Historieforskning

Historieforskningen retter seg mot utdanningshistorie, pedagogisk idéhistorie, oppdragelseshistorie og barndommens historie.

Området kan omfatte studier av politiske endringsprosesser, reformanalyser og ideologianalyser på eller rette søkelyset mot endringer i barn og unges livs- og oppvekstsituasjon i familien, barnehagen, skolen og jevnaldringsmiljøet.

De historiske prosjektene kan også dreie seg om de voksnes forståelse og behandling av barn og unge, enten som foreldre eller som utøvere av bestemte profesjoner

Skoleforskningen

Skoleforskningen retter seg mot skolerelevante forskningsområder men strekker seg også utover skolens institusjonelle rammer. Området omhandler forskningstema på ulike nivå (makro, meso og mikro).

På overordnet plan kan skoleforskningen dreie seg om samspill mellom skole, samfunn og arbeidsliv og om grunnlagstenkning om dannings- og læringsprosesser generelt, herunder dannings- og læringsprosesser knyttet til ulike samfunnsarenaer.

Innenfor skolen som institusjon omhandler forskningen områder som strukturer og prosesser, ledelse, kvalitetsutvikling, kompetanse, pedagogisk utviklingsarbeid, didaktiske spørsmål med mere.

Skoleforskningen dreier seg om både elevenes, lærerens og andre yrkesutøveres perspektiver og erfaringer. Området omhandler også tverrfaglige, tverrprofesjonelle og tverrsektorielle spørsmål, som for eksempel samspill mellom skole, barnevern, helsetjenester med mere.

Veiledningsforskning

Forskning i veiledning og karriereveiledning ved HINN har til hensikt å bringe fram tenkemåter og kunnskaper som bidrar til en kontinuerlig forbedring av tjenester i veiledning og karriereveiledning i Norge i et individuelt, samfunnsmessig og ideologi kritisk perspektiv.

I et individuelt perspektiv retter vi oppmerksomheten mot tilgjengelighet og kvaliteten på veilednings- og karriereveiledningstjenester ut fra behov som enkeltpersoner har i ulike livsfaser. Perspektivet retter også oppmerksomhet mot veilederes kompetanse og hva de trenger for å møte de behov som brukere har.

I et samfunnsperspektiv retter vi oppmerksomhet mot hvordan tjenester kan organiseres, styres og ledes for å være et virkemiddel i en politikk for utdanning, arbeid, helsemessige og sosiale forhold. I et ideologikritisk perspektiv undersøker vi grunnantakelser som kunnskapen om veiledning og karriereveiledning bygger på.

Barnehageforskning

Barnehageforskning innenfor BUK dreier seg barnehagen som samfunnsinstitusjon og om forholdet mellom pedagogikk og profesjon (barnehagelærerprofesjonen), politikk og styring.

Forskningen belyser også barnehagens samfunnskontekst i en tid da det er mange interesser knyttet til hva barnehagen som pedagogisk virksomhet kan «brukes til».

Videre tematiseres etiske dimensjoner ved pedagogisk arbeid med små barn og spørsmål knyttet til barns demokratiske deltakelse og rett til medvirkning.

Barnehagen som flerkulturell arena er et sentralt tema for flere av forskerne som inngår i forskningsgruppa