Matematikkdidaktikk

Forskningsgruppa Matematikkdidaktikk forsker ut fra sosiokulturelt og kroppsbasert (embodied) perspektiv på hvordan barn og unge tenker matematisk, hvordan matematisk tenkning endres og hvordan lærere og barnehagelærere legger til rette for, reflekterer over og samspiller med barn og unge i deres matematiske tenkning og læring.

For tiden forsker vi på barnehagebarn og barnehagelærere, men vi ønsker også å få i gang skoleprosjekter.

De pågående prosjektene er Tidlig innsats for god matematikklæring i barnehagen og ph.d-prosjektet «A multi-case embodied design study on early mathematics: Perception, cognition and measurement of the cardinal concept in bodily-spatial interaction".

I det førstnevnte prosjektet observerer barnehageansatte barns matematematiske ferdigheter i fri lek, hverdagsaktiviteter og aktiviteter igangsatt av voksne. Observasjonene danner grunnlag for at barn ut fra behov får spesiell oppfølging av sin matematiske utvikling.

Mål for utvikling og forskning er å forbedre designet av et observasjonsskjema vi har utviklet, finne ut hvordan de ansatte tolker og bruker skjemaet til observasjon, finne ut hvordan de ansatte velger ut barn som trenger spesiell oppfølging av sin matematiske utvikling, og finne ut hvordan spesiell oppfølging foregår.

Aktuelt forskningsprosjekt