Norsk som andrespråk: Andrespråksdidaktikk

Didaktisk forskning i norsk som andrespråk dreier seg om hvordan de som vokser opp eller bosetter seg i Norge med andre førstespråk (morsmål) enn norsk, lærer og bruker norsk som del av sin flerspråklige praksis, samt hvordan lærere underviser og legger til rette for å styrke denne innlæringen.

Fagmiljøet i andrespråksdidaktikk er del av lærerutdanningsfaget norsk, som er ett av de akkrediterte fagene i Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og et prioritert masterfag i reformen av grunnskolelærerutdanningene fra 2017 (jf. KDs strategi Lærerløftet, 2014).

Forskningen tar utgangspunkt i praksisnære problemstillinger og supplerer språkvitenskapelige teorier og metoder med teorier og metoder fra utdanningsvitenskapen, særlig didaktikken, og fra humanistisk lærerutdanningsforskning.

Pågående felles temaer er litterasitet (lese- og skrivepraksiser) og litterasitetsundervisning, flerspråklighet, flerspråklige undervisningspraksiser og klasseroms-/barnehagestudier av læringsmuligheter.

Studier av læreroppfatninger og læreres profesjonelle utvikling er en rød tråd på tvers av mange av prosjektene. Forskerguppa har aktivt forskningssamarbeid med blant annet MultiLing, SFF ved Universitet i Oslo og med Centrum för språk ovh litteraturdidaktik ved Karlstads universitet.

Deltakere i forskningsgruppa

Gruppa har to assosierte medlemmer:

  • Professor Anne Golden MultiLing
  • Professor Jim Cummins, emeritus fra OISE, University of Toronto og æresdoktor ved Høgskolen i Innlandet.