Korpuslingvistikk

CorLing (Corpus Linguistics Group) utforsker autentisk muntlig og skriftlig språk basert på korpusdata, dvs. elektroniske tekster som kan søkes på ved hjelp av ulike programmer og verktøy.

Korpuslingvistisk forskning har de siste tiårene ført til flere nye og spennende innsikter innenfor både språkvitenskap, språktilegnelse og fremmedspråksdidaktikk. Området er derfor svært viktig for en lærerutdanningsinstitusjon som Høgskolen i Innlandet.

CorLing (Corpus Linguistics Group) er en forskergruppe som ble startet opp i 2012. I dag inkluderer gruppen både erfarne og nyere forskere tilknyttet engelskseksjonen på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Hamar, og vi samarbeider også med forskere fra norskseksjonen og fra andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Våre forskningsområder

Hovedområdet for forskergruppen er engelsk som innlærerspråk, hvor målsettingen er å utforske engelskferdigheter og -utfordringer, og å identifisere faktorer som kan påvirke språkutvikling. Flere av gruppens medlemmer har også forsket fra et komparativt perspektiv, dvs. kontrastiv lingvistikk med systematisk sammenlikning mellom språk, basert på flerspråklige korpus med parallelle tekster hvor man identifiserer strukturelle forskjeller og likheter. Her er det særlig sammenlikning mellom engelsk og norsk som er i fokus. Vi har også forsket på temaområder som tekstkoherens, bruk av metaforer, og anglisismer i norsk.

Forskerne i CorLing arbeider for tiden med datainnsamling og oppretting av nye korpus, og teoretisk og metodisk forskning innenfor områder med lingvistiske og pedagogiske formål. I tillegg til å bedrive forskning på eksisterende korpusmateriale er vi involvert i flere spennende korpusprosjekter, blant andre:

  • Det internasjonale korpuset LINDSEI ( Louvain International Database of Spoken English Interlanguage), hvor Susan Nacey har ledet innsamlingen av den norske delen som består av intervjuer på engelsk med norske engelskstudenter.
  • NEST ( Norwegian-English Student Translations) – et tospråklig korpus med oversettelsestekster skrevet av norske engelskstudenter, opprettet av Anne-Line Graedler.
  • Et større banebrytende pionerprosjekt: TRAWL (Tracking Written Learner language), ledet av Susan Nacey. Her skal vi tråle gjennom norske elevers skoletekster fra 5. trinn til videregående gjennom en periode på minst tre år, og forske på utvikling av skriveferdighet i engelsk gjennom hele skoleløpet, fra ulike vinkler. Siden det ikke eksisterer større tekstsamlinger som representerer engelskspråket hos norske innlærere over en lengre tidsperiode, har vi startet opp etablering av et longitudinelt korpus med autentiske elevtekster og relevante metadata, og vi har fått samarbeidspartnere fra UiO, NTNU, UiA og CECL i Belgia.
  • Postgraduate Academic Writing in Norway (PAWN) er et prosjekt som undersøker akademisk skriving på master- og doktorgradsnivå i Norge. I 2018 foregikk datainnsamlingen av studenttekster (masteroppgaver og doktoravhandlinger) produsert ved høgskoler og universiteter i Norge. Tekstene er skrevet innenfor en rekke disipliner, og målet er å studere både disiplinære særtrekk og utvikling av akademiske skriveferdigheter.

Forskergruppens målsetting reflekterer gruppens sammensetning, som er en kombinasjon av seniorforskere og forskere i en tidlig karrierefase. Vi arbeider for å styrke medlemmenes kompetanse gjennom å legge til rette for karriereutvikling, og de mer erfarne medlemmene fungerer derfor som mentorer for de yngre medlemmene. Vi deltar også sammen på internasjonale konferanser, f.eks. TaLC (Teaching and Language Corpora Conference), LCR (Learner Corpus Research Conference), og ICAME (International Computer Archive of Modern and Medieval English).