Language: NOR | ENG

Småviltgruppa

Et overordnet mål for oss er å styrke kvaliteten på småviltforskningen på Evenstad, samt å etablere et godt system for å integrere forskning på småvilt med utdanning både på bachelor-og masternivå. Vi ønsker å stimulere forskningsaktiviteter som bidrar til økt forståelse av dynamikken i boreale barskoger og fjellsystemer. Gjennom overvåkning av viktige komponenter i økosystemet forsøker vi å kvantifisere variasjoner i artsdiversitet og trofiske interaksjoner.

Viktige fokusarter er mindre og mellomstore rovdyr som rødrev, mår, røyskatt og snømus, og byttedyr som smågnagere, hare og hønsefugl. Vi arbeider med å estimere tetthet og næringsopptak til mindre rovdyr da dette er nødvendig for å forstå hvilke mekanismer som knytter smågnagersyklusen til et bredere spekter av arter. Videre bruker vi ulike takseringsmetoder til å overvåke bestandsdynamikken til hønsefugl og hare, samt belyse sammenhengen mellom bevegelsesmønster, habitatseleksjon og overlevelse. På lengre sikt vil vi jobbe for at Evenstad blir et sentrum i et nordisk småviltnettverk der forskere og forvaltere møtes årlig for erfaringsutveksling og samarbeid.