Reiseliv og opplevelser

Sentrale temaer i Høgskolen i Innlandets (HINN) forskning om reiseliv og opplevelser er innovasjon, entreprenørskap, arrangements - og opplevelsesutvikling, utviklingen av ferieboliger som fenomen og næring, turistatferd, samt destinasjonsutvikling.

Denne FoU-virksomheten inngår som HINNs bidrag til Senter for reiselivsforskning (SfR) som er en samarbeidskonstruksjon der Østlandsforskning, NINA deltar sammen med HINN. Senteret ledes i dag fra HINN i Lillehammer.

Forskningsmiljøet er involvert i høgskolens ph.d.-utdanning Innovasjon i tjenesteyting, og inkluderer flere doktorgradsstipendiater.

SfR har et nært samarbeid med Senter for innovasjon i tjenesteyting om innovasjonsforskning

Forskningsmiljøet (alfabetisk):

Tor Arnesen
Randi Bredvold: entreprenørskap, innovasjon, ledelse
Monica A. Breiby: turistatferd, brukerdrevet innovasjon, opplevelsesutvikling
Marit Engen: serviceinnovasjon, medarbeiderdrevet innovasjon, brukerdrevet innovasjon, innovasjonsprosesser
Birgitta Ericsson
Atle Hauge: kulturelle næringer og innovasjon
Erik Haugom
Hans Holmengen: opplevelsesøkonomi, entreprenørskap, arrangementsledelse, omdømmebygging 
Olga Høegh-Guldberg: innovasjonsledelse i en reiselivskontekst
Eva Duedahl Knudsen
Christian Krogh: etter- og videreutdanning, internasjonalisering, samarbeid med bedrifter om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud
Gudbrand Lien: virkemiddelanalyser, økonomiske effekter av innovasjon, modellering av usikkerhet, økonometrisk modellering
Anne Jørgensen Nordli: innovasjon i reiselivsnæringen
Terje Onshus: økonomiske virkningsanalyser
Martin Rønningen: innovasjon, destinasjonsutvikling, destinasjonsimage, feriemotiver
Terje Slåtten: service, emosjoner, kreativitet
Håvard Teigen: reiseliv som bygdenæring, reiselivspolitikk og verkemiddelanalysar, ringverknader, innovasjon, entreprenørskap
Christer Thrane: turisters pengeforbruk, turisters oppholdslengde, økonometrisk modellering, markedssegmentering
Even Tjørve: fritidshus, vinterturisme, nasjonalparker og vernede områder, biogeografi, makroøkologi, GIS og andre kvantitative verktøy
Iveta Malasevska: innovativ prising og effekter, inntektsstyringsmodeller
Jonas Karlsen Åstrøm: tematisering som innovativt verktøy i opplevelsesorienterte reiselivsbedrifter