi på?

Medlemmene av ELiU forsker innen mange forskjellige tematiske områder, med spennvidde fra tekstkoherens til metaforbruk. Vi arbeider også innen kontrastiv lingvistikk, for eksempel gjennom flerspråklige korpora, hvor man kan identifisere strukturelle likheter og forskjeller mellom språk (som for eksempel engelsk og norsk). Noen av oss arbeider også med potensialet som ligger i bruk av språkkorpus i klasserommet. De siste årene har gruppen utvidet vår rekkevidde til å inkludere enda flere sider ved det engelske språket i bruk, med et bredere utvalg av datamateriale.

Mer om forskergruppen

Prosjekter 

Postgraduate Academic Writing in Norway (PAWN). Prosjektet utforsker akademisk skriving på master- og doktorgradsnivå. Datainnsamling av studenttekster (masteroppgaver og doktoravhandlingen over flere disipliner, fra høgskoler og universiteter i Norge) ble gjennomført i 2018. Prosjektets overordnede mål er å undersøke utviklingen i akademiske skriveferdigheter og studere disiplinære særtrekk. Kontaktperson: Sylvi Rørvik

Metaphor in Academic Talk: L2 metaphor production in Higher Education CLIL discussion seminars (MetCLIL). Prosjektet utforsker metaforbruk i akademiske diskusjonsseminarer i situasjoner hvor engelsk er undervisningsspråk, også kjent som CLIL (Content and language integrated learning). Prosjektet, finansiert av det spanske forskningsrådet (CSIC), ledes ved Universidad de Extramadura i Spania og er et samarbeid mellom forskere fra Nederland, Sverige, Italia, Portugal, Storbritannia og Norge (HINN). Kontaktperson: Susan Nacey

Multilingual student translation corpus (MUST). Innsamling av tekster til et internasjonalt oversettelseskorpus, en samling oversettelser fra studenter på universitetsnivå i forskjellige europeiske land, både til og fra studentenes førstespråk. Formålet med korpuset er å gjøre det mulig å studere både språklæring (for eksempel gjennom oversettelser fra førstespråk til andre språk) og oversettelse (for eksempel gjennom utfordringer og oversettelsesløsninger). MUST samles inn ved Centre for English Corpus Linguistics ved Université catholique de Louvain. Den norske delen av korpuset ledes fra Universitetet i Agder, med bidrag fra Universitetet i Oslo og HINN. Kontaktperson: Siri Fürst Skogmo

Corpus of laterals project (COLATERAL): Prosjektet undersøker /l/-lyder (lateraler) med tanke på å kartlegge de akustiske og artikulatoriske forskjellene mellom lateraler i tre språk, engelsk, norsk og tysk. Vi har gjort opptak av lateraler fra informanter med morsmålskompetanse i de tre språkene, og fra både vanlig tale og klassisk sang. Forskningsresultatene vil bli anvendt i undervisningen av engelsk og tysk fonetikk og sangfonetikk. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved INN og UiO/(Norges Musikkhøgskole). Kontaktperson: Gjertrud F. Stenbrenden

Tidligere prosjekter 

Den norske delen av Louvain International Database of Spoken English Interlanguage (LINDSEI – ferdig, men ikke ennå publisert): Intervjuer på engelsk med norske engelskstudenter. Korpuset blir publisert i LINDSEIs andre utgave.

Norwegian-English Student Translations (NEST): Et tospråklig korpus med oversatte tekster skrevet av norske engelskstudenter, og relevant metadata. NEST er søkbart, tagget for PARTS OF SPEECH og fritt tilgjengelig.

Tracking Written Learner Language (TRAWL: under utarbeidelse). Et longitudinelt korpus av autentiske studenttekster og relevant metadata, samlet av CorLing-medlemmer i samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og Centre for English Corpus Linguistics ved Université catholique de Louvain. Tekstene er skrevet på engelsk av norske elever fra 5. trinn til videregående, gjennom en periode på minst tre år. TRAWL-prosjektet forsker på utvikling av skriveferdighet i engelsk gjennom hele skoleløpet, fra ulike vinkler. I 2019 ble prosjektet overført fra HINN til Universitetet i Oslo.

Konferanser og arrangementer