Målet for Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) er å være det nasjonalt ledende forsknings- og utviklingsmiljøet innenfor offentlig og privat tjenesteyting.

Vi vil være et knutepunkt mellom internasjonal ledende forskning, og nasjonale, regionale og lokale innovasjonsbehov, samt være en viktig støttespiller og kunnskapsleverandør til tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor.

Vi jobber med både store og små forskings- og utviklingsprosjekter, og forskningsaktiviteten styres mye av hvilke prosjekter vi har til enhver tid.

Fagkompetansen i SIT spenner fra innovasjon i kommuner, via innovasjon i offentlig sektor mer generelt, til innovasjonsprosesser, samskaping, og innovasjoners implikasjoner for konkurranseevner i bedrifter og sysselsetting i regioner. Innovasjon er et av satsingsområdene til Høgskolen i Innlandet.

En sentral oppgave for senteret er å understøtte ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) med relevant forskningsvirksomhet. Senteret medlemmer har en sentral rolle i INTOP som veiledere for doktorgradsstipendiater og forelesere på ph.d.-kurs. Doktorgradsstipendiatene på INTOP er en del av fagmiljøet tilknyttet SIT.

SIT har et stort kontaktnett med regionale og nasjonale aktører, så vel som nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og har knyttet til seg viktige partnere. Senteret har to store fagutviklingsgrupper; et for innovasjon i offentlig sektor og et for innovasjon og næringsdynamikk. I tillegg har vi grupperinger innen temaområdene velferdsinnovasjon, reiselivsforsking og undervisning i høgere utdanning.

SIT er involvert i eksternfinansierte forskningsprosjekter fra EU (H2020- og INTERREG-programmene), Forskningsrådet (FORKOMMUNE, FORINNPOL, HELSEVEL, SIMUHEALTH programmene), fylkeskommuner, næringshager, og andre private og offentlige aktører. SIT er også involvert i utviklingsprosjekter, og undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, samt i etter- og videreutdanningskurs ved Høgskolen i Innlandet.

Senter for innovasjon i tjenesteyting ble formelt opprettet av styret i Høgskolen i Lillehammer i 2014, og er nå organisatorisk tilknyttet Handelshøgskolen – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Fagutviklingsgrupper og temaområder i SIT: