Kulturorientert musikkpedagogikk

Hovedmålet for forskergruppen “Kulturorientert musikkpedagogikk” er å utforske perspektiver som er relevante for det musikkpedagogiske fagområdet gjennom en Cultural Studies-inspirert teoretisk linse.

Dette innebærer å undersøke sammenhengene mellom musikk og det omkringliggende samfunnet, ulike kulturelle uttrykk knyttet til populærmusikk, samt musikkens betydning i det flerkulturelle samfunnet. Videre anlegges et kulturdidaktisk perspektiv på musikkpedagogisk virksomhet.

En slik inngang åpner for å utforske hvordan undervisnings- og læringspraksiser fremstår som arenaer for konstruksjon og forhandling av mening, makt og identitet, og medfører også en forståelse av formelle og uformelle undervisnings- og læringspraksiser som likeverdige punkter på et utdanningsrelatert kontinuum, snarere enn som adskilte virkeligheter.

Forskergruppen tilnærmer seg målene skissert ovenfor gjennom gjennomføringen av ett større prosjekt der flere av gruppens medlemmer er involvert, samt gjennom en rekke mindre og mer individuelt baserte studier.

Prosjektet “Musical gentrification and socio-cultural diversities” er støttet av Norges forskningsråds FRIPRO-program i perioden 2013-2017, og omfatter fem av gruppens interne medlemmer samt de tre eksterne samarbeidspartnerne. Professor Petter Dyndahl er leder for dette prosjektet. For mer informasjon, se prosjektets egne nettsider.

Et annet viktig delområde i forskergruppens virksomhet, er utforskingen av barn og unges musikalske virkeligheter og forutsetningene for disse, både i og utenfor rammene av ulike skoleslag, og ofte sett i lys av den økende flerkulturaliteten som finnes i det norske samfunnet.

Pågående og nylig avsluttede prosjekter omfatter følgende arenaer for musikkrelatert undervisning og læring: Barnehage/småskoletrinnet, kulturskole, videregående skole, høyere musikkutdanning samt en rekke uformelle læringsarenaer.

Et tredje sentralt område, som kan sies å ha stor tilknytning til og relevans for det NFR-støttede prosjektet omtalt ovenfor, er forskning innenfor populærmusikkfeltet.