Barn, familier og utsatthet

Forskningsområdet barn, familier og utsatthet er knyttet til barn og unges atferd, miljø og sentrale oppvekstarenaer.

Utsatthet er som oftest forbundet med et samspill av ulike faktorer knyttet til samfunnsmessige betingelser, oppvekstmiljø, psykologiske og sosialpsykologiske forhold, funksjonsnedsettelser eller til barn og unges handlinger.

En grunnleggende og helhetlig forståelse av utsatthet fordrer ulike teoretiske perspektiver, og gruppa består av forskere med sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig og helsefaglig bakgrunn.

Sentrale temaer i denne forskningsgruppa er på utsatte foreldre/familie, barn og unge, deres mestringsstrategier og ressurser. Prosjekter har særlig fokus på ulike grupper som for eksempel barn med funksjonsnedsettelse og barn med vanskelig oppvekstforhold, samt ulike typer velferdstjenester. Derfor er også utforming av velferdstjenester som barnevern, helsetjenester og skole, tematikk som står sentralt i denne forskningsgruppa.

Til denne gruppa hører også Mosaikkprosjektet som er finansiert av Norsk forskningsråd.