Language: NOR | ENG

Studies in Professional Development, Learning and Policy (SPLP)

Gruppen Studies in Professional Development, Learning and Policy (SPLP) skal reise relevante forskningsspørsmål for å styrke pedagogisk forskning i utdanningen av profesjonsutøvere i læreryrket og barnehageyrket.

Gruppa har som mål å styrke den pedagogiske forskningen, skape initiativ for bedre forskingssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Gruppens sentrale temaer:

  • Profesjonell utvikling: Det handler om læreres arbeid og kunnskapsutvikling, men også deres profesjonalitet, profesjonsutøvelse og profesjonaliseringssøken.
  • Læringsprosesser: Læring innebærer en interaksjon mellom individer og miljø. Det handler om hvordan kunnskap tolkes, konstrueres, transformeres og vises (gestaltes). Viktige områder for gruppen er læringsprosesser, tilpasset opplæring og overganger mellom nivåer i systemet.
  • Policy: Å studere utdanningspolitikk og utdanningspolicy er viktig for å forstå hvilke relasjoner som påvirker utdanningens vilkår, innhold og utførelse. Eksempler på forskning  innen dette området handler om internasjonale kunnskapsmålingers rolle, og hvordan de påvirker de utdanningspolitiske samtalene og forskning. Videre finner vi komparative studier, samt diskursanalyser rundt hvordan ulike utdanningspolitiske mål og prioriteringer tar form.

Disse temaene er i stor grad overlappende.

Gruppens forskning dreier rundt pedagogisk didaktikk i den forståelse av at det handler om profesjonsteori som ramme for tolkning og forståelse av undervisning og læring. Dette kan også sees i sammenheng med den didaktiske trekant, hvor innhold, elev og lærer står i et gjensidig forhold til hverandre.

Aktuelle forskningsprosjekter