Velferdsinnovasjon

Velferdsinnovasjon er del av en bredere satsing på innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting ved Høgskolen i Innlandet. Dette forskningsområdet er tverrfaglig og er organisert på tvers av avdelingsgrenser.

Forskningsgruppa for velferdsinnovasjon fokuserer på flere deltemaer under en felles paraply. Forskning er dels knyttet til de respektive temaområdene, men det er også prosjekter som går på tvers av disse.

Velferdsinnovasjon kan studeres på ulike nivåer, og forskningsgruppa fokuserer både på makronivå, kommunenivå og brukernivå. Forskningen dreier seg både om innovasjonsprosesser og nye løsninger så vel som drivkrefter og barrierer for velferdsinnovasjon, eksempelvis organisatoriske og teknologiske forhold.

Følgende temaområder er sentrale i forskningsgruppa for velferdsinnovasjon:

  • Velferdsinnovasjoner på makronivå: for eksempel studier av store reformer
  • Velferdsinnovasjoner på kommunenivå: for eksempel ny organisering av omsorgstjenester .
  • Nedenfra- og opp-innovasjoner: brukerstyrte tjenester, initiativ til endringer fra brukerne – spesielt funksjonshemming og psykisk helse-feltet.  Avdelingen har bl.a. hatt flere omfattende forskningsprosjekter knyttet til ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Innovasjoner som skyldes organisatoriske og teknologiske forhold – og samspillet mellom disse, for eksempel innenfor omsorgsforskning.
  • Metodiske innovasjoner knyttet til praksis i velferdstjenesten

Prosjekt