Childhood and early years education (CEE)

Forskningsgruppen Childhood and early years education (CEE) er ny ved Høgskolen i Innlandet.

I gruppen er fagene pedagogikk og forming representert. Vi har som mål å bidra med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) som kan vitalisere profesjonstenkningen i det vi oppfatter som en brytningstid for det nasjonale barnehagefeltet.

Vi vil gjøre dette blant annet gjennom å engasjere oss i å tenke humanismen på nytt, og å bringe barnehagen som et humanismeprosjekt på banen i den samtidige faglige og politiske debatten.

Forskningsgruppen startet opp januar 2017 og vil i tiden framover arbeide med å definere vår profil i relasjon til dagsaktuelle faglige og fagpolitiske spørsmål i barnehagefeltet, og å legge grunnlag for større og mindre FoU-prosjekter. 

Pr. i dag har vi en uttalt interesse for kvalitativ forskning inspirert av kritisk teori, og samlet vi er engasjert i et mangfold av temaer som beveger seg på tvers av flere vitenskapelige områder.

Gruppens mål er at vår samlede forskning vil kunne bidra til forskningsbasert kunnskap om barndom og barnehage relevant for utdanning av barnehagelærere, for pedagogisk praksis i barnehager, og å bidra i bredere nasjonal og internasjonal sammenheng der barnehagen som utdanningsinstitusjon diskuteres.