Disputas: Vil ha modige og kreative studenter

Høyere utdanning bør i større grad legge til rette for undervisning og læring som utfordrer studentene til å være modige, dumdristige og kreative, viser ny doktorgrad. Odd Rune Stalheim disputerer ved ph.d.-programmet INTOP ved Høgskolen i Innlandet 14. august.

Samfunnet står overfor store endringer og utfordringer som også involverer høyere utdanning. Derfor må høyere utdanning tenke innovativt i arbeidet med å forberede studentene på framtiden ved å utstyre dem med sosial, bærekraftig og akademisk kompetanse. Praksis blir i denne sammenheng sett på som en viktig dimensjon.

Denne avhandlingen ser nærmere på hvordan pedagogiske innovasjoner legger til rette for utvikling av profesjonskompetanse hos studenter i høyere utdanning.

Oppmerksomheten rettes først og fremst mot studentenes personlige erfaringer og deres utbytte av å være deltagere i to ulike innovasjoner av praksis.

- Ikke så opptatt av læringsmål

- Funnene indikerer at mange av studentene ikke nødvendigvis er så opptatt av læringsmål.

De legger vekt på læring gjennom eksperimentering og utforsking av profesjonen, og verdsetter mulighetene til å delta i aktiviteter som ikke blir formelt vurdert. Dette står i motsetning til økte krav om målstyring som preger utdanningssystemet i dag, sier Stalheim.

Avhandlingen bygger på en kvalitativ studie av to ulike pedagogiske innovasjoner, en teknologisk og en studentdreven.

Studien ser på hvordan pedagogisk innovasjon legger til rette for økt arbeidsrelevans, og hvilket utbytte studentene selv har av de ulike innovasjonene.

- Høyere utdanning bør utfordre studentene

- For at studentene skal få mulighet til å utvikle seg selv på en best mulig måte og forstå seg selv som yrkesutøvere i samhandling med samfunnet, bør høyere utdanning legge til rette for både læring og undervisning som utfordrer studentene til å være modige, dumdristige og kreative, mener Stalheim.

Det empiriske grunnlaget i studien til Stalheim bygger på intervju og observasjon av studenter. Verdien og gjennomføringen av praksis, samt hvordan studentene best mulig kan bli forberedt på tiden etter studiene er blant de mest sentrale temaene.

- Studien viser at pedagogiske innovasjoner har en positiv innvirkning på den profesjonelle utviklingen til studentene, i den forstand at det bidrar til at de får omsatt teoretisk kunnskap til praksis, at de blir mindre urolige for profesjonen og får en økt forståelse for arbeidsoppgavene som venter etter studiene, sier Stalheim.

Utdanningssektoren i Norge står overfor stadig nye krav om effektivisering, reduksjon av kostnader og økt læringsutbytte. Samtidig er det en forventning om at sektoren skal utvikle seg og være innovativ, og på denne måten sikre studentene sosiale, bærekraftige og akademiske ferdigheter i møte med fremtidens arbeidsmarked basert på kunnskap.

Press fra ulike fronter

- Funnene i studien tyder på at høyere utdanning blir utsatt for en form for krysspress. På den ene siden politiske målsettinger om økt innovasjon og kreativitet, på den andre siden sterk styringskontroll, som innebærer krav til økt måling av produksjon av forskning og gjennomstrømming av studenter, forklarer Stalheim.

Dette krysspresset kan videre ha konsekvenser for arbeidet med å fornye sektoren, og ifølge Stalheim hindre en eksperimentell, kreativ og utviklingsorientert pedagogikk.

Han mener høyere utdanning bør rette oppmerksomheten mot nye og alternative måter å gjennomføre praksis på, med fokus på studentaktive læringsformer og alternative vurderingsmetoder, fremfor tradisjonell kunnskapsoverføring.

- Det må tas grundige pedagogiske valg i arbeidet med å utvikle sektoren, og disse må ta hensyn til gjennomføringen av aktiviteter, som for eksempel praksis, og hvordan innovasjonene blir organisert og strukturert, avslutter Stalheim. 

Disputasen:

Odd Rune Stalheim forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Ph.d.-programmet INTOP ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer i auditorium A den 14. august.

Tittelen på avhandlingen er «Innovasjon i høgare utdanning: Eit studentperspektiv på utvikling av profesjonskompetanse»

Klokken 10.15: Prøveforelesning: «Hvilke krav, muligheter og begrensninger for innovasjon gir kvalifikasjonsrammeverkets kategorier for høyere utdanning?»

Klokken 12.15: Disputas / forsvar

Vi har fremdeles begrensinger angående oppmøte, og man må melde seg på via nettskjema i forkant. Disputasen gjennomføres delvis digitalt.

Bedømmelseskomiteen består av første opponent Vidar Gynnild (professor ved NTNU), andre opponent Tine Bering Keiding (PhD Aarhus Universitet) og tredje opponent Siv Magnussen (førsteamanuensis ved HINN/NTNU).

Hovedveileder er Yngve Troye Nordkvelle (HINN), mens Trine Fossland (UiT) og Randi Bredvold (HINN) er medveiledere.

Emneord: disputas, læring, studenter, undervisning Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. okt. 2021 14:38 - Sist endret 20. okt. 2021 14:38