Studies in Professional Development, Learning and Policy (SPLP)

Ut i fra en sammenstilling av ulike pedagogiske forskere ved høgskolen er gruppen Studies in Professional Development, Learning and Policy (SPLP) dannet som en bred pedagogisk forskningsgruppe.

Dette med formål om samarbeid mellom ulike pedagogiske forskere der nye forskningsspørsmål kan oppstå mellom de ulike pedagogiske teama, hvilket utvikler så vel forskningsproduksjonen og relevans i den forskning som bedrives.

Gruppens felles fokus kretser rund tre pedagogiske tematikker:

  • Tema profesjonell utvikling: profesjoner er yrker som har viktige samfunnsfunksjoner og har en teoretisk, så vel, som praktisk begrunnet autonom ekspertise. Først og fremst studeres, i denne gruppen, pedagogiske profesjoner og deres vilkår fra flere perspektiver. Det handler om læreres arbeid og kunnskapsutvikling, men også deres profesjonalitet, profesjonsutøvelse og profesjonaliseringssøken.
  • Tema læringsprosesser: Læring innebærer å lære seg om noe som også påvirkes av interaksjoner mellom individer og miljø. Det handler om hvordan kunnskap tolkes, konstrueres, transformeres og gestaltes. Læring skjer i prosesser og inkluderer vilkår for læring og relasjoner mellom den lærende og innholdet. Det krever i sin tur at dømmekraft og oppmerksomhet rettes mot et visst innhold. Begrepet innhold skal forstås i en vid betydning og inkluderer kunnskapsområder og relasjoner i læremiljø som barnehage, skole, skole fritidsordning, høyere utdanning og arbeidsliv. Viktige områder for gruppen er læringsprosesser, tilpasset opplæring og overganger mellom nivåer i systemet.
  • Tema policy: Å studere utdanningspolitikk og utdanningspolicy er viktig for å forstå hvilke relasjoner som påvirker utdanningens vilkår, innhold og utførelse. Studier som omhandler policy har vanligvis en innretting mot hvordan kunnskapstradisjoner oppstår, gis spredning samt hva som inspirer til disse forandringene i kunnskapssyn samt barnehagen og utdanningssystemets rolle i samfunnsutvikling. Eksempler på forskning som i dag foregår innen dette fokusområdet handler om internasjonale kunnskapsmålingers rolle i de utdanningspolitiske samtaler og forskning, komparative studier samt diskursanalyser rund hvordan ulike utdanningspolitiske mål (inkludert barnehage) og prioriteringer tar form og isenesettes innen utdanningspraksis, både på en politisk/administrativt nivå og på et mer praksisnært nivå.

Disse tematikkene er i stor grad overlappende og sjeldent er enkeltforskere kun fokusert på en av disse tematikkene. I stedet beveger forskningsinteressene seg mellom flere av disse tematikkene hvilket kan anses som gunstig for å oppnå synergier og samarbeid mellom forskere slik at forskerne bevege seg mellom pedagogiske tema og oppnår at forskingssamarbeid som er ’in between’ og nyskapende innen pedagogisk forskning.

Men man kan summere gruppens kjerne til å handle om pedagogisk didaktikk i den forståelse av at allmendidaktikk handler om teori om profesjonen og profesjonens semantikk som rammer inn tolkninger og forståelse av undervisning og læring. Slik sett kan man si at gruppens fokus rammes inn av den didaktiske trekanten, hvor innhold, eleven og læreren er viktige elementer som står i gjensidig forhold til hverandre.

Gruppen har som hovedmål å styrke den pedagogiske forskningen ved høgskolen, skape initiativ for bedre forskingssamarbeid og øke produksjonen av forskningspublikasjoner samt utvikle en regional, nasjonal og internasjonalt samarbeidet i utviklingen av relevante forskningsspørsmål for å styrke pedagogisk forskning i utdanningen av profesjonsutøvere i læreryrket og barnehageyrket.

Delmål i dette er å arbeide for opprykk for flere av gruppens medlemmer, konferansedeltakelse og samskriving innad i gruppen og med andre forskere.

Gruppen har en bred sammensetning av medlemmer på tvers av stillingskategorier og vil vektlegge visse aktiviteter for å nå gruppens hovedmål og delmål.

Gruppa ledes av  førsteamanuensis Christina Elde Mølsted.

Aktiviteten gruppen vil fokusere på er:

  • månedlig møter
  • et todagers seminar i mai 2017 og 2018
  • seminar med internasjonale gjester (vil være kunne åpent for alle og relevant for flere forskergrupper)