Andrespråksdidaktikk – nasjonale og globale perspektiver

Didaktisk forskning i norsk som andrespråk dreier seg om hvordan de som vokser opp eller bosetter seg i Norge med andre førstespråk enn norsk, lærer og bruker norsk som del av sin flerspråklige praksis, samt hvordan lærere i barnehage, skole og voksenopplæring underviser og legger til rette for å styrke denne innlæringen.

Å studere bruk av et andrespråk i læringsøyemed og som del av flerspråklig praksis er et viktig forskningstema ikke bare i Norge, men i de aller fleste land.

Forskergruppas ambisjon er å styrke den internasjonal profilen på norsk andrespråksforskning – dels gjennom å utnytte pågående internasjonale samarbeidsprosjekter, dels gjennom å bruke disse til å søke nye prosjekter.

Gruppa har aktive samarbeidsprosjekt med MultiLing. Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo og med kollegaer i flere land, blant annet Karlstads universitet, University of Zambia, DPU ved Aarhus universitet, Utrecht University of Applied Sciences, Malmö universitet og University of Iceland.

Fagmiljøet profilerer seg med praksisnære problemstillinger og med å supplere språkvitenskapelige teorier og metoder med teorier og metoder fra utdanningsvitenskap, særlig fagdidaktikk.

Gruppas forskningsprosjekt kan sees i lys av FNs bærekraftsmål 4 om utdanning av høy kvalitet. Det gjelder både nasjonalt gjennom en ambisjon om å utvikle kunnskap om utdanning og andrespråkslæring som bidrar til å bedre læringsvilkår og læringsresultater for barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn, og globalt gjennom en ambisjon om å bidra til ny kunnskap om det å bruke engelsk og regionspråk som andrespråk i utdanning i Zambia i samarbeid med kollegaene ved University of Zambia.    

Ved Høgskolen i Innlandet er fagmiljøet i andrespråksdidaktikk del av lærerutdanningsfaget norsk, som er ett av de akkrediterte fagene i  Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Vårsemesteret 2019 er Artëm Ingmar Benediktsson fra University of Iceland gjeste-ph.d.-student ved Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og assosiert medlem av forskergruppa.

Aktuelle forskningsprosjekter