Redelighetsutvalg

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet har et felles Redelighetsutvalg. Utvalget skal behandle saker knyttet til uetisk vitenskapelig praksis og forskningsfusk ved de to institusjonene.

Den 1. mai 2017 trådte ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) i kraft. I den nye loven blir institusjonenes ansvar for opplæring og håndtering av forskningsetikk tydeliggjort.

Utvalgets medlemmer

Virkeområde

Redelighetsutvalget skal behandle og uttale seg om innmeldte saker som tar opp mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer hvor ansatte ved høgskolene er involvert.

Ved innmeldte saker skal utvalget alltid ta stilling til følgende (§8):  

  • Om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke.
  • Om det foreligger systemfeil ved institusjonen.
  • Om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.

Alle, også personer og organisasjoner utenfor høgskolene, har rett til å varsle om slike saker.