Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI)

Målet for Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) er å være det nasjonalt ledende forsknings- og utviklingsmiljøet på innovasjon i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

KOIs ambisjon er å:

  • være ressurs og brobygger mellom nasjonalt og internasjonal ledende forskning, og nasjonale/regionale/lokale innovasjonsbehov.
  • bistå offentlige aktører med kompetansebygging og delta med praksisnær veiledning i endringsprosesser.
  • fasilitere innovasjons- og ledelsesprosesser, samt bistå i systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling i offentlig sektor.

Fagkompetansen i KOI spenner fra innovasjon i kommuner, via innovasjon i offentlig sektor mer generelt, til innovasjonsprosesser, samskaping, og innovasjoners implikasjoner for konkurranseevner i bedrifter og sysselsetting i regioner. Innovasjon er et av satsingsområdene til Høgskolen i Innlandet.

En sentral oppgave for senteret er å understøtte ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) med relevant forskningsvirksomhet. Senteret medlemmer har en sentral rolle i INTOP som veiledere for doktorgradsstipendiater og forelesere på ph.d.-kurs. Doktorgradsstipendiatene på INTOP er en del av fagmiljøet tilknyttet KOI.

KOI har et stort kontaktnett med regionale og nasjonale aktører, så vel som nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og har knyttet til seg viktige partnere innen offentlig sektor.

Kompetansesenter for offentlig innovasjon ble formelt opprettet av styret i Høgskolen i Innlandet, februar 2018. KOI er en videreføring og spissing av det som tidligere hette Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT), og som var rettet inn mot innovasjon i både privat og offentlig tjenesteyting. KOI er organisatorisk tilknyttet Handelshøgskolen – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

 

Forskergrupper og temaområder i KOI: